ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with money A’ dèiligeadh ri airgead

How much is that?Dè na tha sin?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

money – airgead

how much is …? – dè na tha …?

how much is that? – dè na tha sin?

what price is … ? - dè a’ phrìs a tha …?

these ones – an fheadhainn seo

those ones – an fheadhainn sin

what is it? – dè tha e?

carrots – currain

potato(es) – buntàta

pounds (£) – notaichean

ten pounds (£10) – deich notaichean

do you want carrots? - a bheil sibh ag iarraidh currain?

one pound – not

two pounds – dà not

three pounds – trì notaichean

Notice that with the £1 and £2, you just say not but from £3 onwards, you use notaichean

four pounds – ceithir notaichean

five pounds – còig notaichean

six pounds – sia notaichean

seven pounds – seachd notaichean

eight pounds – ochd notaichean

nine pounds – naoi notaichean

ten pounds – deich notaichean

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 A bheil sibh ag iarraidh currain? Do you want some carrots?
Man 2 Chan eil.
Tha currain againn aig an taigh.
Buntàta.
Tha sinn ag iarraidh buntàta.
No.
We’ve got some carrots at the house.
Potatoes.
We want some potatoes.
Man 1 Orainsearan. Oranges.
Man 2 Chan eil.
Dè na tha sin?
No.
How much is that?
Woman Madainn mhath.
Tha i fuar, nach eil?
Good morning.
It’s cold, isn’t it?
Female Staff Tha.
Tha i fuar.
Yes.
It is cold.
Woman Dè na tha sin, mas e ur toil e? How much is that, please?
Female Staff Deich notaichean. Ten pounds.