ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Na deich fuaimean as fhèarr le Iain MacDiarmaid

[Iain MacDiarmaid] Dè nì thu nuair a tha thu air an taigh a ghlanadh agus tha e cho glan ’s a ghabhas.

[Iain MacDiarmaid] Tha thu air a h-uile leabhar a tha thu airson a leughadh, a leughadh.

[Iain MacDiarmaid] Agus chan e sin a-mhàin, tha fiu ’s desktop a’ choimpiutair airson a’ chiad uair ann an iomadh bliadhna, sgiobalta.

[Iain MacDiarmaid] Dè eile ach a’ dol timcheall an taighe agus a’ clàradh nam fuaimean as fheàrr leat.

[Iain MacDiarmaid] Mar sin, seo na deich fuaimean às an taigh as fheàrr leam, ann an òrdugh, a’ tòiseachadh aig a deich.

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh deich, luath, dòchasach le pop beag aig an deireadh: doras am frids.

[Iain MacDiarmaid] Naoi, nist’, chan e fuaim a’ chlàir a tha mi a’ sireadh, fiù ‘s mas e Bob Dylan a th’ ann. Ach an fhuaim seo, ’s e dìreach an impis a dhol air.

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a h-ochd, gu math sìmplidh – poit tì. Làn chuimhneachain do sheanmhair. Agus cuideachd, làn tì.

[Iain MacDiarmaid] Aig a seachd, tha an glas air an doras. Nist’, cluinnidh tu an t-saothair gach car dheth seo. Abair thusa!

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh a sia, tha tea strainer Sadie a dh’inns i dhomh a bha a’ seinn òran àlainn, binn. Feumaidh mi ràdh, chan eil mi a’ dol leatha.

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh a còig, agus fuaim, ma gheibh mi thuige, a tha a’ dearbhadh cho treun, làidir ’s a tha mi. Fuirich mionaid. Saoil a bheil iad fhathast a’ ruith Am World’s Strongest Man?

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a ceithir agus a’ dùsgadh faireachdainn de chianalas: sguabadh do bhrògan air an rathad a-staigh.

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a trì, a’ chiad char ’s a mhadainn agus tha thu a’ dol a dh’ithe do bhracaist. A bheil càil ann nas tlachdmhoire na seo: brag a’ bhanana nuair a dh’fhosglas thu i?

[Iain MacDiarmaid] A dhà a-niste, agus tha sinn a’ teannadh dlùth air àireamh a h-aon, ach dè mu dheidhinn sgillinn ruadh a chur timcheall air an ùrlar? A’ cur nad chuimhne làithean d’òige nuair a b’ urrainn dhut suidhe agus uairean a thìde a chur seachad gun a bhith a’ dèanamh sìon. Tha sin gu math feumail an-dràsta.

[Iain MacDiarmaid] Agus aig àireamh a h-aon, an dearbh rud. Ach ri dhèanadh mar a dhèanadh Spinal Tap e, truinnsear.

[Iain MacDiarmaid] Sin e. Sin an deich agamsa. Sin mise air mo dhòigh a-staigh.

[Iain MacDiarmaid] Ma tha dòigh sam bith agaibhse, sibh fhèin a chumail trang, toilichte às an taigh, chan e droch rud a tha sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

John McDiarmid’s top ten sounds

[John McDiarmid] What do you do when you’ve cleaned the house and it’s as clean as can be.

[John McDiarmid] Every book you want to read, you’ve read.

[John McDiarmid] And not only that, even the desktop on the computer, for the first time in many years, is tidy.

[John McDiarmid] What else, but go around the house and record your favourite sounds.

[John McDiarmid] So, here are my ten favourite sounds in the house, in order, starting at ten.

[John McDiarmid] At number ten, quick, hopeful, with a wee pop at the end: the fridge door.

[John McDiarmid] Nine, and it’s not the sound of the record I’m after, even if it is Bob Dylan. But this sound, as it’s just about to play.

[John McDiarmid] Number eight, very simple – a pot of tea. Full of memories of your granny. And also full of tea.

[John McDiarmid] At seven, there is the door lock. Now, you can hear the craftsmanship in every turn. Amazing.

[John McDiarmid] At number six, there’s Sadie’s tea strainer, that she told me sings a fine, beautiful song. I have to say, I don’t agree.

[John McDiarmid] At number five, and a sound, if I can get there, that proves how brave and strong I am. Wait a minute. I wonder if they are still running The World’s Strongest Man?

[John McDiarmid] Number four and awakening those feelings of longing: wiping your feet on the way in.

[John McDiarmid] Number three, first thing in the morning and you’re about to eat your breakfast. Is there anything more pleasing than this: the crack of a banana as you open it.

[John McDiarmid] Two now, and we are nearly at number one, but what about spinning a penny on the floor? Reminding you of your younger days, when you could sit and spend hours doing nothing. That’s really useful just now.

[John McDiarmid] And at number one, the exact same thing. But done as Spinal Tap would do it, a plate.

[John McDiarmid] That’s it. That’s my ten. That’s me delighted inside.

[John McDiarmid] If you’ve got a way to keep yourself busy and happy in the house,it’s no bad thing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Na deich fuaimean as fhèarr le Iain MacDiarmaid

[Iain MacDiarmaid] Dè nì thu nuair a tha thu air an taigh a ghlanadh agus tha e cho glan ’s a ghabhas.

[Iain MacDiarmaid] Tha thu air a h-uile leabhar a tha thu airson a leughadh, a leughadh.

[Iain MacDiarmaid] Agus chan e sin a-mhàin, tha fiu ’s desktop a’ choimpiutair airson a’ chiad uair ann an iomadh bliadhna, sgiobalta.

[Iain MacDiarmaid] Dè eile ach a’ dol timcheall an taighe agus a’ clàradh nam fuaimean as fheàrr leat.

[Iain MacDiarmaid] Mar sin, seo na deich fuaimean às an taigh as fheàrr leam, ann an òrdugh, a’ tòiseachadh aig a deich.

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh deich, luath, dòchasach le pop beag aig an deireadh: doras am frids.

[Iain MacDiarmaid] Naoi, nist’, chan e fuaim a’ chlàir a tha mi a’ sireadh, fiù ‘s mas e Bob Dylan a th’ ann. Ach an fhuaim seo, ’s e dìreach an impis a dhol air.

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a h-ochd, gu math sìmplidh – poit tì. Làn chuimhneachain do sheanmhair. Agus cuideachd, làn tì.

[Iain MacDiarmaid] Aig a seachd, tha an glas air an doras. Nist’, cluinnidh tu an t-saothair gach car dheth seo. Abair thusa!

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh a sia, tha tea strainer Sadie a dh’inns i dhomh a bha a’ seinn òran àlainn, binn. Feumaidh mi ràdh, chan eil mi a’ dol leatha.

[Iain MacDiarmaid] Aig àireamh a còig, agus fuaim, ma gheibh mi thuige, a tha a’ dearbhadh cho treun, làidir ’s a tha mi. Fuirich mionaid. Saoil a bheil iad fhathast a’ ruith Am World’s Strongest Man?

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a ceithir agus a’ dùsgadh faireachdainn de chianalas: sguabadh do bhrògan air an rathad a-staigh.

[Iain MacDiarmaid] Àireamh a trì, a’ chiad char ’s a mhadainn agus tha thu a’ dol a dh’ithe do bhracaist. A bheil càil ann nas tlachdmhoire na seo: brag a’ bhanana nuair a dh’fhosglas thu i?

[Iain MacDiarmaid] A dhà a-niste, agus tha sinn a’ teannadh dlùth air àireamh a h-aon, ach dè mu dheidhinn sgillinn ruadh a chur timcheall air an ùrlar? A’ cur nad chuimhne làithean d’òige nuair a b’ urrainn dhut suidhe agus uairean a thìde a chur seachad gun a bhith a’ dèanamh sìon. Tha sin gu math feumail an-dràsta.

[Iain MacDiarmaid] Agus aig àireamh a h-aon, an dearbh rud. Ach ri dhèanadh mar a dhèanadh Spinal Tap e, truinnsear.

[Iain MacDiarmaid] Sin e. Sin an deich agamsa. Sin mise air mo dhòigh a-staigh.

[Iain MacDiarmaid] Ma tha dòigh sam bith agaibhse, sibh fhèin a chumail trang, toilichte às an taigh, chan e droch rud a tha sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

John McDiarmid’s top ten sounds

[John McDiarmid] What do you do when you’ve cleaned the house and it’s as clean as can be.

[John McDiarmid] Every book you want to read, you’ve read.

[John McDiarmid] And not only that, even the desktop on the computer, for the first time in many years, is tidy.

[John McDiarmid] What else, but go around the house and record your favourite sounds.

[John McDiarmid] So, here are my ten favourite sounds in the house, in order, starting at ten.

[John McDiarmid] At number ten, quick, hopeful, with a wee pop at the end: the fridge door.

[John McDiarmid] Nine, and it’s not the sound of the record I’m after, even if it is Bob Dylan. But this sound, as it’s just about to play.

[John McDiarmid] Number eight, very simple – a pot of tea. Full of memories of your granny. And also full of tea.

[John McDiarmid] At seven, there is the door lock. Now, you can hear the craftsmanship in every turn. Amazing.

[John McDiarmid] At number six, there’s Sadie’s tea strainer, that she told me sings a fine, beautiful song. I have to say, I don’t agree.

[John McDiarmid] At number five, and a sound, if I can get there, that proves how brave and strong I am. Wait a minute. I wonder if they are still running The World’s Strongest Man?

[John McDiarmid] Number four and awakening those feelings of longing: wiping your feet on the way in.

[John McDiarmid] Number three, first thing in the morning and you’re about to eat your breakfast. Is there anything more pleasing than this: the crack of a banana as you open it.

[John McDiarmid] Two now, and we are nearly at number one, but what about spinning a penny on the floor? Reminding you of your younger days, when you could sit and spend hours doing nothing. That’s really useful just now.

[John McDiarmid] And at number one, the exact same thing. But done as Spinal Tap would do it, a plate.

[John McDiarmid] That’s it. That’s my ten. That’s me delighted inside.

[John McDiarmid] If you’ve got a way to keep yourself busy and happy in the house,it’s no bad thing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

timcheall an taighe - round the house

an impis - about to

an t-saothair - or thereabouts

car - a turn, a twist

binn - harmonious

treun - brave

tlachdmhor - pleasing

a’ teannadh dlùth - moving close

sgillinn ruadh - a red penny

làithean d’ òige - days of your youth

truinnsear - plate