FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Speaking our Language

If you are a complete beginner episodes 1-18 will take you (step-by-step) into conversational Gaelic and introduce you to the basic language skills you will need to speak Gaelic. Ma tha thu aig fìor thoiseach tòiseachaidh, bheir prògraman 1-18 a-steach thu do chòmhraidhean Gàidhlig far am faigh thu bun ionnsachadh ann an sgilean labhairt a’ chànain.

Greeting someone A’ cur fàilte air cuideigin

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone how they are (using the plural / polite form of you)Ciamar a tha sibh?
 • Telling someone how you areTha gu math
 • Greetings and their repliesMadainn mhath / Feasgar math
 • Discussing the weatherTha i brèagha / fliuch

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Giving your name Ag innse d’ ainm

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying who you areIs mise
 • Asking someone’s name (plural / polite form)Dè an t-ainm a th’ oirbh?
 • Gaelic forms of names (first and last)Màiri NicDhòmhnaill
 • Inviting someone inThig / Thigibh a-steach.
 • Introducing someoneSeo ....
 • Introducing members of your familySeo an nighean agam, Màiri.

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Giving your address Ag innse do sheòladh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone where they live (plural / polite)Càite a bheil sibh a’ fuireach?
 • Placenames / Street names3 Rathad na Pàirce, Glaschu
 • Asking someone’s addressDè an seòladh a th’ agaibh?
 • Giving addressSeòlaidhean
 • NumbersÀireamhan

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Saying where you come from Ag innse cò às a tha thu

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking where someone comes fromCo às a tha sibh?
 • PlacenamesAinmean-àite
 • Do you speak Gaelic?A bheil Gàidhlig agaibh?
 • I’m learning GaelicTha mi ag ionnsachadh Gàidhlig

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Asking for drinks Ag iarraidh deoch

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Drink names; saying pleaseCofaidh, tì, mas e ur toil e
 • Addressing someone by name (the vocative case)A Dhòmhnaill
 • Asking someone what they would likeDè tha sibh ag iarraidh?
 • I would like...Tha mi ag iarraidh...
 • DrinksDeochan

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Expressing likes/dislikes A’ toirt seachad beachd

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • I like...’S toigh leam...
 • I like to...'S toigh leam a bhith...
 • Activities / SportsGnìomhan / Spòrs
 • Saying you don’tCha toigh leam...
 • Asking someone whether they like somethingAn toigh leat / leibh...

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Discussing children A’ bruidhinn mu chloinn

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone if they have childrenA bheil clann agaibh?
 • I have a son / daughterTha mac / nighean agam
 • Saying that you have childrenTha triùir mhac / nighean againn.
 • Counting peopleA' cunntadh daoine
 • Telling someone to hurry upGreasaibh oirbh!

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Telling the time Ag innse na h-uarach

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone the timeDè an uair a tha e?
 • Telling the timeTha e sia uairean
 • Asking when a place opensCuin a tha ... a’ fosgladh?
 • Asking when a film is onCuin a tha am film air?

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Discussing jobs A’ bruidhinn mu obraichean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying what your job is’S e ... a th’ annam
 • Asking someone what their job isDè an obair a th’ agaibh?
 • Asking someone where they workCàit a bheil sibh ag obair?
 • Saying where you workTha mi ag obair ann an oifis
 • Saying that you are unemployedTha mi gun obair

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Taking your leave of somebody A’ fàgail cuideigin

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying goodbyeMar sin leat / leibh
 • Apologising and saying you have to goTha mi duilich, feumaidh mi falbh
 • Departing transportTha am bus a’ falbh aig còig uairean.
 • Travel costsDà not agus dà fhichead sgillinn

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Saying where you’re going Ag innse càit a bheil thu a’ dol

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone where they are goingCàit a bheil sibh a’ dol?
 • Saying where you are goingTha mi a’ dol dhan bhùth
 • Saying what you are going to doTha mi a’ dol a chèilidh air Anna

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Saying where you’ve been Ag innse càit an deach thu

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking someone where they wentFaighneachd do chuideigin càit an deach iad
 • Saying where you wentAg innse càit an deach thu
 • Asking someone where they wereFaighneachd do chuideigin càit an robh iad
 • Saying where you wereAg innse càit an robh thu
 • Saying what you went to doAg innse dè a chaidh thu a dhèanamh

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Coping with language difficulties A’ dèiligeadh ri duilgheadasan cànain

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Saying pardonAg ràdh b’ aill leibh?
 • Apologising and telling someone to speak slowerAg ràdh tha mi duilich, agus gabh air do shocair
 • Asking someone what they saidA’ faighneachd do chuideigin dè thuirt iad
 • Saying you don’t knowAg ràdh nach eil fhios agad
 • Saying you don’t understandAg ràdh nach eil thu a’ tuigsinn
 • Saying you understandAg ràdh gu bheil thu a’ tuigsinn
 • Asking what something meansA’ faighneachd dè tha rudeigin a’ ciallachadh?
 • Asking how to say somethingA’ faighneachd ciamar a chanas tu...?
 • Extra phrasesAbairtean eile

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Talking about the family A’ bruidhinn mun teaghlach

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Summary of previous languageGeàrr-chunntas air a' chainnt a fhuaras ro làimh
 •  Introducing members familyA' cur eòlas air an teaghlach
 •  Saying where you workAg innse càit a bheil thu ag obair
 •  Saying where you are goingAg innse càit a bheil thu a' dol
 • Saying where you wereAg innse càit an robh thu
 •  Asking where you are goingA' faighneachd càit a bheil thu a' dol
 •  Saying hurry upAg ràdh greas ort
 •  Asking the time, saying you don’t knowAg faighneachd na h-uarach, ag ràdh nach eil fhios agad

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Giving instructions A’ toirt seachad òrduighean

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Telling someone to sit downAg ràdh ri cuideigin suidh sìos
 • Telling someone to wait a minuteAg ràdh ri cuideigin fuireach mionaid
 • Encouraging someone to do somethingA' brosnachadh cuideigin gus rudeigin a dhèanamh
 • Telling someone to close the windowAg ràdh ri cuideigin an uinneag a dhùnadh
 • Telling someone to open their mouthAg ràdh ri cuideigin am beul fhosgladh
 • Telling someone to stop doing somethingAg ràdh ri cuideigin sguir de rudeigin
 • Telling someone not to do somethingAg ràdh ri cuideigin gun rudeigin a dhèanamh

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Discussing the home A’ bruidhinn mun taigh

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Rooms of houseRumannan taigh
 • Types of houseSeòrsachan taigh
 • Asking where someone has a houseA’ faighneachd càit a bheil taigh chuideigin
 • Saying what type of house you wantAg innse dè an seòrsa taigh a tha thu ag iarraidh
 • Saying where something is in the houseAg innse far a bheil rudeigin anns an taigh

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Dealing with money A’ dèiligeadh ri airgead

The videos on this page will help you learn about the following:Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking what something costsA’ faighneachd dè tha rud a cosg
 • Saying what something costsAg innse dè tha rud a cosg
 • Asking if they take credit cardA’ faighneachd a bheil àite a’ gabhail cairtean creideis?
 • Saying something is cheap / expensiveAg ràdh gu bheil rud saor / daor
 • Saying that you only have...Ag ràdh nach eil agad ach…

Other learning resources:Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Saying what you have Ag innse dè th’ agad

The videos on this page will help you learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

 • Asking what someone has A’ faighneachd do chuideigin dè a tha aca
 • Saying what you have Ag innse dè a tha agad
 • Asking what type of item someone has A’ faighneachd dè an seòrsa rud a th’ aig cuideigin
 • Saying there is nothing left Ag ràdh nach eil sìon air fhàgail
 • Asking what someone is like A’ faighneachd cò ris a tha cuideigin coltach
 • Describing what someone is like Ag innse cò ris a tha cuideigin coltach

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile:

A1 - Luchd-tòiseachaidh ùraA1 - Beginners
Go to Episodes 19-36