menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Am facal 'leisg'

[Eilidh NicLeòid] Tha am facal ‘leisg’ a’ nochdadh ann an iomadh seanfhacal. Seanfhacal mu dhaoine ‘cha dèan làmh na leisge beairteas’. Seanfhacal mu choin ‘cho leisg ri cù na sitig’ agus deannan math dhiubh mu chait. Dè mu dheidhinn ‘miann a' chait san tràigh 's cha toir e fhèin às e’, ‘air mo shon fhèin is leisg le leisgean a dhol a chadal agus seachd leisg leis èirigh’ ‘s tha mi cinnteach gu bheil sradag. Nuair a thòiseachas mo chaolain a’ rùchdail leis an acras, chan eil dad a leisg orm a dhol a dh’ fhaighinn grèim bìdh.

[Eilidh NicLeòid] Uill a chàirdean, feumaidh mi a ràdh gu bheil an t-acras ga mo tholladh-sa. Dè mur deidhinn-sa, a Roslyn?

[Roslyn NicAsgaill] Ga mo tholladh-sa cuideachd. Tha mi air a bhith a chialaidh leithid an seo ‘s tha an t-àm agam airson rud beag ithe.

[Eilidh NicLeòid] Air ur cialaidh, thuirt sibh. Dè tha sin a’ ciallachadh?

[Roslyn NicAsgaill] À, dìreach gu bheil mi air a bhith gun dad sam bith ithe.

[Eilidh NicLeòid] Agus tha seanfhacail gu leòr co-cheangailte ri biadh agus acras, nach eil?

[Calum Camshron] Ò tha, ‘chì duine acrach fad às’ agus ‘’s fheàrr fuine thana na bhith falamh’. ‘‘S fheàrr bonnach beag le beannachd na bonnach mòr le mallachd’.

[Roslyn NicAsgaill] Rud a b’ annasaiche a chuala mi riamh gus a bhith ‘s e am facal a bhiodh ‘s ann à Beàrnaraigh a chuala mi e, chanadh iad ‘Siuthad, ith do bhuntàta beag mus tig na Frangaich!

[Eilidh NicLeòid] Saoil dè bha sinn a’ ciallachadh?

[Roslyn NicAsgaill] Uill, chan eil mi buileach cinnteach, ach tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e a’ dol air ais, chan urrainn nach eil e a’ dol air ais gu Cogaidh Napoleon.

[Eilidh NicLeòid] Ma tha cuideigin ann agus tha an duine seo ro mheasail air a’ bhiadh a bheil facal no abairt agaibh airson sin, a Chaluim?

[Calum Camshron] Ò uill, geòcaire, chanamaid ris ‘s dòcha no sùlaire.

[Eilidh NicLeòid] Sùlaire?

[Calum Camshron] Sùlaire sanntach ‘s dòcha.

[Eilidh NicLeòid] Sùlaire sanntach, tha sin glè mhath.

[Eilidh NicLeòid] Uill a chàirdean, tha an t-acras ga mo tholladh-sa agus tha mi an dòchas gun tig ar biadh a dh’ aithghearr, bidh sinn aig na faoileagan.

Chaidh am prògram seo, Beul Chainnt, a chraoladh an toiseach ann an 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

The word ‘leisg’ (lazy)

[Eilidh MacLeod] The word ‘leisg’ (lazy) appears in many a proverb. A proverb about people ‘a hand of the lazy won’t make riches’. A proverb about dogs ‘as lazy as a dog outside and a few good ones about cats. What about ‘the cat wishes to be at the beach, but won’t go himself’, ‘On my own and full of excuses about going to bed and just as lazy to get up’, I’m sure there’s a spark of truth. When my intestines start rumbling with hunger, I don’t have any hesitation to go and get a bite to eat.

[Eilidh MacLeod] Well friends, I have to say that the hunger is goring me. What about you, Roslyn?

[Roslyn MacAskill] It is goring me too. I have been cialaidh (fasting) even here and it is time that I now ate a little something.

[Eilidh MacLeod] You’ve been cialaidh (fasting), you said. What do you mean?

[Roslyn MacAskill] Ah, just that I have not had anything to eat.

[Eilidh MacLeod] And we have plenty of proverbs connected to food and hunger, don’t we?

[Calum Cameron] Oh yes, ‘a hungry person can see far away’ and ‘it’s better to have thin baking than none’. It’s better to have a wee bannock with blessings than a big bannock with curses.

[Roslyn MacAskill] The strangest thing I have ever heard has to be something I heard from Bernaray, they say ‘Go on, eat your wee potatoes before the French come!’

[Eilidh MacLeod] I wonder what that means?

[Roslyn MacAskill] Well, I am not sure, but I think that it goes back, maybe it goes back to the Napoleon war.

[Eilidh MacLeod] If someone is there and this person is too fond of food, do you have a word or phrase for that, Calum?

[Calum Cameron] Oh well, geòcaire (glutton), I would say or maybe sùlaire (gannet).

[Eilidh MacLeod] Sùlaire (gannet).?

[Calum Cameron] Sùlaire sanntach (a greedy gannet), maybe.

[Eilidh MacLeod] Sùlaire sanntach (a greedy gannet), that is really good.

[Eilidh MacLeod] Well friends, the hunger is goring me and I hope our food comes soon, we’ll be at the seagulls.

This programme, Beul Chainnt, was first broadcast in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

sradag - spark

leisgean - excuses

deannan - a few

cialaidh - fasting

sùlaire sanntach - greedy gannet

geòcaire - glutton