FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dictionary Faclair

Search our online Gaelic dictionary for words, phrases and idioms. We've got sound clips to help with pronunciation too. Cleachd am faclair Gàidhlig air-loidhne againn gus faclan, abairtean agus gnàthasan-cainnte a lorg. Tha cuideachd criomagan-fuaime againn airson do chuideachadh le fuaimneachadh.

Type a word or phrase into the box above.

Sgrìobh facal neo abairt sa bhogsa gu h-àrd.

- No results found - - Cha deach dad a lorg -

- Error getting results - - Chaidh rudeigin ceàrr leis an rannsachadh. -

Abbreviations used in the dictionary and their meanings
Gàidhlig Beurla
a ainmear noun n
abrt abairt phrase phr
ag ainmear gnìomhaireach verbal noun vn
àir àireamh number/numeral num
boir ainmear boireannta feminine noun fem
bua buadhair adjective adj
bua comh buadhair comharraidh demonstrative adjective dem adj
cg co-ghnìomhair adverb adv
clsg clisgear exclamation exclam
coi coimeasach comparitive comp
cst ceisteach interrogative interro
fir ainmear fireannta masculine noun masc
FoghlamAlba bho stòr-dàta le Foghlam Alba EdSco from an Education Scotland database
gin ginideach genitive gen
gn gnìomhair verb vb
iol iolra plural pl
mfh mion-fhacal particle part
na neo-atharrachail unchanging unch
nasg naisgear conjunction conj
r-l ro-leasachan prefix pref
rio riochdair pronoun pron
rio seil riochdair seilbheach possessive pronoun poss pron
roi roimhear preposition prep
roi le gin roimhear le ginideach preposition plus genitive prep + gen
sloinn sloinneadh surname surnm
English Gaelic
adj adjective buadhair bua
adv adverb co-ghnìomhair cg
comp comparitive coimeasach coi
conj conjunction naisgear nasg
dem adj demonstrative adjective buadhair comharraidh bua comh
EdSco from an Education Scotland database FoghlamAlba bho stòr-dàta le Foghlam Alba
exclam exclamation clisgear clsg
fem feminine noun ainmear boireannta boir
gen genitive ginideach gin
interro interrogative ceisteach cst
masc masculine noun ainmear fireannta fir
n noun ainmear a
num number/numeral àireamh àir
part particle mion-fhacal mfh
phr phrase abairt abrt
pl plural iolra iol
pref prefix ro-leasachan r-l
prep preposition roimhear roi
prep + gen preposition plus genitive roimhear le ginideach roi le gin
poss pron possessive pronoun riochdair seilbheach rio seil
pron pronoun riochdair rio
surnm surname sloinneadh sloinn
unch unchanging neo-atharrachail na
vb verb gnìomhair gn
vn verbal noun ainmear gnìomhaireach ag

Sign-up to our newsletter!

Weekly Gaelic to your inbox, with audio!