ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Gaelic Gàidhlig

Eachdraidh an sgadain

[Preseantair] Bho àm nan Lochlannach, tha aon iasg air a bhith os chionn chàich nar dualchas, an sgadan.

[Coinneach MacGill-Eain] Eachdraidh an sgadain, tha fhios againn air an fhacal fhèin sgadan, skat fisk a’ ciallachadh gun robh, aig aon àm, Àm nan Lochlannach, bha daoine a’ pàigheadh màl à skat, sgadan skat. Tha skat a’ ciallachadh iasg a bha daoine a’ pàigheadh, bha iad a’ pàigheadh màl leis an iasg a bha sin, saillte no ùr, chan eil sinn buileach cinnteach, ach ‘s e sin a’ chiad rud mu dheidhinn eachdraidh an èisg a tha seo.

[Iain MacAonghais] Tha Màrtainn Màrtainn a’ sgrìobhadh aig deireadh an t-seachdamh Linn Deug. Tha esan ag ainmeachadh sgadan am measg rudan eile agus mas math mo chuimhne, chan eil e ag ràdh gun robh daoine a’ sailleadh an sgadain an uair sin. Co-dhiù, cha robh iad, a rèir choltais, ga shailleadh mar a tha sinn eòlach air a bhith ga shailleadh ach bha iad ga chumail uaireannan, tha mi a’ smaoineachadh, ann an luach, is bha iad a’ cumail rudan eile cuideachd. Bhiodh, ‘s dòcha a’ glaiseadh sgadan a bha iad a’ tiormachadh, mar a chunnaic mi fhèin is chunnaic daoine eile, spealtagan, smalagan, ‘s dòcha liùthagan cuideachd a bha iad a’ tiormachadh, bha iad gan cur ann an salainn ach bha iad an uair sin gan tiormachadh sa ghaoith.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

History of the Herring

[Presenter] From the times of the Vikings, one fish has been apparent in our cultures above all others, the herring.

[Coinneach MacLean] History and herring, we know that the word itself, skat fisk means that, at one time, the time of the Vikings, people paid rent from skat, herring rent. Skat means the fish than people paid, they paid rent with that fish, salted or fresh, we are not really sure, but that’s the fist thing about the history of that fish.

[Iain MacInnes] Martin Martin wrote at the end of the 17th Century. He named herring amongst other things and as much as I can remember, he doesn’t say that people salted the fish then. Anyway, they didn’t, it would appear, salt them as we understand salting, but they kept them at times, I think, as precious, and they kept other things. They would preserve the herring that they would dry, as I saw myself and other people saw too that they were drying out coal-fish of various sizes, they put it in salt and then they would dry it in the wind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Eachdraidh an sgadain

[Preseantair] Bho àm nan Lochlannach, tha aon iasg air a bhith os chionn chàich nar dualchas, an sgadan.

[Coinneach MacGill-Eain] Eachdraidh an sgadain, tha fhios againn air an fhacal fhèin sgadan, skat fisk a’ ciallachadh gun robh, aig aon àm, Àm nan Lochlannach, bha daoine a’ pàigheadh màl à skat, sgadan skat. Tha skat a’ ciallachadh iasg a bha daoine a’ pàigheadh, bha iad a’ pàigheadh màl leis an iasg a bha sin, saillte no ùr, chan eil sinn buileach cinnteach, ach ‘s e sin a’ chiad rud mu dheidhinn eachdraidh an èisg a tha seo.

[Iain MacAonghais] Tha Màrtainn Màrtainn a’ sgrìobhadh aig deireadh an t-seachdamh Linn Deug. Tha esan ag ainmeachadh sgadan am measg rudan eile agus mas math mo chuimhne, chan eil e ag ràdh gun robh daoine a’ sailleadh an sgadain an uair sin. Co-dhiù, cha robh iad, a rèir choltais, ga shailleadh mar a tha sinn eòlach air a bhith ga shailleadh ach bha iad ga chumail uaireannan, tha mi a’ smaoineachadh, ann an luach, is bha iad a’ cumail rudan eile cuideachd. Bhiodh, ‘s dòcha a’ glaiseadh sgadan a bha iad a’ tiormachadh, mar a chunnaic mi fhèin is chunnaic daoine eile, spealtagan, smalagan, ‘s dòcha liùthagan cuideachd a bha iad a’ tiormachadh, bha iad gan cur ann an salainn ach bha iad an uair sin gan tiormachadh sa ghaoith.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

History of the Herring

[Presenter] From the times of the Vikings, one fish has been apparent in our cultures above all others, the herring.

[Coinneach MacLean] History and herring, we know that the word itself, skat fisk means that, at one time, the time of the Vikings, people paid rent from skat, herring rent. Skat means the fish than people paid, they paid rent with that fish, salted or fresh, we are not really sure, but that’s the fist thing about the history of that fish.

[Iain MacInnes] Martin Martin wrote at the end of the 17th Century. He named herring amongst other things and as much as I can remember, he doesn’t say that people salted the fish then. Anyway, they didn’t, it would appear, salt them as we understand salting, but they kept them at times, I think, as precious, and they kept other things. They would preserve the herring that they would dry, as I saw myself and other people saw too that they were drying out coal-fish of various sizes, they put it in salt and then they would dry it in the wind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

Smalag - coal-fish

Plural of machair, the sandy dunes in Scotland.

Spealtagan, smalagan agus liùthagan - coal-fish at different stages of development

An exclamation like ‘goodness’.

a’ sailleadh - salting

a’ glaiseadh - locking