ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

People - Archive Daoine - Tasglann

Donald Ban MacCrimmon

Dòmhnall Bàn MacCruimein

Read More Leugh tuilleadh

Ulysses S. Grant in Scotland

Ulysses S. Grant ann an Alba

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (3)

John Roy Stuart (3)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart (2)

John Roy Stuart (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Ruadh Stiùbhart

John Roy Stuart

Read More Leugh tuilleadh

An Uamh Mhòr (1)

The Big Cave (1)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (4)

Seumas Mac a’ Phearsain (4)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (3)

Seumas Mac a’ Phearsain (3)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (2)

Seumas Mac a’ Phearsain (2)

Read More Leugh tuilleadh

James MacPherson (1)

Seumas Mac a’ Phearsain (1)

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (2)

Uilleam Speirs Bruce (2)

Read More Leugh tuilleadh

William Speirs Bruce (1)

Uilleam Speirs Bruce (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Ranger and Black 47

An Ranger agus Black 47

Read More Leugh tuilleadh

Tì agus Raibeart Fortune

Tea and Robert Fortune

Read More Leugh tuilleadh

Frank Gardiner

Frank Gardiner

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair MacIlleMhìcheil

Alexander MacIlleMhìcheil

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (2)

Dùghall MacIlleMhìcheil (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Carmichael (1)

Dùghall MacIlleMhìcheil (1)

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Colby and the OS

Tòmas Colby agus an OS

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (10)

Na Ceiltich (10)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (9)

Na Ceiltich (9)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (8)

Na Ceiltich (8)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (7)

Na Ceiltich (7)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (6)

Na Ceiltich (6)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (5)

Na Ceiltich (5)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (4)

Na Ceiltich (4)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (3)

Na Ceiltich (3)

Read More Leugh tuilleadh

Na Ceiltich (2)

The Celts (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Celts (1)

Na Ceiltich (1)

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Dòmhnall mac Fhionnla’ nan Dàn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (2)

Iain Lom (2)

Read More Leugh tuilleadh

Iain Lom (1)

Iain Lom (1)

Read More Leugh tuilleadh

Mary of Callert (2)

Màiri Challaird (2)

Read More Leugh tuilleadh

Commemorating the New Testament

Comharrachadh an Tiomnaidh Nuaidh

Read More Leugh tuilleadh

Johnny Cattanach, Prince of Shinty

Iain Catanach, ‘Prionnsa’ na Camanachd

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (3)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (3)

Read More Leugh tuilleadh

William Elphinstone, Bishop of Aberdeen (2)

Uilleam Elphinstone, Easbaig Obar Dheathain (2)

Read More Leugh tuilleadh

Adhamh MacFhearghais

Adam Ferguson

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Sinton

Tòmas Sinton

Read More Leugh tuilleadh

William Gow

Uilleam Ruighe ’n Uidhe

Read More Leugh tuilleadh

John Morrison, the Prophet of Petty - Part 2

Iain Moireasdan, Fiosaiche Pheitidh - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Robert Sibbald

Raibeart Sibbald

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (2)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (2)

Read More Leugh tuilleadh

George Campbell Hay (1)

Deòrsa mac Iain Deòrsa (1)

Read More Leugh tuilleadh

Saint Comhghall & Saint Coinneach

Naomh Comhghall & Naomh Coinneach

Read More Leugh tuilleadh

Magnus Eunson

Magnus Eunson

Read More Leugh tuilleadh

Archibald MacDonald

Gilleasbuig MacDhòmhnaill, ‘Gille na Ciotaig’

Read More Leugh tuilleadh

John Anderson, friend of Burns

John Anderson, caraid Bhurns

Read More Leugh tuilleadh

Finlay MacRae and Glen Affric

Fionnlagh MacRath agus Gleann Afraig

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid - Part 2

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Donald MacRae and the Park Deer Raid

Dòmhnall MacRath agus Creach Mhòr nam Fiadh

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim

Read More Leugh tuilleadh

Rev. Donald MacCallum - Pàirt 3

An t-Urr. Dòmhnall MacCaluim - Pàirt 1

Read More Leugh tuilleadh

William MacTaggart's maritime disaster

Tubaist-mhara aig Uilleam Mac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Painters with Gaelic

Peantairean le Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor - Part 5

Tormod an t-Seòladair - Pàirt 5

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor - Part 4

Tormod an t-Seòladair - Pàirt 4

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor - Part 3

Tormod an t-Seòladair - Pàirt 3

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor - Part 2

Tormod an t-Seòladair - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Norman the Sailor - Part 1

Tormod an t-Seòladair - Pàirt 1

Read More Leugh tuilleadh

John Gunn the honest robber

Iain Guinne, am ‘mèirleach onarach’

Read More Leugh tuilleadh

Loch Cuithir and diatomite

Loch Cuithir agus a’ Chailc

Read More Leugh tuilleadh

Saint Brigit

Naomh Brìde

Read More Leugh tuilleadh

Saint Duthac

Naomh Dhubhthaich

Read More Leugh tuilleadh

The cave of the armaments and Flora MacDonald

Uamh na h-Armachd agus Fionnghal NicDhòmhnaill

Read More Leugh tuilleadh

Roualeyn George Gordon-Cumming

Roualeyn George Gordon-Cumming

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh - Part 3

Iain Garbh - Pàirt 3

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh - Pàirt 2

Iain Garbh - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Iain Garbh

Iain Garbh

Read More Leugh tuilleadh

Samson (2)

Samson (2)

Read More Leugh tuilleadh

Samson (1)

Samson (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Soap Man

Bodach an t-Siabainn

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul - Part 3

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul - Pàirt 3

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Puirt-à-Beul - Part 2

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Keith Norman MacDonald and Port-a-Beul - Part 1

Cè Tormod Dòmhnallach agus Puirt-à-Beul - Pàirt 1

Read More Leugh tuilleadh

Derek MacKenzie, Glenn Morrison

Ruairidh MacCoinnich, Gleann Moireastan

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the Harper who Burnt his Harp

Tòmas Garnett agus an Clàrsair a Loisg a Thiompan

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the well of the flagstone

Tòmas Garnett agus Tobar Leac an t-Sagairt

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and the marvels of Loch Lomond

Tòmas Garnett agus Mìorbhailean Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and speaking Gaelic

Tòmas Garnett agus Labhairt na Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett and fishing geadas

Tòmas Garnett agus Iasgach a’ Gheadais

Read More Leugh tuilleadh

Thomas Garnett - Part 1

Tòmas Garnett - Pàirt 1

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan - Part 5

Dùghall Bochanan - Pàirt 5

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan - Part 4

Dùghall Bochanan - Pàirt 4

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan - Part 3

Dùghall Bochanan - Pàirt 3

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan - Part 2

Dùghall Bochanan - Pàirt 2

Read More Leugh tuilleadh

Dugald Buchanan - Part 1

Dùghall Bochanan - Pàirt 1

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn

Seòras Gunnach

Read More Leugh tuilleadh

George Gunn

Seòras Gunnach

Read More Leugh tuilleadh

The Milky Way

Slighe Chlann Uisnich

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor

Griogair MacGriogair

Read More Leugh tuilleadh

Gregor McGregor

Griogair MacGriogair

Read More Leugh tuilleadh

Niall Odhar

Niall Odhar

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness

An t-Urramach Alexander Pope

Read More Leugh tuilleadh

Gaelic folklore in Caithness

An t-Urramach Alexander Pope

Read More Leugh tuilleadh

Sandy MacDonald

Sandaidh Dòmhnallach

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn's poetry

Bàrdachd Rob Dhuinn

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn

Rob Donn

Read More Leugh tuilleadh

Rob Donn

Rob Donn

Read More Leugh tuilleadh

Eric MacLeod

Eric MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

Robert Cunningham Graham

Raibeart Coineagan Greumach

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway

Robbie Northway

Read More Leugh tuilleadh

Robbie Northway

Robbie Northway

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon

An Ridire Uilleam MacFhionghain

Read More Leugh tuilleadh

Sir William MacKinnon

An Ridire Uilleam MacFhionghain

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie

Sir Iain MacCoinnich

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie

Sir Iain MacCoinnich

Read More Leugh tuilleadh

Sir John MacKenzie

Sir Iain MacCoinnich

Read More Leugh tuilleadh

The ghost of Sergeant Arthur Davies

An taibhse aig an t-Sairdseant Artair Davies

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant

Pàdraig Grannd

Read More Leugh tuilleadh

Peter Grant

Pàdraig Grannd

Read More Leugh tuilleadh

Johann von Lamont

Johann von Lamont

Read More Leugh tuilleadh

John Black

Iain MacIlleDhuibh

Read More Leugh tuilleadh

Highland astronomer

Reuladair Gàidhealach

Read More Leugh tuilleadh

Alexander Stewart

Alasdair Stiùbhart

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

Read More Leugh tuilleadh

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

Read More Leugh tuilleadh

Edward Faragher

Edward Faragher

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay

Teàrlach MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay

Teàrlach MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay

Teàrlach MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

Charles MacKay

Teàrlach MacAoidh

Read More Leugh tuilleadh

Young Donald Farquharson

Dòmhnall Òg MacFhearchair

Read More Leugh tuilleadh

John Gregorson Campbell

Iain MacGriogair Caimbeul

Read More Leugh tuilleadh

Black-haired John, son of Donald, son of Iain

Iain Dubh Mac Dhòmhnaill ’ic Iain

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen

Ceit Eilidh

Read More Leugh tuilleadh

Kate Helen

Ceit Eilidh

Read More Leugh tuilleadh