FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Nature - Archive Nàdar - Tasglann

Loch Rannoch (1)

Loch Raineach (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Autumn

Am Foghar

Read More Leugh tuilleadh

The Bracken

An Raineach-mhòr

Read More Leugh tuilleadh

James Roberston, Botanist (1)

Seumas MacDhonnchaidh, Lus-eòlaiche (1)

Read More Leugh tuilleadh

'Royal' Highland Forest

Coille ‘Rìoghail’ na Gàidhealtachd 

Read More Leugh tuilleadh

Harvesting the Cockles

Buain nan Coilleag

Read More Leugh tuilleadh

Saskatoon berry

Dearcan Sasgatùin

Read More Leugh tuilleadh

Perennial Kale

An Càl Buan

Read More Leugh tuilleadh

The sika deer

Am Fiadh Iapanach

Read More Leugh tuilleadh

The Wren

An Dreathan-donn

Read More Leugh tuilleadh

The Wollemi Pine

An Giuthas Wollemi

Read More Leugh tuilleadh

The sea eagle

An Iolair-mhara

Read More Leugh tuilleadh

The osprey

An iolair-uisge

Read More Leugh tuilleadh

The golden eagle

An iolair-bhuidhe

Read More Leugh tuilleadh

An Giuthas Bunya

The Bunya Pine

Read More Leugh tuilleadh

A’ Chuthag ann an Hiort

The Cuckoo in St Kilda

Read More Leugh tuilleadh

The Cassiopeia and Ursa Minor 

A’ Chathair agus an Dreagbhod

Read More Leugh tuilleadh

The great hunter and the Pleiades 

An Sealgair Mòr agus An Grioglachan

Read More Leugh tuilleadh

How woad came to scotland (3)

Mar a Thàinig an Guirmean a dh’Alba (3)

Read More Leugh tuilleadh

The whales of Balallan

Mucan-mara Bhail’ Ailein

Read More Leugh tuilleadh

The Crane (2)

A’ Chorra-mhonaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

The crane (1)

A’ Chorra-mhonaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

Seaweed that can be eaten (2)

Feamainn a Ghabhas Ithe (2)

Read More Leugh tuilleadh

Seaweed that can be eaten (1)

Feamainn a Ghabhas Ithe

Read More Leugh tuilleadh

Muile-mhàgag

Toad

Read More Leugh tuilleadh

The Alder Tree

A’ Chraobh Fheàrna

Read More Leugh tuilleadh

Winter Weather

Aimsir a’ Gheamhraidh

Read More Leugh tuilleadh

The Most Fragrant Plant

An Lus as Cùbhraidhe

Read More Leugh tuilleadh

The Squirrel in Placenames

An Fheòrag ann an Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

Gillaroo / Gille-ruadh

Gillaroo / Gille-ruadh

Read More Leugh tuilleadh

Extinct animals, on Scottish Maps (4)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (4)

Read More Leugh tuilleadh

Extinct animals, on Scottish Maps (3)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (3)

Read More Leugh tuilleadh

Extinct Beasts (2)

Beathaichean a chaidh à bith (2)

Read More Leugh tuilleadh

Beasts that are now extinct on the Maps of Scotland (1)

Beathaichean, a chaidh à bith, air mapaichean na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (3)

Coilltean-calltainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (2)

Coilltean-calltainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

Hazelnuts (1)

Coilltean-calltainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

Árainn Mhór (2)

Árainn Mhór (2)

Read More Leugh tuilleadh

Árainn Mhór (1)

Árainn Mhór (1)

Read More Leugh tuilleadh

Gobhair air a’ Ghàidhealtachd

Gobhair air a’ Ghàidhealtachd

Read More Leugh tuilleadh

The Goat Family tree

Gobhair agus a’ Chraobh-theaghlaich

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (3)

Am Brisgean (3)

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (2)

Am Brisgean (2)

Read More Leugh tuilleadh

The silverweed (1)

Am Brisgean (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Thistle of Scotland (2)

Fòghnan na h-Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Thistle of Scotland (1)

Fòghnan na h-Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

Traditional story about the weasel

Stòiridh traidiseanta mun nios

Read More Leugh tuilleadh

Names for plants (2)

Ainmean airson lusan (2)

Read More Leugh tuilleadh

Names for plants (1)

Ainmean airson lusan (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Seven Sleepers of the Earth (2)

Seachd Cadalaichean an t-Saoghail (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Seven Sleepers of the Earth (1)

Seachd Cadalaichean an t-Saoghail (1)

Read More Leugh tuilleadh

The Lynx (2)

An Lioncs (2)

Read More Leugh tuilleadh

The Lynx (1)

An Lioncs (1)

Read More Leugh tuilleadh

Archibald Menzies

Gilleasbaig Mèinnearach

Read More Leugh tuilleadh

John Fraser (2)

Iain Friseal (2)

Read More Leugh tuilleadh

John Fraser (1)

Iain Friseal (1)

Read More Leugh tuilleadh

Barbrag

Barbrag

Read More Leugh tuilleadh

Craobh an Tillidh

Craobh an Tillidh

Read More Leugh tuilleadh

Goats in Gaelic proverbs

Gobhair ann an seanfhaclan Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

Goats

Gobhair

Read More Leugh tuilleadh

Common Figwort

Lus nan Cnapan

Read More Leugh tuilleadh

Scottish Natural Heritage

Dualchas Nàdair na h-Alba

Read More Leugh tuilleadh

Ptarmigan

Tàrmachan

Read More Leugh tuilleadh

Different types of hawks

Diofar sheòrsaichean de chlamhain

Read More Leugh tuilleadh

An t-Seamrag

An t-Seamrag

Read More Leugh tuilleadh

Floods

Tuiltean

Read More Leugh tuilleadh

Ragged Robin

A’ Chaorag Lèana

Read More Leugh tuilleadh

Scottish herbs

Lusan Albannach

Read More Leugh tuilleadh

Common butterwort or bog violet 

Lus a’ bhainne, lus an ime agus badan measgain

Read More Leugh tuilleadh