menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Boys’ namesAinmean fireann

Gaelic names are becoming really popular in Scotland. Here is a small selection of popular Gaelic names. Don’t be disheartened if your name is not on this list. Try the LearnGaelic dictionary for a fuller list. Ann an Alba an-diugh, bidh daoine a’ toirt spèis do dh’ainmean Gàidhlig. Is e seo cuid dhiubh. Na gabh dragh mur eil an t-ainm a th’ ort an seo. Feuch am Faclair LearnGaelic airson tuilleadh.

Name Ainm  
Alan Ailean <))
Malcolm Calum <))
David Daibhidh <))
Donald Dòmhnall <))
Jack Seoc <))
James Seumas <))
John Iain <))
Derek Ruairidh <))
Robert Raibeart <))
Andrew Anndra <))
William Uilleam <))
Norman Tormod <))
Patrick Pàdraig <))
Colin Cailean <))
Kenneth Coinneach <))
Murdoch/Murdo Murchadh <))
Finlay Fionnlagh <))
Hugh Uisdean <))
Neil Niall <))
Angus Aonghas <))

The vocative case is used in Gaelic when a person is being addressed by their name. This case changes some names so that Dòmhnall (Donald), becomes "A Dhòmhnaill" - note that an ‘h’ is added and the name is slenderised, that is to say an ‘i’ is added.
‘Màiri’ becomes ‘a Mhàiri’, but it does not need to have an ‘i’ added! Names like Eilidh, or Una, which start with vowels do not change.
Bidh daoine a’ cleachdadh an tuiseal gairmeach nuair a tha iad a bruidhinn ri cuideigin agus ga ainmeachadh. Tha an tuiseal seo ag atharrachadh "Dòmhnall" gu "A Dhòmhnaill". Tha an t-ainm air a shèimheachadh.
Tha ‘Màiri’ ag atharrachadh gu ‘A Mhàiri’. Chan eil ainmean mar ‘Eilidh’ no Ùna ag atharrachadh.