menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Place names: Birds Ainmean-àite: Eòin

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Scottish Gaelic place names are all around you in Scotland. On this page you’ll find a list of words and phrases which may tell you what features looked like or had a connection with a bird. Memorise the words and understand the landscape of your favourite place in Scotland. Tha ainmean-àite Gàidhlig air feadh an àite ann an Alba. Air an duilleig seo, gheibhear liosta de dh’fhaclan is abairtean a bhios ag innse dhut dè seòrsa rudan air an fhearann a tha coltach ri eun neo aig a bheil ceangal gu eun. Carson nach cuimhnich thu na faclan seo gus cruth na tìre a thuigsinn air an t-àite as fheàrr leat?

English Gàidhlig  
place names ainmean-àite <))
maps mapaichean <))
dove calman <))
hen cearc <))
buzzard, kite clamhan <))
cockerel coileach <))
heron, crane (Please note this is only part of Gaelic name) corra <))
heron corra-ghritheach <))
starling druid <))
swan eala <))
bird eun <))
seagull faoileag <))
crow feannag <))
raven fitheach <))
goose gèadh <))
beak gob <))
eagle iolaire <))
wild duck lach <))
nest nead <))
cormorant sgarbh <))
duck tunnag <))
Place names: Animals Ainmean-àite: Beathaichean
Learn Scottish Gaelic words connected to animals which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri beathaichean a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: People Ainmean-àite: Daoine
Learn Scottish Gaelic words connected to people which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri daoine a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Colours Ainmean-àite: Dathan
Learn Scottish Gaelic words connected to colours which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri dathan a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Water Ainmean-àite: Uisge
Learn Scottish Gaelic words connected to water which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri uisge a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
Place names: Mountains Ainmean-àite: Beanntan
Learn Scottish Gaelic words connected to mountains and hills which appear in Scotland’s place names Ionnsaich faclan ceangailte ri beanntann agus cnuic a tha a’ nochdadh ann an ainmean-àite na h-Alba
LearnGaelic Dictionary Faclair LearnGaelic
We have loads of place names in our dictionary. Have fun and find names based on these words. Tha tòrr ainmean-àite againn san fhaclair againn. Gabh spòrs is lorg ainmean-àite stèidhichte air na faclan seo.
Ainmean-àite na h-Alba Ainmean-àite na h-Alba
This is a resource which researches Gaelic place names of Scotland 'S egoireas a tha seo a tha a’ rannsachadh ainmean-àite Gàidhlig na h-Alba