ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Country pursuits Cur-seachadan dùthchail

Going to the moorlandA' dol chun na mòintich

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha iad a’ dol a-mach chun na mòintich - they are going out to the moor

chun na mòintich - to the moor

bog fliuch – soaking wet

faisg air an tràigh – near the beach

ri taobh na coille – beside the wood

ri taobh an locha – beside the loch

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 Feasgar math. Good afternoon.
Man 2 Tha Gàidhlig agaibh! You speak Gaelic!
Woman Tha gu leòr. Yes, plenty.
Man 2 Càit a bheil sibh a’ dol? Where are you going?
Woman Tha sinn a’ dol a-mach chun na mòintich. We are going out onto the moor.
Man 2 Tha i gu math fliuch fhathast. It’s still quite wet.
Woman Tha ach tha teanta mhath againn. Yes, but we have a good tent.
Man 2 Uill, tha mi an dòchas gum bi turadh ann. Well, I hope that it stays dry.
Man 1 Tìoraidh. Cheerio.
Man 2 Tìoraidh. Cheerio.
Father Càit an tèid sinn an-diugh? Where will we go today?
Son Am faod sinn a dhol a-mach chun na mòintich? Can we go out onto the moor?
Father Faodaidh.
Dè tha thu airson a dhèanamh?
Yes.
What do you want to do?
Son Bu toigh leam a dhol a dh’ iasgach. I’d like to go fishing.
Father Bhiodh sin math.
Fuirich dà dhiog.
Nan!
Tha sinn a’ dol a-mach chun na mòintich.
A bheil thu airson tighinn?
That would be good.
Wait two seconds.
Nan!
We’re going out onto the moor.
Do you want to come?
Mother Chan eil, a ghràidh.
Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil an t-uisge a’ dol a thighinn.
Saoil am bi iasg againn airson dìnnear a-nochd?
No, dear.
I think that it’s going to rain.
Will we have fish for dinner tonight?
Father Cia mheud a tha thu ag iarraidh? How many do you want?
Son Tha mi an dòchas gu bheil iasg anns an loch seo. I hope that there are fish in this loch.
Father Tha gu dearbh.
Tha breac ann co-dhiù.
’S dòcha gu bheil bradan ann cuideachd.
There are indeed.
There are trout in it anyway.
There are probably salmon in it too.
Hotelier Agus dè cho fada ’s a bhios sibh a’ fuireach? And how long will you be staying?
Guest Trì làithean ma tha sin ceart gu leòr. Three days if that’s alright?
Hotelier Ò tha.
’S toigh leibh iasgach?
Oh yes.
Do you like fishing?
Guest ’S toigh l'.
A bheil fhios agaibh dè an t-àite as fheàrr airson iasgach an seo?
Yes.
Do you know where the best place for fishing is here?
Hotelier Feumaidh sibh dhol a-mach chun na mòintich.
Tha lochain gu leòr an-siud.
Agus, càit an robh sibhse ma-thà?
You need to go out onto the moor.
There are plenty small lochs there.
And, where were you then?
Guest 2 Chaidh sinn a-mach chun na mòintich an-dè. We went out onto the moor yesterday.
Hotelier A’ campadh?
Tha i gu math fliuch a-muigh an sin.
Camping?
It’s very wet out there.
Guest 2 Abair e.
Tha a h-uile rud againn bog fliuch.
Tell me about it!
Everything we have is soaking wet.
Hotelier Trobhadaibh a-steach ma-thà. Come in then.
Guest 2 Tapadh leibhs’. Thank you.