FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Gaelic - Archive Gàidhlig - Tasglann

1295: ‘Cathair’ (1)

Read More Leugh tuilleadh

1290: Ainmean-àite Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

1287: Beurla Inbhir Nis

Read More Leugh tuilleadh

1286: An Rathad Daingnichte le Lagh

Read More Leugh tuilleadh

1276: Seanfhaclan à Asainte

Read More Leugh tuilleadh

1260: Seanfhaclan na mara

Read More Leugh tuilleadh

1245: An t-Urr. Uilleam Seathach (2)

Read More Leugh tuilleadh

1244: An t-Urr. Uilleam Seathach (1)

Read More Leugh tuilleadh

1233: An t-Urr. Seumas MacDhonnchaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

1229: E.G. Ravenstein agus A’ Ghàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

1203: Abairt is Seanfhaclan co-cheangailte ri ‘uisge’

Read More Leugh tuilleadh

1202: Faclan airson 'uisge'

Read More Leugh tuilleadh

1200: Gaelic in Your Gob

Read More Leugh tuilleadh

1154: Druim

Read More Leugh tuilleadh

1142: ‘Ciamar a tha thu?’

Read More Leugh tuilleadh

1101: Briathrachas Fhuaimean (3)

Read More Leugh tuilleadh

1100: Briathrachas Fhuaimean (2)

Read More Leugh tuilleadh

1099: Briathrachas Fhuaimean (1)

Read More Leugh tuilleadh

1070: Àird na Gaoithe

Read More Leugh tuilleadh

1069: Briathrachas seòlaidh

Read More Leugh tuilleadh

1019: A’ Ghàidhlig airson ‘twilight’

Read More Leugh tuilleadh

1018: Dìol Bhaltair an Gàdhaig

Read More Leugh tuilleadh

1000: Am Mìleamh Litir

Read More Leugh tuilleadh

963: An Loireag

Read More Leugh tuilleadh

951: Caor, Caoir is Caorain

Read More Leugh tuilleadh

932: A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (2)

Read More Leugh tuilleadh

931: A bheil am facal ‘siùcar’ anns a’ Bhìoball? (1)

Read More Leugh tuilleadh

911: Moresg agus Muran

Read More Leugh tuilleadh

897: Seinn na Pìoba

Read More Leugh tuilleadh

891: Sleamhainn

Read More Leugh tuilleadh

888: Rian is Riaghailt

Read More Leugh tuilleadh

860: Co-fhaclan

Read More Leugh tuilleadh

854: Fuaimneachadh ‘Feadhainn’

Read More Leugh tuilleadh

847: Naomh Comhghall & Naomh Coinneach

Read More Leugh tuilleadh

846: Am facal ‘Rathad’

Read More Leugh tuilleadh

830: An Tèine Mòr (6)

Read More Leugh tuilleadh

829: An Tèine Mòr (5)

Read More Leugh tuilleadh

828: An Tèine Mòr (4)

Read More Leugh tuilleadh

827: An Tèine Mòr (3)

Read More Leugh tuilleadh

826: An Tèine Mòr (2)

Read More Leugh tuilleadh

825: An Tèine Mòr (1)

Read More Leugh tuilleadh

799: Gaelic Idioms and Expressions

Read More Leugh tuilleadh

795: Mì-mhodh ann an Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

794: Mì-mhodh ann an Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

793: Mì-mhodh ann an Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

776: Faclan fillte à Faclair Armstrong (2)

Read More Leugh tuilleadh

775: Faclan fillte à Faclair Armstrong (1)

Read More Leugh tuilleadh

738: Leitir Fura (2)

Read More Leugh tuilleadh

723: Faclan airson ‘sneachd’

Read More Leugh tuilleadh

696: Dùthchas

Read More Leugh tuilleadh

662: Graddaning

Read More Leugh tuilleadh

645: Geodha is Geo

Read More Leugh tuilleadh

622: Ciste agus Kiste

Read More Leugh tuilleadh

620: Sliochd an Eich Bhric Nach Robh Riamh Glic (1)

Read More Leugh tuilleadh

611: Abairtean co-cheangailte ris a’ mhuir

Read More Leugh tuilleadh

599: Am Bìoball Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

598: A’ Challainn

Read More Leugh tuilleadh

590: Uiseag bheag dhearg

Read More Leugh tuilleadh

577: Oidhche nan Seachd Suipearan

Read More Leugh tuilleadh

563: Faclan à seann fhaclairean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

525: Tuig thus’ an t-eathar agus tuigidh an t-eathar thu

Read More Leugh tuilleadh

520: Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

519: Dualchainnt Iasgairean Chrombaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

518: Nigheadaireachd

Read More Leugh tuilleadh

504: B’ àillibh? (2)

Read More Leugh tuilleadh

503: B’ àillibh? (1)

Read More Leugh tuilleadh

501: Cutach

Read More Leugh tuilleadh

495: Litir an Abstoil Phòil

Read More Leugh tuilleadh

494: Litir a nochdas anns a’ Bhìoball

Read More Leugh tuilleadh

476: Seanfhacal

Read More Leugh tuilleadh

468: Samhlaidhean

Read More Leugh tuilleadh

467: Ainmean nan corragan

Read More Leugh tuilleadh

456: Na Ràithean

Read More Leugh tuilleadh

455: Na Mìosan (3)

Read More Leugh tuilleadh

446: Pruidh, deirist, a bhò riabhach! ’S fheàirrd thu buarach!

Read More Leugh tuilleadh

444: Saoghal Bana-mharaiche

Read More Leugh tuilleadh

430: Deis-dè

Read More Leugh tuilleadh

416: Uiseag bheag dhearg (1)

Read More Leugh tuilleadh

398: Luchan

Read More Leugh tuilleadh

374: Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (3)

Read More Leugh tuilleadh

373: Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (2)

Read More Leugh tuilleadh

372: Gràmar Dùbailt: Beurla is Gàidhlig (1)

Read More Leugh tuilleadh

350: Co às a thàinig am facal "Mòd"?

Read More Leugh tuilleadh

349: Aibidil

Read More Leugh tuilleadh

348: Air do bhonnagan a ghaoil

Read More Leugh tuilleadh

329: Clasaichean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

320: Dè sam bith a chì no chluinneas tu, cum an cat mun cuairt

Read More Leugh tuilleadh

285: Aibidil Gàidhlig na h-Alba agus aibidil Gàidhlig na h-Èireann

Read More Leugh tuilleadh

280: Bà bhreaca

Read More Leugh tuilleadh

277: Gnìomhairean neo-riaghailteach

Read More Leugh tuilleadh

276: Cnoc glas fada bhuam – lom lom nuair a ruigeas mi e

Read More Leugh tuilleadh

274: Am facal 'gruagach'

Read More Leugh tuilleadh

262: Faclair ùr

Read More Leugh tuilleadh

250: Earrann anns a’ Bhìoball Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

246: Bha mi a' googladh

Read More Leugh tuilleadh

237: Puingeachadh

Read More Leugh tuilleadh

235: Dh’ith laogh òg ugh amh

Read More Leugh tuilleadh

221: A chaoidh, gu bràth, agus riamh no riamh

Read More Leugh tuilleadh

218: Abairt à beul-aithris Siorrachd Roiss

Read More Leugh tuilleadh

214: Air muin tairbh dhuibh

Read More Leugh tuilleadh

211: Cainnt-chluich agus cainnt-mhire

Read More Leugh tuilleadh

200: Naoi boireannaich dheug

Read More Leugh tuilleadh

199: Ceithir bric dheug

Read More Leugh tuilleadh

198: An àite tuiseal tabhartach

Read More Leugh tuilleadh

197: Àirdean na combaist

Read More Leugh tuilleadh

188: Bàs

Read More Leugh tuilleadh

180: Am fitheach a dh’èireas moch...

Read More Leugh tuilleadh

179: Is fheàrr a’ bhloigh bheag le beannachd...

Read More Leugh tuilleadh

178: Bàtaichean

Read More Leugh tuilleadh

177: Seanfhaclan Eireannach

Read More Leugh tuilleadh

176: Siùcar ann an Alba is siùcar ann an Eirinn

Read More Leugh tuilleadh

169: Togail nam Bò

Read More Leugh tuilleadh

163: Suiteis, siùcairean agus carbhaidhean

Read More Leugh tuilleadh

161: Seanfhaclan Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

155: Eileamaid cheimigeach air a bheil ainm Gàidhlig 

Read More Leugh tuilleadh

140: Tòimhseachan (2)

Read More Leugh tuilleadh

139: Tòimhseachan (1)

Read More Leugh tuilleadh

136: Seanfhaclan (2)

Read More Leugh tuilleadh

132: An neach-turais

Read More Leugh tuilleadh

131: Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnall na Bainich

Read More Leugh tuilleadh

125: Claidbh

Read More Leugh tuilleadh

124: Sgamhan 

Read More Leugh tuilleadh

122: Dè a’ Ghàidhlig a th’ air… ?

Read More Leugh tuilleadh

114: An Gille Beag agus an t-uaireadair

Read More Leugh tuilleadh

113: Seanfhaclan (1)

Read More Leugh tuilleadh

111: Ruigidh each mall muileann

Read More Leugh tuilleadh

110: Tha saoghal a’ choin Rùmaich aige

Read More Leugh tuilleadh

109: GOC

Read More Leugh tuilleadh

108: Faclair na Pàrlamaid

Read More Leugh tuilleadh

101: Sròn

Read More Leugh tuilleadh

100: Clach-cloiche

Read More Leugh tuilleadh

99: Buaghallan buidhe

Read More Leugh tuilleadh

94: Abairtean ceangailte ri coin

Read More Leugh tuilleadh

93: A' cunntadh sa Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

90: Gàidhlig ann an Aimeireaga a Tuath

Read More Leugh tuilleadh

82: Tòimhseachain (2)

Read More Leugh tuilleadh

81: Seann bhàrdachd

Read More Leugh tuilleadh

80: Soidhnichean Gàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

79: Na Mìosan (2)

Read More Leugh tuilleadh

78: Na Mìosan (1)

Read More Leugh tuilleadh

75: Lòn

Read More Leugh tuilleadh

74: Rannsachadh

Read More Leugh tuilleadh

71: Imrich

Read More Leugh tuilleadh

68: Buadhairean

Read More Leugh tuilleadh

67: Ùr-dhubhadh

Read More Leugh tuilleadh

65: Liathadh

Read More Leugh tuilleadh

64: Gorm

Read More Leugh tuilleadh

63: Faclan co-cheangailte ri tìr

Read More Leugh tuilleadh

62: Aithnichear duine air a chuideachd

Read More Leugh tuilleadh

60: Tha na h-itean as bòidhche air na h-eòin fad às

Read More Leugh tuilleadh

59: Maoim

Read More Leugh tuilleadh

48: Faclair Gàidhlig do Lighichean 's do Bhanaltraman

Read More Leugh tuilleadh

47: Abairtean à leabhar

Read More Leugh tuilleadh

46: Gàidheal aona-chànanach

Read More Leugh tuilleadh

44: Clabair

Read More Leugh tuilleadh

39: Rann-cunntaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

38: Rann-cunntaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

37: Corragan-làimhe agus corragan-coise

Read More Leugh tuilleadh

32: Ciotach

Read More Leugh tuilleadh

31: Tuathal

Read More Leugh tuilleadh

21: Cailleach

Read More Leugh tuilleadh

19: Gaeilge

Read More Leugh tuilleadh

10: Tòimhseachain (1)

Read More Leugh tuilleadh

6: Sloinneadh, cinneadh

Read More Leugh tuilleadh

3: Tha mi dola

Read More Leugh tuilleadh

2: Damhan-allaidh

Read More Leugh tuilleadh

1: Miann

Read More Leugh tuilleadh