ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the family A’ bruidhinn mun teaghlach

That's my sister / brotherSin mo phiuthar / bhràthair

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

the family – an teaghlach

brother – bràthair

my brother - mo bhràthair

your brother - do bhràthair

sister – piuthar

my sister – mo phiuthar

your sister – do phiuthar

After mo (my) and do (your), the first sound changes for both bràthair and piuthar. They become bhràthair and phiuthar. This is true for most nouns beginning with a consonant.

Here is a fuller family set

son – mac

daughter – nighean

brothers – bràithrean

sisters – peathraichean

grandfather - seanair

grandmother – seanmhair

parent – pàrant

parents – pàrantan

aunt – antaidh

uncle – uncail

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Female Staff Feasgar math, Eilidh.
Ciamar a tha thu an-diugh?
Good afternoon, Helen.
How are you today?
Eilidh Glè mhath, tapadh leibh. Very good, thank you.
Female Staff Agus cò tha seo? And who’s this?
Eilidh Seo Calum, mo bhràthair. This is Malcolm, my brother.
Female Staff Halò, a Chaluim.
A bheil thu gu math an-diugh?
Hello, Malcolm.
Are you well today?
Calum Tha.
Tapadh leibh.
Yes.
Thank you.
Woman Sin Niall.
Agus sin Mòrag, mo phiuthar.
Agus sin mo bhràthair Iain, agus Anna.
That’s Neil.
And that’s Morag, my sister.
And that’s my brother John, and Anna.
Man Agus càit a bheil sibh a’ fuireach? And where do you live?
Woman Tha mi a’ fuireach ann am Bealach.
Càit a bheil sibh fhèin a’ fuireach?
I live in Balloch.
Where do you live yourself?
Man Anns an Inbhir Bheag.
Ach tha mi ag obair ann an Glaschu.
In Inverbeg.
But I work in Glasgow.
Woman A bheil?
Dè an obair a th’ agaibh?
Do you?
What’s your job?
Man 2 Alasdair?
Seo Màiri, mo phiuthar.
Alexander?
This is Mary, my sister.
Alasdair Do phiuthar? Your sister?
Woman A bheil thu a’ dol a-mach a-nochd? Are you going out tonight?
Woman 2 Tha.
Tha mi a’ dol gu dannsa ann an Langside.
Yes.
I’m going to a dance in Langside.
Woman Sin Dòmhnall, mo bhràthair. That’s Donald, my brother.
Woman 2 Do bhràthair?
Tha do bhràthair brèagha!
Your brother?
Your brother’s handsome!
Woman Och a Mhàiri! Och Mary!