ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Pìosan de bhàta

[Eilidh NicLeòid] Tha coltas deagh bhàta ga togail an seo, Uilleim. Tha i a’ coimhead math dha-rìribh. Dè an ìre aig a bheil i?

[Uilleam Stiùbhart] Uill, tha mi dìreach, tha sia sràcan air gach taobh.

[Eilidh NicLeòid] Seadh.

[Uilleam Stiùbhart] Uill, a-nise. Tha còig eile,’s dòcha.

[Eilidh NicLeòid] A-nis, Uilleim, chuala mi am facal rangan. Dè th’ annta?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, dìreach fiodh. ‘S e fiodh a tha a’ dol thugaibh.

[Eilidh NicLeòid] Cà’ am bi iad a’ dol?

[Uilleam Stiùbhart] Tha iad a’ dol tarsainn mar sin. Mar sin, tarsainn agus an uair sin, Bidh iad an uair sin, bidh iad mu dhà throigh o chèile no fichead òirleach o chèile.

[Eilidh NicLeòid] Carson a dh’fheumas na rangan a bhith ann anns a’ chiad dol a-mach?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, airson a chumail ri chèile. Ò, feumaidh i a bhith làidir, fhios a’d, a dh’fhalbh, chan eil e math a’ dol a-mach gun rangan.

[Eilidh NicLeòid] Agus, cuideachd air a taobh a-muigh dhith, tha fios agam gu bheil facal agaibh airson a’ phàirt a tha seo – mala.

[Uilleam Stiùbhart] Seadh, sin agad mar gum biodh an overlap a tha seo a’ dol aig na cuairtean.

[Eilidh NicLeòid] Ceart, ceart.

[Uilleam Stiùbhart] Mar a tha fhios agaibh, ‘s e. Airson a dhà a cheangal ri chèile. Seall thu. Feumaidh am fear seo a dhol sìos mar siud airson gun teàrnachadh ise leis am fear sin còmhla.

[Eilidh NicLeòid] Tha fios agam gu bheil tòrr dhiofar ainmean airson geòla is bàta is eathar is sgoth. Dè an diofar eatorra?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, uill, tha a’ gheòla agaibh, tha. Tha e furasta a’ faighinn ach a’ gheòla. Tha an t-eathar, tha i biorach, san t-eathar. Tha a’ gheòla san square e.

[Eilidh NicLeòid] An eathar, tha i biorach air gach ceann dhith?

[Uilleam Stiùbhart] Ò gach ceann dhith, tha a’ gheòla biorach aig an toiseach fhèin.

[Eilidh NicLeòid] Feumaidh airson a’ dol tron uisge.

[Uilleam Stiùbhart] Sin agad e, aidh, aidh.

[Duine] Sgruig. Dè a-nis a th’ ann an sgruig?

[Boireannach] Chuala mi e. Bidh daoine ga chleachdadh airson iomadach rud.

[Duine] Chuala mi ‘sgroig’ ach tha deagh ghreis on a chuala mi an fhear sin.

[Boireannach] Cha chuala mi a-ràimh.

[Uilleam Stiùbhart] Seo ‘sgruig’, am pìos dhen stem a tha os cionn a bheòil.

Chaidh am prògram seo, Beul Chainnt, a chraoladh an toiseach ann an 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Pieces of a boat

[Eilidh MacLeod] It looks like there is a good boat being built here, William. It looks really great. What stage are you at?

[William Stewart] Well, I’m just, there are six planks on each side

[Eilidh MacLeod] Yes.

[William Stewart] Well now. There are five more, maybe.

[Eilidh MacLeod] Now, William. I’ve heard the word ‘rangan’. What are they?

[William Stewart] Oh, just wood. It’s wood that goes over to you.

[Eilidh MacLeod] Where do they go?

[William Stewart] They go across like that. Like that, across and then, they’ll then be about two foot apart from each other, or twenty inches from each other.

[Eilidh MacLeod] Why do the ‘rangan’ need to be there in the first place?

[William Stewart] Oh, to keep them together. Oh, they have to be strong, you know, to go, it’s not good to go out with out ‘rangan’ (rungs).

[Eilidh MacLeod] And, also outside, I know that you have a word for this piece – mala.

[William Stewart] Yes, that’s as it is this overlap that goes to the rounds.

[Eilidh MacLeod] Right, right.

[William Stewart] As you know, yes. To bind two together. Look here. This one must go down like this to secure this one and that one together.

[Eilidh MacLeod] I know that there are many different names for boats. What are the difference between them?

[William Stewart] Oh, well, you have a geòla (dinghy), yes. It is easy to get, but the geòla. The eathar is sharp. The geòla is in a square.

[Eilidh MacLeod] The eathar (small boat), it is sharp at each end.

[William Stewart] Oh each end of it, the geòla is sharp at the start.

[Eilidh MacLeod] It must to get through the water.

[William Stewart] That’s it, yes, yes.

[Man] Sgruig. What now is a sgruig?

[Woman] I’ve heard it. People use it for different things.

[Man] I’ve heard ‘sgroig’, but it’s a long time since I have heard that one.

[Woman] I have never heard it.

[William Stewart] This is a ‘sgruig’, the piece of the stem that is on top of the mouth.

This programme, Beul Chainnt, was first broadcast in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Pìosan de bhàta

[Eilidh NicLeòid] Tha coltas deagh bhàta ga togail an seo, Uilleim. Tha i a’ coimhead math dha-rìribh. Dè an ìre aig a bheil i?

[Uilleam Stiùbhart] Uill, tha mi dìreach, tha sia sràcan air gach taobh.

[Eilidh NicLeòid] Seadh.

[Uilleam Stiùbhart] Uill, a-nise. Tha còig eile,’s dòcha.

[Eilidh NicLeòid] A-nis, Uilleim, chuala mi am facal rangan. Dè th’ annta?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, dìreach fiodh. ‘S e fiodh a tha a’ dol thugaibh.

[Eilidh NicLeòid] Cà’ am bi iad a’ dol?

[Uilleam Stiùbhart] Tha iad a’ dol tarsainn mar sin. Mar sin, tarsainn agus an uair sin, Bidh iad an uair sin, bidh iad mu dhà throigh o chèile no fichead òirleach o chèile.

[Eilidh NicLeòid] Carson a dh’fheumas na rangan a bhith ann anns a’ chiad dol a-mach?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, airson a chumail ri chèile. Ò, feumaidh i a bhith làidir, fhios a’d, a dh’fhalbh, chan eil e math a’ dol a-mach gun rangan.

[Eilidh NicLeòid] Agus, cuideachd air a taobh a-muigh dhith, tha fios agam gu bheil facal agaibh airson a’ phàirt a tha seo – mala.

[Uilleam Stiùbhart] Seadh, sin agad mar gum biodh an overlap a tha seo a’ dol aig na cuairtean.

[Eilidh NicLeòid] Ceart, ceart.

[Uilleam Stiùbhart] Mar a tha fhios agaibh, ‘s e. Airson a dhà a cheangal ri chèile. Seall thu. Feumaidh am fear seo a dhol sìos mar siud airson gun teàrnachadh ise leis am fear sin còmhla.

[Eilidh NicLeòid] Tha fios agam gu bheil tòrr dhiofar ainmean airson geòla is bàta is eathar is sgoth. Dè an diofar eatorra?

[Uilleam Stiùbhart] Ò, uill, tha a’ gheòla agaibh, tha. Tha e furasta a’ faighinn ach a’ gheòla. Tha an t-eathar, tha i biorach, san t-eathar. Tha a’ gheòla san square e.

[Eilidh NicLeòid] An eathar, tha i biorach air gach ceann dhith?

[Uilleam Stiùbhart] Ò gach ceann dhith, tha a’ gheòla biorach aig an toiseach fhèin.

[Eilidh NicLeòid] Feumaidh airson a’ dol tron uisge.

[Uilleam Stiùbhart] Sin agad e, aidh, aidh.

[Duine] Sgruig. Dè a-nis a th’ ann an sgruig?

[Boireannach] Chuala mi e. Bidh daoine ga chleachdadh airson iomadach rud.

[Duine] Chuala mi ‘sgroig’ ach tha deagh ghreis on a chuala mi an fhear sin.

[Boireannach] Cha chuala mi a-ràimh.

[Uilleam Stiùbhart] Seo ‘sgruig’, am pìos dhen stem a tha os cionn a bheòil.

Chaidh am prògram seo, Beul Chainnt, a chraoladh an toiseach ann an 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Pieces of a boat

[Eilidh MacLeod] It looks like there is a good boat being built here, William. It looks really great. What stage are you at?

[William Stewart] Well, I’m just, there are six planks on each side

[Eilidh MacLeod] Yes.

[William Stewart] Well now. There are five more, maybe.

[Eilidh MacLeod] Now, William. I’ve heard the word ‘rangan’. What are they?

[William Stewart] Oh, just wood. It’s wood that goes over to you.

[Eilidh MacLeod] Where do they go?

[William Stewart] They go across like that. Like that, across and then, they’ll then be about two foot apart from each other, or twenty inches from each other.

[Eilidh MacLeod] Why do the ‘rangan’ need to be there in the first place?

[William Stewart] Oh, to keep them together. Oh, they have to be strong, you know, to go, it’s not good to go out with out ‘rangan’ (rungs).

[Eilidh MacLeod] And, also outside, I know that you have a word for this piece – mala.

[William Stewart] Yes, that’s as it is this overlap that goes to the rounds.

[Eilidh MacLeod] Right, right.

[William Stewart] As you know, yes. To bind two together. Look here. This one must go down like this to secure this one and that one together.

[Eilidh MacLeod] I know that there are many different names for boats. What are the difference between them?

[William Stewart] Oh, well, you have a geòla (dinghy), yes. It is easy to get, but the geòla. The eathar is sharp. The geòla is in a square.

[Eilidh MacLeod] The eathar (small boat), it is sharp at each end.

[William Stewart] Oh each end of it, the geòla is sharp at the start.

[Eilidh MacLeod] It must to get through the water.

[William Stewart] That’s it, yes, yes.

[Man] Sgruig. What now is a sgruig?

[Woman] I’ve heard it. People use it for different things.

[Man] I’ve heard ‘sgroig’, but it’s a long time since I have heard that one.

[Woman] I have never heard it.

[William Stewart] This is a ‘sgruig’, the piece of the stem that is on top of the mouth.

This programme, Beul Chainnt, was first broadcast in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

geòla - dinghy

eathar - small boat

a’ teàrnachadh - descending

rang - rung