FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

Learn a Gaelic song - Fear a’ bhàta

Fear a’ bhàta - Let's sing!

Now you know the song let’s put it together:

Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta na hò ro èile,
Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an tèid thu

Boatman na ho ro eile,
Boatman na ho ro eile,
Boatman a ho ro eile,
A fond farewell wherever you go

'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde,
Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta,
An tig thu 'n diugh no 'n tig thu màireach?
'S mur tig thu idir gur truagh a tha mi

I often look from the highest hill,
To try and see the boatman,
Will you come today or tomorrow?
If you don't come at all I will be down-hearted

Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta na hò ro èile,
Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an tèid thu

Boatman na ho ro eile,
Boatman na ho ro eile,
Boatman a ho ro eile,
A fond farewell wherever you go

Tha mo chridhe-sa briste brùite,
'S tric na deòir a' ruith o m' shùilean,
An tig thu 'n nochd no 'm bi mo dhùil riut?
No 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?

My heart is broken and bruised,
With tears often flowing from my eyes,
Will you come tonight or will I expect you?
Or will I close the door with a sad sigh?

Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta sna hò ro èile,
Fhir a’ bhàta na hò ro èile,
Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an tèid thu

Boatman na ho ro eile,
Boatman na ho ro eile,
Boatman a ho ro eile,
A fond farewell wherever you go