menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Air an àirigh

[Coinneach MacAmhlaidh] Seadh. Chan eil guth ri ràdh. Tha thu air an àirigh.

[Ian M. MacLeòid] Tha.

[Coinneach MacAmhlaidh] Seo a-nis a’ chiad tè de na h-àirighean a th’ air a’ chuairt a tha dùil againne…

[Ian M. MacLeòid] Ò, seadh.

[Coinneach MacAmhlaidh] … aig a’ Chomann Eachdraidh a chur air dòigh.

[Ian M. MacLeòid] Dè an t-ainm air an tè-sa?

[Coinneach MacAmhlaidh] Àirigh a’ Bhùla. Agus an uair sin a-mach air seo an ath-thè a chì thu ‘s e Àirigh Nèill a-muigh ann an sin

[Ian M. MacLeòid] Air a’ bhealaich.

[Coinneach MacAmhlaidh] Agus a-rithist tha tè eile suas Àirigh Alasdair a th’ oirre. Agus mullach a’ ghlinne ann an sin tha, ‘s e Àirigh an Sgrith a th’ oirre.

[Ian M. MacLeòid] ‘S e.

[Coinneach MacAmhlaidh] Agus an uairsin tha dùil againn a dhol à sin a mhullach Rònail. Sin far a bheil a’ chuairt againn a’ tighinn gu crìoch.

[Ian M. MacLeòid] Seadh.

[Coinneach MacAmhlaidh] Bhiodh iad a’ toirt dhachaigh a’ bhainne…

[Ian M. MacLeòid] Ò bhiodh, bhiodh.

[Coinneach MacAmhlaidh] ... a h-uile latha. Tha mi a’ creidsinn ma bha iad cho faisg ri seo air a’ bhaile.

[Ian M. MacLeòid] Bhiodh.

[Coinneach MacAmhlaidh] Dè a-nis mar a bhiodh iad a’ toirt dhachaigh a’ bhainne?

[Ian M. MacLeòid] Bucaid. Bucaid fhiodha. Agus uill tha bruthach ann an siud. Cha bhiodh mòran bainne aca a’ ruighinn mura biodh dòigh aca air a chumail anns a’ bhucaid. ‘S e imideil a chanadh iad ris a’ bhucaid. Imbhuideal. Bha an uairsin bha craiceann aca a bha iad a’ cur air an imideil agus ‘s ann as an t-fhoghar ‘s anns a’ gheamhradh ‘s ann a bha iad ag ullachadh sin nuair a mharbhadh iad molt. Bha iad a’ sailleadh a’ chraicinn agus ‘s dòcha a’ cur almain air. An uairsin nuair a bha e bog chuireadh iad air uachdar an imideil e ‘s cheangaileadh iad a-staigh ann. ‘S e iolaman a chanadh iad ris a’ chraiceann a bha sin.

[Coinneach MacAmhlaidh] Iolaman.

Chaidh am prògram seo, Annlan, a chraoladh an toiseach ann an 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

On the pasture

[Kenneth MacAulay] Uh huh. Nothing to complain of.

[Ian M. MacLeod] Yes.

[Kenneth MacAulay] Here’s the first field. Here’s the first field that we are hoping …

[Ian M. MacLeod] Oh, yes.

[Kenneth MacAulay] … that the Historical Society will set up

[Ian M. MacLeod] What’s the name of that one?

[Kenneth MacAulay] Àirigh a’ Bhùla. And then out from here the next one you can see is Àirigh Nèill out there.

[Ian M. MacLeod] On the pass.

[Kenneth MacAulay] And again the other upper one is called Àirigh Alasdair. And at the top of the glen there is, it’s called Àirigh an Sgrith.

[Ian M. MacLeod] Yes.

[Kenneth MacAulay] And then we hope to go from there to the top of Ronail. That’s where our circuit is ends.

[Ian M. MacLeod] Uh huh.

[Kenneth MacAulay] They would take home milk …

[Ian M. MacLeod] Oh yes, yes.

[Kenneth MacAulay] … every day. I think if they were this close to the town.

[Ian M. MacLeod] Yes.

[Kenneth MacAulay] Now how would they take home the milk?

[Ian M. MacLeod] A bucket. A wooden bucket. And well it’s hilly there that are there. There wouldn’t be much of their milk coming back unless they had a way to keep it in the bucket. They would call the bucket an “imideal”. “Imbhuideal”. Then they had skin that they put on the wooden bucket and it was in the autumn and in the winter that they prepared that when they killed an old ram. They salted the skin and perhaps put aluminum on it. Then when it was soft they would put it on top of the wooden bucket and they would attach it in. They would call that skin “iolaman”.

[Kenneth MacAulay] “Iolaman”.

This programme, Annlan, was first broadcast in 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

àirigh - pasture

a’ Chomann Eachdraidh - The Historical Society

bealach - pass, opening

bruthach - steep slope

imideil - wooden bucket

craiceann - skin

molt - wether (castrated ram)

almain - aluminium

iolaman - lid for a bucket, made from the ram's skin