FaclairDictionary EnglishGàidhlig

OUR RESOURCES AR GOIREASAN

Lorg Cùrsa

Tha sinn air feuchainn ri fiosrachadh a thionail mu gach cùrsa Ghàidhlig ann an Alba. Bidh cùrsaichean eadar-nàiseanta air an clàradh cuideachd.

Faclair LearnGaelic

Cuimhnich mun fhaclair againn! Tha faclair LearnGaelic.scot na ghoireas iomlan airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, le 70,000 faidhleachan fuaim.

Tòiseachadh

Cùrsaichean is goireasan airson luchd-tòiseachaidh.

Cùrsa Tòiseachaidh

Cùrsa air-loidhne saor ’s an-asgaidh le 60 leasan do luchd-tòiseachaidh ùra.

Beag air Bheag

Cùrsa air-loidhne le 35 leasan, gliocas gràmair, taic fuaimneachaidh is eile.

Speaking Our Language

Cùrsa bhidio a tha freagarrach do luchd-tòiseachaidh.

Fichead Facal

Gheibh thu lorg air facal sam bith san fhaclair LearnGaelic, ach seo an taghadh againn, mar thoiseach tòiseachaidh.

Cleachd Gàidhlig

Seo an earrann a th’ againn airson daoine a tha seachad air ìre ‘neach-tòiseachaidh’. Gheibh thu goireasan airson na sgilean agad a leasachadh.

LearnGaelic leis An Là

Criomagan bhidio bhon phrògram naidheachd aig BBC ALBA, An Là, le tar-sgriobhaidh, eadar-theangachaidh is briathrachas.

An Litir Bheag

Litir sheachdaineach do luchd-ionnsachaidh bho BBC Radio nan Gàidheal. Le tar-sgrìobhaidh agus eadar-theangachaidh.

Litir do Luchd-ionnsachaidh

Litir seachdaineach do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig bho BBC Radio nan Gàidheal le tar-sgrìobhaidh agus mìneachaidh.

Look@LearnGaelic

Bhidiothan do luchd-ionnsachaidh aig gach ìre.

Speaking Our Language 19-72

Leasaich do sgilean Gàidhlig leis a’ chùrsa bhidio seo.

Coimhead Gàidhlig

Criomagan bhidio às aonais fo-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla agus briathrachas.

Cuairt-litir LearnGaelic

Gheibhear cuairt-litir againne bho mairi@learngaelic.scot.

Find a Course

We have tried to list every Gaelic course within Scotland. Increasingly we are adding international courses too.

LearnGaelic Dictionary

Remember our dictionary! The LearnGaelic.scot dictionary is a comprehensive language tool for Gaelic learners containing 70,000 sound files.

Beginners' Resources

Courses and resources for beginners.

Beginners’ Course

This is a flashcard based course for Beginners.

Little by Little

This is our newest course, which uses a traditional approach to Gaelic learning. It was originally produced by the BBC .

Speaking Our Language

A programme that was first broadcast in the 1990s. We have all the clips, with transcripts online.

20 Words

You can find almost any word in the LearnGaelic Dictionary, but here's our pick to get you started.

Use Gaelic

This is our ‘post-beginner’ section with resources to develop your Gaelic skills.

LearnGaelic with An Là

Programme clips from BBC ALBA’s news programme, An Là, with transcription, translation and vocabulary.

The Little Letter

BBC Radio nan Gàidheal’s weekly letter to Gaelic learners with audio, transcription and translation.

Letter to Gaelic Learners

BBC Radio nan Gàidheal’s weekly letter to Gaelic learners with audio, transcription and explanations.

Look@LearnGaelic

Videos which are suitable for learners at every level.

Speaking Our Language 19-72

Develop your Gaelic skills with this video course.

Watch Gaelic

Un-subtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary.

LearnGaelic Newsletter

Sign up to our newsletter or drop us an email to find out more mairi@learngaelic.scot.