menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Caibideil ùr

[Iain] Uill anns a’ bhogsa seo tha ochd bliadhna fichead mu a bhith ag obair aig a’ chomhairle, ann an aon bhogs’. Sin an deasg agam clear ’s mi a’ falbh dhachaigh ’s seo an latha mu dheireadh agam a bhith ag obair airson Comhairle nan Eilear Siar. Thòisich mi ann an 1986. Tha mi a’ sgur an-diugh so a long time.

[Preseantair] Às dèidh a bheatha a chur seachad ann am foghlam, a’ mhòrchuid dheth a’ teagaisg, tha caibideil ùr a’ fosgladh ann am beatha Iain Mhoireasdain. An ath-sheachdain, bidh e a’ tòiseachadh a’ trèanadh airson na ministrealachd an Dùn Èideann.

[Iain] Tha mi gu bhith nam oileanaich a-rithist. Tha mi a’ dol gu Edinburgh Theological Seminary agus ann an ceann trì bliadhna bidh mi na mo mhinistear anns an Eaglais Shaoir Albannach.

Chaidh am prògram seo, Balaich a' Bhìobaill, a chraoladh an toiseach ann an 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

A new chapter

[Iain] Well in this box is 28 years of working at the council, in one box. That’s my desk clear and I’m going home and this is my last day of working for Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council). I started in 1986. I stop today, so a long time.

[Presenter] After spending his life in education, the majority of it teaching, a new chapter is opening in Iain Morrison’s life. Next week he will be starting ministry training in Edinburgh.

[Iain] I’m going to be a student again. I’m going to Edinburgh Theological Seminary and in three years’ time I’ll be a minister in the Free Church of Scotland.

This programme, Balaich a' Bhìobaill, was first broadcast in 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

caibideil - chapter

mòrchuid - majority