menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

History Eachdraidh

  • Archive: Tasglann:

Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Ceòl ’s dannsa ann an Alba Nuadh

[Dòmhnall] Gleann Dail ann an Eilean Cheap Breatainn an Alba Nuadh.

[Dòmhnall] Uairean beaga na maidne ’s chan eil cùisean ach a’ blàthachadh. ’S math as aithne dhaibh hòro-gheallaidh a dhèanamh ann an Ceap Breatainn, agus ’s math as aithne dhaibh dannsa cuideachd.

[Dòmhnall] Tha sin aca a bharrachd ormsa.

[Dòmhnall] ’S e an fhidheall ’s dannsa-ceum a ghlèidh iad an seo ’s a tha iad an-diugh a’ tighinn a theagaisg dhuinn ann an Alba na samhlaidhean as fheàrr a tha air fhàgail air cultar Gàidheil Alba Nuadh ’s taobh sear Chanada.

[Dòmhnall] Chan e a-mhàin ceòl na Gàidhealtachd ’s dannsa na Gàidhealtachd beò fhathast ann an Alba Nuadh a tha seo. Tha e Gàidhealach gun teagamh ach tha iad ga leasachadh ’s ga thoirt air adhart an seo air leth bho Alba. Buinidh e a-nise do dh’Alba Nuadh ’s chan e a-mhàin gu bheil e an seo fhathast ach tha e làn misneachd, a’ dèanamh deiseil airson fàilte a chur air linn ùr.

Chaidh am prògram seo, Na h-Eilthirich, a chraoladh an toiseach ann an 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Music and dance in Nova Scotia

[Donald] Glendale in Cape Breton Island of Nova Scotia.

[Donald] The wee hours of the morning and things are just heating up. They certainly know how to throw a shindig in Cape Breton, and they certainly know how to dance too.

[Donald] They have one up on me.

[Donald] The fiddle and step dancing that they held onto here, and now come to teach to us in Scotland, are the best symbols that remain of Highland culture in Nova Scotia and eastern Canada.

[Donald] This isn’t just Highland music and Highland dance that live on in Nova Scotia. It is without a doubt Highland but here they are developing and cultivating it independently from Scotland. It now belongs to Nova Scotia and it doesn’t just still survive here but it is full of confidence, preparing to welcome a new era.

This programme, Na h-Eilthirich, was first broadcast in 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

Alba Nuadh - Nova Scotia

hòro-gheallaidh - party, shindig

samhla - symbol, metaphor, example