ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Chrissie Lawson in conversation with Donald Morrison

Criosaidh Lawson a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

A book that Josie read in high school

Leabhar a leugh Josie san àrd-sgoil

Go to videoFaic bhidio

Gilleasbuig’s precious book

Leabhar prìseil aig Gilleasbuig

Go to videoFaic bhidio

Fergie’s first job

A’ chiad obair aig Fergie

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with the late John Farquhar Munro.

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Iain Fearchar Rothach, nach maireann.

Go to videoFaic bhidio

Keeping a house warm

A' cumail taigh blàth

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Donnie 'Large' MacDonald

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Donaidh 'Large' Dòmhnallach

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Mary Bremner

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Màiri Bremner

Go to videoFaic bhidio

Two Lewis folk as Aibisidh guests

Dithis Leòdhasach air aoigheachd Aibisidh

Go to videoFaic bhidio

Proverbs

Seanfhaclan

Go to videoFaic bhidio

How Meg Bateman came to learn Gaelic

Mar a thàinig Meg Bateman dhan Ghàidhlig

Go to videoFaic bhidio

Taking an interest in music

A’ gabhail ùidh ann an ceòl

Go to videoFaic bhidio

Improving the gate

DIY le Donnie - A' leasachadh geata

Go to videoFaic bhidio

Meet Sarah Fraser

Coinnich ri Sarah Fhriseil

Go to videoFaic bhidio

A' càradh seann bhòrd

Repairing an old table

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Angela and Ryno

A' cur fàilte air Angela agus Ryno

Go to videoFaic bhidio

Meet John Urquhart

Coinnich ri Iain Urchardan

Go to videoFaic bhidio

When Fergie was young

Nuair a bha Fergie òg

Go to videoFaic bhidio

New words

Faclan ùra

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Margaret Stewart

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Maighread Stiùbhart

Go to videoFaic bhidio

New Gaelic words - do you know them?

Faclan ùra Gàidhlig - a bheil thusa eòlach orra?

Go to videoFaic bhidio

Two teams of experts

Dà sgioba de dh’eòlaichean

Go to videoFaic bhidio

Sandra Murray’s early years

Bliadhnaichean tràtha Sandra Mhoirich

Go to videoFaic bhidio

What do these new words mean?

Dè as ciall de na faclan ùra seo?

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Anne Lorne Gillies

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Anna Latharna NicGillÌosa

Go to videoFaic bhidio

Murdo taught in Africa

Bha Murchadh a’ teagasg ann an Afraga

Go to videoFaic bhidio

Stories of magic

Sgeulachdan draoidheil

Go to videoFaic bhidio

Meg’s university days

Làithean Meg aig an oilthigh

Go to videoFaic bhidio

The meanings of new words

Ciall nam facal ùr

Go to videoFaic bhidio

What does the word “crional” mean?

Dè th’ anns an fhacal “crional”?

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Agnes and Gilleasbuig

A' cur fàilte air Agnes agus Gilleasbuig

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Brigadier John MacFarlane

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Brigadier Iain MacPhàrlain

Go to videoFaic bhidio

Completing Gaelic proverbs

A’ cur crìoch air sean-fhaclan

Go to videoFaic bhidio

The word's meaning

Ciall an fhacail

Go to videoFaic bhidio

A book that had an impact on Mary Alice

Leabhar a thug buaidh air Màiri Alice

Go to videoFaic bhidio

DIY le Donnie - DIY plumbing choices

DIY le Donnie - Roghainn plumaireachd

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Mary-Anne MacDonald

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Màiri-Anna NicDhòmhnaill

Go to videoFaic bhidio

A book that Catriona likes

Leabhar as toigh le Catrìona

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Norman Gillies

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Maighread Stiùbhart

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Marisa and DJ

A’ cur fàilte air Marisa ’s DJ

Go to videoFaic bhidio

Three new words

Trì faclan ùra

Go to videoFaic bhidio

Gaelic proverbs

Sean-fhaclan Gàidhlig

Go to videoFaic bhidio

Meaning of the word

Ciall an fhacail

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Lachie MacLeod

Lachie MacLeòid a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

Meet Ishi

Coinnich ri Ishi

Go to videoFaic bhidio

Meet Donald Iain

Coinnich ri Dòmhnall Iain

Go to videoFaic bhidio

Iain Murray in conversation with Donald Morrison

Iain Moireach a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

Growing up all over the place

A’ fàs suas air feadh an àite

Go to videoFaic bhidio

Is Mary Anne telling the truth?

A bheil Màiri Anna ag innse na fìrinn?

Go to videoFaic bhidio

What was young Norma like?

Co ris a bha Norma òg coltach?

Go to videoFaic bhidio

Margaret's hobby

An cur-seachad aig Mairead

Go to videoFaic bhidio

A new series of Aibisidh

Sreath ùr Aibisidh

Go to videoFaic bhidio

A prehistoric book that Sarah enjoys

Leabhar ro-eachdraidheil a chòrd ri Sarah NicEachainn

Go to videoFaic bhidio

Sci-fi book review

Lèirmheas leabhar sci-fi

Go to videoFaic bhidio

Murdo Beaton in conversation with Donald Morrison

Murchadh Peutan a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

Where are you from, Margaret?

Co às a tha thu, a Mhaighread?

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Marie and Alec

A' cur fàilte air Màiri agus Ailig

Go to videoFaic bhidio

Meg Bateman in conversation with Donald Morrison

Meg Bateman a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

The word's meaning

Ciall an fhacail

Go to videoFaic bhidio

Explain the meaning of a word

Mìnich ciall an fhacail

Go to videoFaic bhidio

Taking down a wall

A' leigeil balla

Go to videoFaic bhidio

How the late John Farquhar Munro went to sea

Mar a chaidh Iain Fearchar Rothach, nach maireann, gu muir

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Sandra Murray

Fàilte air Sandra Mhoireach

Go to videoFaic bhidio

Murdo’s days in the police

Làithean Mhurchaidh air a’ phoileas

Go to videoFaic bhidio

True or false

Fìrinn no breug

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Ishi and Dòmhnall Iain

A’ cur fàilte air Ishi is Dòmhnall Iain

Go to videoFaic bhidio

Who is telling the truth in this round?

Cò tha ag innse na fìrinn sa chuairt seo?

Go to videoFaic bhidio

New words

Faclan ùra

Go to videoFaic bhidio

Kenny MacIver’s education

Foghlam Choinnich MhicÌomhair

Go to videoFaic bhidio

Meet Aideen

Coinnich ri Aideen

Go to videoFaic bhidio

A book from Kenneth’s childhood

Leabhar bho òige Choinnich

Go to videoFaic bhidio

Growing up in Glasgow

A’ fàs suas ann an Glaschu

Go to videoFaic bhidio

Donald's connection to a book

Ceangal Dhòmhnaill ri leabhar

Go to videoFaic bhidio

Taking a radiator off a wall

A' toirt rèididheatar far balla

Go to videoFaic bhidio

Kenny MacIver in conversation with Donald Morrison

Coinneach MacÌomhair a’ còmhradh ri Dòmhnall Moireasdan

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Norma MacLeod

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Norma NicLeòid

Go to videoFaic bhidio

The Reverend Professor Donald MacLeod

An t-Ollamh Urramach Dòmhnall MacLeòid

Go to videoFaic bhidio

Donald Morrison in conversation with Neil Mitchison

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Niall Mitchison

Go to videoFaic bhidio

An Australian novel chosen by Kirsty

Nobhail Astràilianach a thagh Ciorstaidh

Go to videoFaic bhidio

A Brigadier from Tobermory

Brigadier à Tobar Mhoire

Go to videoFaic bhidio

New Gaelic words

Faclan ùra Gàidhlig

Go to videoFaic bhidio

Pipework in the kitchen

Obair phìoba sa chidsin

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Mairi and Neil

A' cur fàilte air Màiri 's Niall

Go to videoFaic bhidio

A dark story from Argyll

Sgeulachd dorcha à Earra-Ghàidheal

Go to videoFaic bhidio

A historical novel that Anne likes

Nobhail eachdraidheil as toigh le Anna

Go to videoFaic bhidio

Meet Iona Brown

Coinnich ri Iona NicGilleDhuinn

Go to videoFaic bhidio

Welcoming Morag and Allan

A’ cur fàilte air Mòrag is Ailean

Go to videoFaic bhidio