menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

History Eachdraidh

  • Archive: Tasglann:

Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Eucoir ’s bochdainn

[Dòmhnall] ’S e tuathanaich a bha an ìre mhath dheth a bh’ anns a’ chiad Ghàidheil ann an Astràilia, ach b’ e eucoir ’s bochdainn a chuir daoine a-null nam mìltean. Anns na bliadhnaichean an dèidh ochd deug ’s a deich air fhichead chaidh am bàrr air feadh na Gàidhealtachd ’s an eaconomaidh anns an fharsaingeachd bhuaithe. Mu dheireadh bhuail gort iomadh sgìre ’s bha fuadaichean a-rithist air fàire. Bha aon duine gu h-àraidh a chunnaic fuasgladh dhan cheist ann an Astràilia.

[Dòmhnall] B’e ministear Clèireach a bha cuideachd an sàs gu mòr ann an obair eilthireach a bh’ ann an Iain Dunmore Lang. Bha dà rud a dhìth air. Bha e airson barrachd chlèirich a chur a dh’Astràilia a chumail srian air na bh’ ann de Chaitligich à Èirinn ’s air an làimh eile bha e ag iarraidh luchd-obrach do dh’oighreachd a bhràthar ann an New South Wales.

[Dòmhnall] Ghabh feadhainn eile os làimh an obair air na thòisich Dunmore Lang, gu sònraichte oifigear eilthireach air an robh an Dotair Daibhidh Boyter. A rèir nan sanasan a chuir Boyter dha na pàipearan-naidheachd, daoine às gach ceàrnaidhean dhan Ghàidhealtachd. Do chuid dha na h-uachdaran bha cothrom an seo faighinn cuidhteas sluagh nach robh iad idir ag iarraidh, agus fiù ’s do dhaoine nach robh a’ fulang bochdainn ’s gort iad fhèin bha cothrom ann air beatha na b’ fheàrr.

[Dòmhnall] Eadar ochd deug ’s a seachd deug air fhichead agus naoi deug air fhichead, sheòl soitheach an dèidh soithich a dh’Astràilia. Soithichean le ainmean mar Am Midlothian, An Catherine Jamieson, An William Nichol ’s An Saint George. Sheòl iad às an Eilean Sgitheanach, à Crombaidh, às an Òban, à Lìte ’s à Grianaig.

Chaidh am prògram seo, Na h-Eilthirich, a chraoladh an toiseach ann an 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Crime and poverty

[Donald] The first Gaels in Australia were reasonably well-off farmers, but it was crime and poverty that sent people across in their thousands. In the years after 1830 the crops across the Highlands and the economy in general deteriorated. Eventually famine struck many areas and clearances were again on the horizon. There was one man in particular that saw Australia as a solution to the problem.

[Donald] John Dunmore Lang was a Presbyterian minister who was also involved in the emigration business. He needed two things. He wanted to send more Presbyterians to Australia to keep a restraint on the amount of Catholics from Ireland and on the other hand he wanted workers for his brother’s estate in New South Wales.

[Donald] Others had taken charge when Dunmore Lang started, especially an emigration officer called Doctor David Boyter. According to the adverts that Boyter placed in the newspapers, there people from every corner of the Highlands. For some of the landlords this was an opportunity to get rid of a population that they certainly did not want, and even for those people who were not suffering from poverty and famine themselves there was an opportunity of a better life.

[Donald] Between 1837 and ‘39, ship after ship sailed to Australia. Ships with names such as The Midlothian, The Catherine Jamieson, The William Nichol and The Saint George. They sailed from the Isle of Skye, from Cromarty, from Oban, from Leith and from Greenock.

This programme, Na h-Eilthirich, was first broadcast in 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

gort - famine

Clèireach - Presbyterian

faigh cuidhteas - get rid

Crombaidh - Cromarty

Lìte - Leith