ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Watch Gaelic Coimhead Gàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Buntàta machaire anns na Buirgh

[Ùisdean] Càite a-nis an tug thu mi?

[Ruaraidh] Uill Ùisdein, seo far an d’ fhuair mi m’ àrach òg. Seo Na Buirgh. Ainmeil airson tràighean agus cuideachd buntàta. Buntàta machaire.

[Ùisdean] Uill tha tràighean agad an seo coltach ri tràighean a gheibheadh tu ann am Barbados.

[Ruaraidh] Ò gu dearbh fhèin, tha ’s nas fheàrr.

[Ùisdean] Saoil a bheil am buntàta coltach?

[Ruaraidh] Uill tha sgoinneil. Tha m’ athair ann an sin air an lot an-dràsta agus tha esan air duaisean fhaighinn airson a’ bhuntàta aige so chì sinn dè th’ aige dhuinn.

[Ruaraidh] Tiugainn Ùisdein.

[Ùisdean] Siuthad ma-thà.

[Ruaraidh] Tha sibh ann an sin, Dad!

[Athair Ruaraidh] Tha. Ann an seo.

[Ruaraidh] Ciamar a tha am buntàta?

[Athair Ruaraidh] Tha math.

[Ruaraidh] Agus dè th’ againn ann an seo?

[Athair Ruaraidh] Pentland Crown.

[Ruaraidh] Ò tha iad a’ coimhead math.

[Ùisdean] Tha iad a’ coimhead sgoinneil, nach eil?

[Ruaraidh] Agus ...

[Athair Ruaraidh] Ò tha iad math. Seall. Coimhead sin.

[Ruaraidh] Co ris a tha e coltach? An e fear tioram no fear waxy a tha seo?

[Athair Ruaraidh] Ò fear tioram a th’ ann.

[Ruaraidh] Feumaidh tu a bhith rudeigin cùramach gam bruich ge-tà.

[Athair Ruaraidh] Feumaidh, feumaidh.

[Ruaraidh] Ciamar a bhios sibh gam bruich, Dad?

[Athair Ruaraidh] Ò steamer.

[Ruaraidh] Steamer.

[Ùisdean] ’S e cho glan ’s a tha iad a’ tighinn às an talamh.

[Athair Ruaraidh] Ò tha.

[Ruaraidh] Cha rùsgadh tu seo idir.

[Athair Ruaraidh] Eh?

[Ruaraidh] Cha toireadh tu an rùsg bhuaithe idir. Dìreach glan iad ’s bruich iad - an e sin an dòigh?

[Athair Ruaraidh] Sin agad e.

[Ruaraidh] Agus dè tha gam fàgail cho math? Am buntàta machaire. Dè an secret a th’ agaibh?

[Athair Ruaraidh] Ò chan eil secret ann. ’S e an talamh a tha seo ’s an fheamainn, tha mi a’ creidsinn. Sin e.

[Ruaraidh] ’S e dìreach feamainn a tha thu a’ cur orra a-nis?

[Athair Ruaraidh] ’S e, ’s e.

[Ruaraidh] Bha latha ann ’s bha sibh a cleachdadh guano.

[Athair Ruaraidh] Bha uaireigin, bha.

[Ruaraidh] Uill tha gu leòr buntàta againn ann an sin. Tha beachd agamsa airson brot a dhèanamh.

[Athair Ruaraidh] Ò aidh.

[Ruaraidh] Chowder. Ma gheibh sinn srùbain, tha teansa mhath gum bi Doonie ann an Seileabost an-dràsta.

[Ùisdean] Aidh. Bidh iad math.

[Ruaraidh] So thig sinn a chèilidh air-san. Gheibh sinn srùbain ’s ’s urrainn dhuinn nàdar de chowder a dhèanamh.

[Ùisdean] Dhèanadh tu chowder glè mhath leis a’ bhuntàta sin. Fair sgoinneil.

[Ruaraidh] Right Ùisdein, ma bheir thusa leat am buntàta.

[Ùisdean] Aidh, aidh.

[Ruaraidh] Dad, mòran taing airson sin.

[Ùisdean] Tha mise an seo airson an donkey work.

[Ruaraidh] ’S mathaid gun nochd sinn a-nochd fhathast le truinnsear chowder dhut. Ok ma-thà. Mar sin leibh.

[Ùisdean] Tapadh leat.

[Ruaraidh] Tiors.

Chaidh am prògram seo, Seòid a’ Chidsin, a chraoladh an toiseach ann an 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Machair potatoes in Borve

[Uisdean] Where have you taken me now?

[Roddy] Well Uisdean, this is where I was brought up. This is Borve. Renowned for beaches and also potatoes. Machair potatoes.

[Uisdean] Well the beaches you have here are like beaches that you would get in Barbados.

[Roddy] Oh certainly, they are and better.

[Uisdean] I wonder if the potatoes similar?

[Roddy] Well they are brilliant. My father is there on the croft just now and he has received awards for his potatoes so we will see what he has for us.

[Roddy] Come along Uisdean.

[Uisdean] Go on then.

[Roddy] You are there, Dad!

[Roddy's father] I am. Here.

[Roddy] How are the potatoes?

[Roddy's father] They are fine.

[Roddy] And what have we got here?

[Roddy's father] Pentland Crown.

[Roddy] Oh they look fine.

[Uisdean] They look brilliant, don’t they?

[Roddy] And ...

[Roddy's father] Oh they are good. Look. Look there.

[Roddy] What is it like? Is this a dry one or a waxy one?

[Roddy's father] Oh it is a dry one.

[Roddy] You must be somewhat careful cooking them though.

[Roddy's father] You must, you must.

[Roddy] How do you cook them, Dad?

[Roddy's father] Oh, a steamer.

[Roddy] A steamer.

[Uisdean] It is how clean they are coming from the ground.

[Roddy's father] Oh they are.

[Roddy] You wouldn't peel these at all.

[Roddy's father] Eh?

[Roddy] You wouldn't take the skin off them at all. Just clean them and cook them - is that the method?

[Roddy's father] There you have it.

[Roddy] And what makes them so good? The machair potatoes. What is your secret?

[Roddy's father] Oh there isn't a secret. It is this ground and the seaweed, I believe. That's it.

[Roddy] It is just seaweed that you put on them now?

[Roddy's father] It is, yes.

[Roddy] There was a time when you used guano.

[Roddy's father] There was, yes.

[Roddy] Well we have enough potatoes there. I have an idea for making soup.

[Roddy's father] Oh aye.

[Roddy] Chowder. If we can get cockles, there is a good chance that Doonie will be in Seilebost just now.

[Uisdean] Aye. They will be good.

[Roddy] So we will go to visit them. We will get cockles and we can make a kind of chowder.

[Uisdean] You could make a very good chowder with those potatoes. Fair brilliant.

[Roddy] Right Uisdean, if you bring the potatoes with you.

[Uisdean] Aye, aye.

[Roddy] Dad, many thanks for that.

[Uisdean] I am here for the donkey work.

[Roddy] Perhaps we will appear tonight yet with a plate of chowder for you. Ok then. Goodbye.

[Uisdean] Thank you.

[Roddy] Cheers.

This programme, Seòid a’ Chidsin, was first broadcast in 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Buntàta machaire anns na Buirgh

[Ùisdean] Càite a-nis an tug thu mi?

[Ruaraidh] Uill Ùisdein, seo far an d’ fhuair mi m’ àrach òg. Seo Na Buirgh. Ainmeil airson tràighean agus cuideachd buntàta. Buntàta machaire.

[Ùisdean] Uill tha tràighean agad an seo coltach ri tràighean a gheibheadh tu ann am Barbados.

[Ruaraidh] Ò gu dearbh fhèin, tha ’s nas fheàrr.

[Ùisdean] Saoil a bheil am buntàta coltach?

[Ruaraidh] Uill tha sgoinneil. Tha m’ athair ann an sin air an lot an-dràsta agus tha esan air duaisean fhaighinn airson a’ bhuntàta aige so chì sinn dè th’ aige dhuinn.

[Ruaraidh] Tiugainn Ùisdein.

[Ùisdean] Siuthad ma-thà.

[Ruaraidh] Tha sibh ann an sin, Dad!

[Athair Ruaraidh] Tha. Ann an seo.

[Ruaraidh] Ciamar a tha am buntàta?

[Athair Ruaraidh] Tha math.

[Ruaraidh] Agus dè th’ againn ann an seo?

[Athair Ruaraidh] Pentland Crown.

[Ruaraidh] Ò tha iad a’ coimhead math.

[Ùisdean] Tha iad a’ coimhead sgoinneil, nach eil?

[Ruaraidh] Agus ...

[Athair Ruaraidh] Ò tha iad math. Seall. Coimhead sin.

[Ruaraidh] Co ris a tha e coltach? An e fear tioram no fear waxy a tha seo?

[Athair Ruaraidh] Ò fear tioram a th’ ann.

[Ruaraidh] Feumaidh tu a bhith rudeigin cùramach gam bruich ge-tà.

[Athair Ruaraidh] Feumaidh, feumaidh.

[Ruaraidh] Ciamar a bhios sibh gam bruich, Dad?

[Athair Ruaraidh] Ò steamer.

[Ruaraidh] Steamer.

[Ùisdean] ’S e cho glan ’s a tha iad a’ tighinn às an talamh.

[Athair Ruaraidh] Ò tha.

[Ruaraidh] Cha rùsgadh tu seo idir.

[Athair Ruaraidh] Eh?

[Ruaraidh] Cha toireadh tu an rùsg bhuaithe idir. Dìreach glan iad ’s bruich iad - an e sin an dòigh?

[Athair Ruaraidh] Sin agad e.

[Ruaraidh] Agus dè tha gam fàgail cho math? Am buntàta machaire. Dè an secret a th’ agaibh?

[Athair Ruaraidh] Ò chan eil secret ann. ’S e an talamh a tha seo ’s an fheamainn, tha mi a’ creidsinn. Sin e.

[Ruaraidh] ’S e dìreach feamainn a tha thu a’ cur orra a-nis?

[Athair Ruaraidh] ’S e, ’s e.

[Ruaraidh] Bha latha ann ’s bha sibh a cleachdadh guano.

[Athair Ruaraidh] Bha uaireigin, bha.

[Ruaraidh] Uill tha gu leòr buntàta againn ann an sin. Tha beachd agamsa airson brot a dhèanamh.

[Athair Ruaraidh] Ò aidh.

[Ruaraidh] Chowder. Ma gheibh sinn srùbain, tha teansa mhath gum bi Doonie ann an Seileabost an-dràsta.

[Ùisdean] Aidh. Bidh iad math.

[Ruaraidh] So thig sinn a chèilidh air-san. Gheibh sinn srùbain ’s ’s urrainn dhuinn nàdar de chowder a dhèanamh.

[Ùisdean] Dhèanadh tu chowder glè mhath leis a’ bhuntàta sin. Fair sgoinneil.

[Ruaraidh] Right Ùisdein, ma bheir thusa leat am buntàta.

[Ùisdean] Aidh, aidh.

[Ruaraidh] Dad, mòran taing airson sin.

[Ùisdean] Tha mise an seo airson an donkey work.

[Ruaraidh] ’S mathaid gun nochd sinn a-nochd fhathast le truinnsear chowder dhut. Ok ma-thà. Mar sin leibh.

[Ùisdean] Tapadh leat.

[Ruaraidh] Tiors.

Chaidh am prògram seo, Seòid a’ Chidsin, a chraoladh an toiseach ann an 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Machair potatoes in Borve

[Uisdean] Where have you taken me now?

[Roddy] Well Uisdean, this is where I was brought up. This is Borve. Renowned for beaches and also potatoes. Machair potatoes.

[Uisdean] Well the beaches you have here are like beaches that you would get in Barbados.

[Roddy] Oh certainly, they are and better.

[Uisdean] I wonder if the potatoes similar?

[Roddy] Well they are brilliant. My father is there on the croft just now and he has received awards for his potatoes so we will see what he has for us.

[Roddy] Come along Uisdean.

[Uisdean] Go on then.

[Roddy] You are there, Dad!

[Roddy's father] I am. Here.

[Roddy] How are the potatoes?

[Roddy's father] They are fine.

[Roddy] And what have we got here?

[Roddy's father] Pentland Crown.

[Roddy] Oh they look fine.

[Uisdean] They look brilliant, don’t they?

[Roddy] And ...

[Roddy's father] Oh they are good. Look. Look there.

[Roddy] What is it like? Is this a dry one or a waxy one?

[Roddy's father] Oh it is a dry one.

[Roddy] You must be somewhat careful cooking them though.

[Roddy's father] You must, you must.

[Roddy] How do you cook them, Dad?

[Roddy's father] Oh, a steamer.

[Roddy] A steamer.

[Uisdean] It is how clean they are coming from the ground.

[Roddy's father] Oh they are.

[Roddy] You wouldn't peel these at all.

[Roddy's father] Eh?

[Roddy] You wouldn't take the skin off them at all. Just clean them and cook them - is that the method?

[Roddy's father] There you have it.

[Roddy] And what makes them so good? The machair potatoes. What is your secret?

[Roddy's father] Oh there isn't a secret. It is this ground and the seaweed, I believe. That's it.

[Roddy] It is just seaweed that you put on them now?

[Roddy's father] It is, yes.

[Roddy] There was a time when you used guano.

[Roddy's father] There was, yes.

[Roddy] Well we have enough potatoes there. I have an idea for making soup.

[Roddy's father] Oh aye.

[Roddy] Chowder. If we can get cockles, there is a good chance that Doonie will be in Seilebost just now.

[Uisdean] Aye. They will be good.

[Roddy] So we will go to visit them. We will get cockles and we can make a kind of chowder.

[Uisdean] You could make a very good chowder with those potatoes. Fair brilliant.

[Roddy] Right Uisdean, if you bring the potatoes with you.

[Uisdean] Aye, aye.

[Roddy] Dad, many thanks for that.

[Uisdean] I am here for the donkey work.

[Roddy] Perhaps we will appear tonight yet with a plate of chowder for you. Ok then. Goodbye.

[Uisdean] Thank you.

[Roddy] Cheers.

This programme, Seòid a’ Chidsin, was first broadcast in 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

faigh àrach! - be brought up!

Na Buirgh - Borve (Harris)

lot - an allotment, a croft

rùsgadh - peeling, shearing

rùsg - peel, crust, bark

feamainn - seaweed

srùban - cockle