ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Documentaries Prògraman Aithriseachd

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Turas canàil ann am bàta-teasairginn

[Niall Iain] Tha ceithir prìomh canàllan ann an Alba agus, anns an t-sreath seo, bidh sinn a’ siubhal gach fear.

[Calum] Fhuair mi bràth gun cur rud no dhà iognadh oirnn agus gum bi dùbhlan no dhà ann cuideachd.

[Calum] Is mise Calum MacAmhlaigh.

[Niall Iain] Agus is mise Niall Iain Dòmhnallach. Agus, còmhla, tha sinne air a’ chanàl.

[Niall Iain] An t-seachdain sa, tha sinn a’ siubhal tarsainn na dùthcha bhon ear chun an iar air canàl a tha a’ ceangal dà bhaile eireachdail còmhla agus dà àmhainn cuideachd. Tro chanàl Foirthe agus Cluaidh.

[Calum] Bidh sinn a’ gabhail sùil air na h-eich-uisge iongantach.

[Calum] So how do we get off this platform?

[Bradley] Well, the quickest and easiest way is on these ropes…

[Calum] Ò, uill, tha mi an-fhoiseil!

[Calum] Agus Cuibhle na h-Eaglaise Brice a tha na mìorbhail.

[Niall Iain] Tha e a’ cur na mo chuimhne mar làmh famhair dìreach gu socair, gu faiceallach, gu slaodach ga leigeil sìos air ais dhan uisge.

[Calum] Ma stiùir sinn an uair sin air bàta caol-sa...

[Niall Iain] Captain MacDonald ann a sheo!

[Calum] ... a-steach gu meadhan baile Glaschu.

[Calum] Tha an canàl a’ ceangal am Foirthe anns an ear ris a’ Chluaidh anns an iar, a’ cruthachadh slighe-uisge maireannach.

[Calum] Tha sinn a’ tòiseachadh ar turas beagan mhìltean bho bheul a’ chanàl ann am Port nam Bànrighinn a Deas far a bheil Niall Iain air lioft fhaighinn ris an RNLI ionadail fo drochaidean cliùiteach am Foirthe.

[Niall Iain] Tha sinn dìreach a’ dèanamh cuairt mu chuairt na linne ann a sheo, fo na drochaidean agus a’ faighinn sealladh eadar-dhealaichte den a h-uile sìon, an seòrsa trèanaidh a bhios luchd-teasairginn a’ dèanamh gu tric, na comasan a th’aca a’ cumail geur.

[Niall Iain] Tha am bàta seo cho cumhachdach, mar a shaoileadh tu airson bàta a dh’fheumas cobhair a thoirt do dhaoine ann an èiginn agus nuair a tha sinn a’ dol aig an t-astar as luaithe, feumaidh mise grèim teann a chumail air m’ad.

[Niall Iain] Tha i luath. Tha i uabhasach luath.

[Niall Iain] ’S e stèisean-teasairginn glè thrang a th’ann. Bhon a dh’fhosgail e, ann an naoi ceud deug seasgan ’s a’ seachd, tha iad air faisg air dà cheud beatha a shàbhaladh agus cobhair a thabhainn do timcheall air trì mìle neach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

A canal journey in a lifeboat

[Niall Iain] There are four main canals in Scotland and in this series, we will be travelling on each of them.

[Calum] I heard that there will be a few surprises for us and a few challenges too!

[Calum] I’m Calum MacAulay.

[Niall Iain] And I’m Niall Iain MacDonald. And, together, we’re on the canal.

[Niall Iain] This week, we are travelling across the country from east to west on a canal that connects two beautiful cities and two rivers - the Forth and Clyde Canal.

[Calum] We’ll be visiting the amazing Kelpies.

[Calum] So how do we get off this platform?

[Bradley] Well, the quickest and easiest way is on these ropes…

[Calum] Oh well, I’m on edge!

[Calum] And the miraculous Falkirk Wheel.

[Niall Iain] It reminds me of a giant’s hand just softly, carefully and slowly moving back into the water.

[Calum] We then took a journey in a narrowboat …

[Niall Iain] Captain MacDonald here!

[Calum] … into the middle of Glasgow.

[Calum] The canal connects the Forth in the east to the Clyde in the west, creating an eternal waterway.

[Calum] We are beginning our journey a few miles away from the mouth of the canal in South Queensferry where Niall Iain has got a lift with the local RNLI beneath the Forth Bridge.

[Niall Iain] We are just taking a trip around the firth here, beneath the bridges and getting a different perspective of everything, the type of training that the lifeguards undergo, to keep their skills sharp.

[Niall Iain] This is a powerful boat, as you’d imagine for a boat that provides emergency help. And when we’re going at the fastest speed, I need to keep a tight grip on my hat.

[Niall Iain] It is fast. It is very fast.

[Niall Iain] It’s a busy lifeguard station. Since it opened, in 1967, they’ve saved almost 200 lives and provided aid to around 3000 people.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Turas canàil ann am bàta-teasairginn

[Niall Iain] Tha ceithir prìomh canàllan ann an Alba agus, anns an t-sreath seo, bidh sinn a’ siubhal gach fear.

[Calum] Fhuair mi bràth gun cur rud no dhà iognadh oirnn agus gum bi dùbhlan no dhà ann cuideachd.

[Calum] Is mise Calum MacAmhlaigh.

[Niall Iain] Agus is mise Niall Iain Dòmhnallach. Agus, còmhla, tha sinne air a’ chanàl.

[Niall Iain] An t-seachdain sa, tha sinn a’ siubhal tarsainn na dùthcha bhon ear chun an iar air canàl a tha a’ ceangal dà bhaile eireachdail còmhla agus dà àmhainn cuideachd. Tro chanàl Foirthe agus Cluaidh.

[Calum] Bidh sinn a’ gabhail sùil air na h-eich-uisge iongantach.

[Calum] So how do we get off this platform?

[Bradley] Well, the quickest and easiest way is on these ropes…

[Calum] Ò, uill, tha mi an-fhoiseil!

[Calum] Agus Cuibhle na h-Eaglaise Brice a tha na mìorbhail.

[Niall Iain] Tha e a’ cur na mo chuimhne mar làmh famhair dìreach gu socair, gu faiceallach, gu slaodach ga leigeil sìos air ais dhan uisge.

[Calum] Ma stiùir sinn an uair sin air bàta caol-sa...

[Niall Iain] Captain MacDonald ann a sheo!

[Calum] ... a-steach gu meadhan baile Glaschu.

[Calum] Tha an canàl a’ ceangal am Foirthe anns an ear ris a’ Chluaidh anns an iar, a’ cruthachadh slighe-uisge maireannach.

[Calum] Tha sinn a’ tòiseachadh ar turas beagan mhìltean bho bheul a’ chanàl ann am Port nam Bànrighinn a Deas far a bheil Niall Iain air lioft fhaighinn ris an RNLI ionadail fo drochaidean cliùiteach am Foirthe.

[Niall Iain] Tha sinn dìreach a’ dèanamh cuairt mu chuairt na linne ann a sheo, fo na drochaidean agus a’ faighinn sealladh eadar-dhealaichte den a h-uile sìon, an seòrsa trèanaidh a bhios luchd-teasairginn a’ dèanamh gu tric, na comasan a th’aca a’ cumail geur.

[Niall Iain] Tha am bàta seo cho cumhachdach, mar a shaoileadh tu airson bàta a dh’fheumas cobhair a thoirt do dhaoine ann an èiginn agus nuair a tha sinn a’ dol aig an t-astar as luaithe, feumaidh mise grèim teann a chumail air m’ad.

[Niall Iain] Tha i luath. Tha i uabhasach luath.

[Niall Iain] ’S e stèisean-teasairginn glè thrang a th’ann. Bhon a dh’fhosgail e, ann an naoi ceud deug seasgan ’s a’ seachd, tha iad air faisg air dà cheud beatha a shàbhaladh agus cobhair a thabhainn do timcheall air trì mìle neach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

A canal journey in a lifeboat

[Niall Iain] There are four main canals in Scotland and in this series, we will be travelling on each of them.

[Calum] I heard that there will be a few surprises for us and a few challenges too!

[Calum] I’m Calum MacAulay.

[Niall Iain] And I’m Niall Iain MacDonald. And, together, we’re on the canal.

[Niall Iain] This week, we are travelling across the country from east to west on a canal that connects two beautiful cities and two rivers - the Forth and Clyde Canal.

[Calum] We’ll be visiting the amazing Kelpies.

[Calum] So how do we get off this platform?

[Bradley] Well, the quickest and easiest way is on these ropes…

[Calum] Oh well, I’m on edge!

[Calum] And the miraculous Falkirk Wheel.

[Niall Iain] It reminds me of a giant’s hand just softly, carefully and slowly moving back into the water.

[Calum] We then took a journey in a narrowboat …

[Niall Iain] Captain MacDonald here!

[Calum] … into the middle of Glasgow.

[Calum] The canal connects the Forth in the east to the Clyde in the west, creating an eternal waterway.

[Calum] We are beginning our journey a few miles away from the mouth of the canal in South Queensferry where Niall Iain has got a lift with the local RNLI beneath the Forth Bridge.

[Niall Iain] We are just taking a trip around the firth here, beneath the bridges and getting a different perspective of everything, the type of training that the lifeguards undergo, to keep their skills sharp.

[Niall Iain] This is a powerful boat, as you’d imagine for a boat that provides emergency help. And when we’re going at the fastest speed, I need to keep a tight grip on my hat.

[Niall Iain] It is fast. It is very fast.

[Niall Iain] It’s a busy lifeguard station. Since it opened, in 1967, they’ve saved almost 200 lives and provided aid to around 3000 people.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

bàta-teasairginn - a lifeboat

each-uisge - a kelpie

famhair - a giant