FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Winning and losing A’ buannachd is a’ call

Càirdeas (Friendship)Càirdeas

Consolidate what you have learnt in this episode of Càirdeas.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Ceit Oidhche mhath, Mrs MacLennan. Good night, Mrs Maclennan.
Mrs Maclennan Oidhche mhath.
Tapadh leat.
Tapadh leat.
Good night.
Thank you.
Thank you.
Ceit Bidh mi air ais a-màireach, tha mi an dòchas. I’ll be back tomorrow, I hope.
Nurse Glè mhath.
Tapadh leibh airson tighinn.
Chan eil mòran caraidean aice ann an Glaschu.
Tha e a’ còrdadh rithe cho math a bhith a' bruidhinn Gàidhlig ri cuideigin.
Very good.
Thank you for coming.
She doesn’t have many friends in Glasgow.
She enjoys speaking to someone in Gaelic so much.
Ceit Uill, chaill mi mo mhàthair fhìn an-uiridh. Well, I lost my own mother last year.
Nurse An do chaill? Did you?
Ceit Chaill.
Dìreach bho chionn bliadhna.
Bha i san Western airson trì mìosan.
’S e àm duilich a bh’ ann.
Ach gu fortanach, bha caraidean matha agam.
Aon charaid, gu h-àraid.
Yes.
Just a year ago.
She was in the Western for three months.
It was a sad time.
But fortunately, I had good friends.
One friend, particularly.
Radio Seo Wolfstone le port no dhà. Here’s Wolfstone with a tune or two.
Iain Cofaidh? Coffee?
Anna Bhiodh sin math. That would be good.
Iain An taigh agamsa no an taigh agadsa? My house or your house?
Anna A bheil deich sgillinn agad? Do you have ten pence?
Iain Tha. Yes.
Anna Thoir dhomhsa e.
An taigh agamsa no an taigh agadsa?
Ceann no bonn?
Give it to me.
My house or your house?
Heads or tails?
Iain Ceann. Heads.
Anna Bonn. Tails.
Iain Thèid mi dhan taigh agadsa ma-thà. I’ll go to your house then.
Anna Cha tèid.
Bhuannaich mise ’s tha mise airson a dhol dhan taigh agadsa.
Trobhad.
Cofaidh agus...?
No.
I won and I want to go to your house.
Come on.
Coffee and...?
Iain ... agus dè? ... and what?
Anna ...agus briosgaidean. ...and biscuits.
Car Radio Happy Birthday, a-nis, gu Mamaidh.
Siud Criosaidh NicSuain a tha trì fichead an-diugh.
Mealaibh ur naidheachd, a mhàthar, bhon teaghlach ann an Leòdhas, bho Iain agus Christobelle anns an Òban, agus bho Sheòras agus Ina ann am Peairt.
Agus mealaibh ur naidheachd, a ghranaidh, bho Iain beag, Lachaidh agus Fiona.
Seo ma-thà Cathaidh Anna NicPhàrlain le “Mo Mhàthair”.
Happy Birthday, now, to Mummy.
That's Chrissie MacSween who is sixty today.
Congratulations, mother, from the family in Lewis, from John and Christobelle in Oban, and from George and Ina in Perth.
And congratulations, granny, from wee Iain, Lachy and Fiona. Here then is Cathy Anna MacFarlane with “My Mother”.
Ceit Chaill mi mo mhàthair fhìn an-uiridh.
Dìreach bho chionn bliadhna. Bha i san Western airson trì mìosan.
’S e àm duilich a bh’ ann.
Ach gu fortanach, bha caraidean matha agam. Aon charaid, gu h-àraid.
I lost my own mother last year.
Just a year ago.
She was in the Western for three months.
It was a sad time.
But fortunately, I had good friends.
One friend, particularly.
Radio Thoir mo shoraidh a-null thar chuantan gu mo mhàthair, ’s fhada bhuam i, cha chùm astar mòr ... Send my greetings overseas to my mother, who’s far from me, a great distance won't keep ...
Tormod Halò.
Deirdre, a ghaoil.
Am faod mi bruidhinn ri mamaidh?
Dè? Dè tha thu a’ ciallachadh?
Dè tha ceàrr?
Innis dhomh, a Dheirdre.
Càit a bheil mamaidh?
Am faod mi bruidhinn ri granaidh, ma-thà?
Greas ort, tha mi airson bruidhinn ri granaidh.
Halò, seadh.
Tha fhios agam.
Tha mi duilich.
Ach càit a bheil Sìne an-dràsta?
Feumaidh sibh innse dhomh.
Tubaist?
Dè an tubaist?
A bheil i ceart gu leòr?
Agus am bèibidh?
An leanabh?
A bheil an leanabh ceart gu leòr?
Chaill Sìne an leanabh.
Sìne bhochd.
Ceart.
Tha mi tighinn.
Tha mi a' dol a thoirt Sìne dhachaigh.
Bu chòir dhi a bhith an seo còmhla rium fhìn.
Agus a’ chlann cuideachd.
Chì mi sibh ann an deich mionaidean.
Hello.
Deirdre, love.
May I speak to mummy?
What? What do you mean?
What’ s wrong?
Tell me, Deirdre.
Where is mummy?
May I speak to granny, then?
Hurry up, I want to speak to granny.
Hello, yes.
I know.
I’m sorry.
But where is Jane just now?
You need to tell me.
An accident?
What accident?
Is she alright?
And the baby?
The child?
Is the child alright?
Jean has lost the baby.
Poor Jean.
Right.
I’m coming.
I’m going to bring Jean home.
She should be here with me.
And the children too.
I’ll see you in ten minutes.