FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

A2 - Beginners : Learn a Gaelic song - Tha mi sgìth

Tha mi sgìth - Let's sing!

The whole song together is:

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich, buain na rainich,
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich daonnan

I am tired and I am alone,
Cutting the bracken, cutting the bracken,
I am tired and I am alone,
Forever cutting the bracken

'S tric a bha mi fhìn 's mo leannan,
Anns a' ghleannan cheòthar,
'G èisteachd còisir bhinn an doire,
Seinn sa choille dhòmhail

Often, my love and I,
Were in the misty glens,
Listening to the sweet choir of the grove,
Singing in the corpulent forest

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich, buain na rainich,
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich daonnan

I am tired and I am alone,
Cutting the bracken, cutting the bracken,
I am tired and I am alone,
Forever cutting the bracken

O nam faicinn thu a' tighinn,
Ruithinn dhol nad chòdhail,
Ach mur tig thu 'n seo gam shireadh,
Ciamar a thilleas dòchas?

If I saw you coming,
I would run to meet you,
But if you don’t come here to search for me,
How can hope return?

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich, buain na rainich,
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich daonnan

I am tired and I am alone,
Cutting the bracken, cutting the bracken,
I am tired and I am alone,
Forever cutting the bracken

Cùl an tomain, bràigh an tomain,
Cùl an tomain bhòidheach,
Cùl an tomain, bràigh an tomain,
H-uile là nam ònar.

Behind the knoll, the top of the knoll,
Behind the lovely knoll,
Behind the knoll, the top of the knoll,
Every day, alone.

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich, buain na rainich,
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich daonnan

I am tired and I am alone,
Cutting the bracken, cutting the bracken,
I am tired and I am alone,
Forever cutting the bracken

Anns an t-sìthean, o, gur sgìth mi,
'S tric mo chridh ga leònadh,
Nuair bhios càch a' seinn nan luinneag,
Cha dèan mis' ach crònan.

In the fairy hill (or knoll), oh I will be tired,
And often my heart would be wounded,
When others sing their songs,
I will do nothing but drone

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich, buain na rainich,
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn,
Buain na rainich daonnan

I am tired and I am alone,
Cutting the bracken, cutting the bracken,
I am tired and I am alone,
Forever cutting the bracken