menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Food Biadh

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Am pàidh càise feta agus bloinigean-gàrraidh aig Màiri

[Màiri] Nis tha mi a’ dol a dhèanamh pàidh ann an seo le pastraidh filo agus tha mi a’ dol a chleachdadh spinach, cnòthan agus càise feta am meadhan a’ phàidh. Feumaidh mi aideachadh ge-tà, mus tòisich mi, gu bheil mi air am pastraidh a cheannach. Chuala mi gu bheil pastraidh filo gu math doirbh a dhèanamh agus mar sin bha e ro fhurasta a dhol dhan bhùth agus a cheannach. Mus tòisich mi air am pastraidh ullachadh ge-tà tha mi a’ dol a chur spinach dhan phana mhòr airson bruich.

[Màiri] Nis cha toir sin fada. ’S dòcha còig mionaidean. Seo soitheach far a bheil am pàidh a’ dol. Mar sin feumaidh mi siotachan pastraidh, an còmhdach ann an ìm, agus am pasgadh air muin a chèile airson gu bheil iad a’ còmhdach an t-soithich agam. Chan eil mi a’ smaoineachadh gu feuchainn air filo pastry a dhèanamh mi fhèin idir. Tha e doirbh gu leor fiù ’s a’ dèiligeadh ris an seo. Ma bheir thu droch làimseachadh sam bith dha, tha e a’ sracadh. Gu math doirbh obrachadh leis ach nuair a bhlasas tu am pàidh aig deireadh an latha bheir e ort feuchainn air seo.

[Màiri] Tha suathadh ime a’ dol air gach filleadh taoise a tha air a chur dhan t-soitheach mar siud ’s mar seo ach am bi an tòin agus na taobhannan còmhdaichte.

[Màiri] Tha nise an spinach air fuarachadh beagan agus tha mi ga dhòrtadh a-staigh ann an seo. Agus a-nis tha an còrr dhen seo furasta. Tha salann, piobar dubh, nutmeg a rèir ’s dè na tha sibh ag iarraidh dhen seo - ’s toigh leamsa e - ’s dòcha spàin-tì, agus sultanas . Tha dà unnsa sultanas agam an seo. Agus cnòthan-Frangach dìreach a rèir ’s ma tha sibh dèidheil orra sin. Agus cuir sin timcheall agus an uair sin na h-uinneanan a fhraidhig mi. Agus càise, càise feta agus dìreach ga bhriseadh a-staigh. Chan eil fhios agam mu dhaoine eile ach gu math tric a-staigh an seo tha sinne ag ithe tòrr feòil agus iasg agus dèidheil air cearc cuideachd, agus fàsaidh tu sgìth dhan sin agus uaireannan tha e glè mhath dìreach rudeigin eadar-dhealaichte a bhith agad. Tha seo a’ còrdadh ris a h-uile duine a-staigh againne. ’S e dìnnear teaghlaich gu math fallain a dh’ fhaodas a bhith ann mas e sin a tha thu ag iarraidh. Sin a-nis, tha a’ chàis agus a h-uile sìon air a dhol an lùib an spinach agus airson sin uile a thoirt ri chèile tha mi a’ dol a chleachdadh beagan ugh.

[Màiri] Agus tha e furasta aithneachadh co-dhiù nuair a tha thu air gu leòr ugh a chur na lùib - coltas steigeach. Tha mi a’ smaoineachadh gur e sin e. Tha e steigeach gun a bhith ro fhluich. Seo ma-thà.

[Màiri] Nis cha bhi mi ga chur buileach timcheall an oir idir. Tha mi a’ fàgail ’s dòcha beagan eadar... ’s an uair sin...

[Màiri] Tha oirean na taoise gam pasgadh a-staigh air muin meadhan a’ phàidh.

[Màiri] Saoil nach cuir mi rud beag pastraidh a bh’ air fhàgail agam dìreach air bàrr a’ phàidh ann an seo. Tha seo glè mhath airson pìosan pastraidh a th’ air sracadh a chleachdadh, agus gun dìochuimhneachadh air ìm a chur air an t-siota eile pastraidh.

[Màiri] Seo a-nise. So dhan àmhainn airson trì-cairteal a h-uaireach aig teas dà cheud, àmhainn gu math teth agus chì sinn dè thachras às dèidh sin.

[Màiri] Nis tha coltas air seo gu bheil e deiseil.

[Màiri] ’S gearraidh mi a-staigh ann feuch am faic mi ciamar a tha e.

[Màiri] Seo a-nis.

[Màiri] Math fhèin. ’S toil leamsa dìreach rudeigin eadar-dhealaichte an-dràsta ’s a-rithist agus tha mi toilichte leis an seo.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2013. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Màiri’s feta and spinach pie

[Mairi] Now I’m going to make a pie here with filo pastry and I’m going to use spinach, nuts and feta cheese in the middle of the pie. I must admit however, before I start, that I have bought the pastry. I heard that filo pastry is very hard to make and so it was too easy to go to the shop and buy it. Before I start preparing the pastry though I’m going to put spinach into the big pan to boil.

[Mairi] Now that won’t take long. Maybe five minutes. Here is a dish where the pie goes. So I need pastry sheets, to cover them in butter, and fold them on top of each other so that they cover my dish. I don’t think I would try to make filo pastry myself at all. It’s hard enough even dealing with this. If you give it any rough treatment, it rips. Very hard to work with but when you taste the pie at the end of the day it will make you try this.

[Mairi] A layer of butter goes on each layer of dough that is put into the dish like this and like until the bottom and the sides are covered.

[Mairi] The spinach has now cooled a little and I pour it into here. And now the rest of this is easy. Salt, black pepper, nutmeg depending on how much you want of this - I like maybe a teaspoon - and sultanas. I have two ounces of sultanas here. And groundnuts just depending if you like them. And mix that and then the onions that I fried. And cheese, feta cheese and just break it in. I don’t know about other people but very often in here we eat a lot of meat and fish and fond of chicken as well, and you get tired of that and sometimes it’s really good just to have something different. All of us enjoy this. It can be a very healthy family dinner if that’s what you want. There then, the cheese and everything have gone together with the spinach and to bring that all together I’m going to use a wee bit of egg.

[Mairi] And it’s easy to tell anyway when you have put enough egg into it - a sticky appearance. I think that that’s it. It’s sticky without being too wet. Now then.

[Mairi] Now I don’t put it completely around the edge at all. I leave maybe a wee bit between ... and then ...

[Mairi] The edges of the dough are folded into the middle of the pie.

[Mairi] I think that I’ll put a wee bit of pastry that I had left just on top of the pie here. This is really good for using bits of pastry that have ripped, and not forgetting to put butter on the other sheet of pastry.

[Mairi] Now then. So into the oven for three quarters of an hour at a temperature of two hundred, a very hot oven and we’ll see what happens after that.

[Mairi] Now this looks like it’s ready.

[Mairi] And I’ll cut into it so that I can see how it is.

[Mairi] Now then.

[Mairi] Very good. I like just something different now and again and I am happy with this.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2013. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

air muin a chèile - on top of each other

sracadh - tearing

filleadh - a layer