menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Coirce beag is coirce mòr

[Donnie Dòmhnallach] Chan eil mòran dhaoine a’ cur coirce anns an latha anns a bheil sinn beò an-diugh. Agus ’s e coirce beag a bha sinn a’ cur air an taobh seo dhe na Hearadh. Ach cha dèanadh tu min-choirce leis an fhear sin idir ach anns na Bàigh far an do rugadh mise agus far an robh m’ athair a’ fuireach nuair a bha e òg bha iad a’ cur mòran de choirce an uair sin. Coirce mòr a chanadh iad ris. Agus bhiodh iad a’ froiseadh. Nuair a bha m’ athair òg bhiodh iad a’ froiseadh a’ choirce agus a’ bleith. Tha cuimhne aige iad a bhith a’ bleith leis a’ bhrà agus bhiodh iad a’ dèanamh mòran de nithean leis. Bhiodh iad a’ dèanamh aran-coirce ‘s bhiodh iad a’ dèanamh lite agus pròs.

[Eoghann Mac Gill-Eain] A’ chiad char sa mhadainn ’s e an cleachdadh a bh’ aca, anns a’ Ghàidhlig agam-sa, a’ sgàladh na mine agus a’ cur gràinnean beag de shalann air. Agus tha e ann am bobhla mòr aca. Agus a’ cur truinnsear a dh’uachdar. Agus ga ghabhail ann an ceann leth-uair no sin. ‘S e sin an dòigh a bh’ aca agus bowl bainne còmhla ris aca.

[Niall MacLeòid] Cha robh e sèid idir agus mar sin bha thu ag ithe, tha mi a’ creidsinn gun robh thu ag ithe punnd de mhin-choirce na do sheasamh. Nam biodh tu a’ dèanamh lite leis an sin dhèanadh e deich cuachan no deich bobhlaichean ’s tha sin ag innse dhut na bha iad ag ithe. Agus ’s e an cleachdadh a bh’ ann, gu seachd àraidh aig a’ bhiadh mhaidhne, bha iad nan seasamh ag ithe biadh agus uill tha iad a’ ràdh gur e am poca a sheasas a ghabhas barrachd.

Chaidh am prògram seo, Annlan, a chraoladh an toiseach ann an 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Dwarf oats and jumbo oats

[Donnie Macdonald] There are not many people sowing oats these days. And it was dwarf oats that we sowed on this side of Harris. But you wouldn’t make oatmeal with that one at all but in the Bays where I was born and where my father lived when he was young they sowed lots of oats then. They called it big oats. And they would scatter them. When my father was young they would scatter and mill the oats. He remembers them milling with the quern and they would make lots of things with it. They would make oatcakes and they would make porridge and brose.

[Eoghann Maclean] First thing in the morning they had a custom, as I would say, scalding the meal and putting little bit of salt on it. And they have it in a big bowl. And put a plate on top of it. And have it in about half an hour’s time. That is the way they had it and they had a bowl of milk with it.

[Niall MacLeod] It didn’t swell at all and therefore you could eat, I believe you could eat a pound of oatmeal whilst standing. If you were making porridge with that it would make ten bowls and that tells you what they were eating. And the custom was, especially at breakfast, they stood eating food and well they say that the sack that stands takes more.

This programme, Annlan, was first broadcast in 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

coirce beag - dwarf oats

min-choirce - oatmeal

a’ froiseadh - scattering

brà - quern

lite - porridge

pros - brose

a’ sgàladh - scalding

gràinnean beaga - small grains