FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking for drinks Ag iarraidh deoch

With milk / sugarLe bainne / siùcar

Choices

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

bainne milk

siùcar sugar

le bainne with milk

le siùcar with sugar

gun bhainne without milk

gun siùcar without sugar

gun bhainne is gun siùcar without milk or sugar

Is is a shorter form of agus.

is and

tì gun siùcar tea without sugar

cupa cofaidh a cup of cofaidh

dà chupa two cups

dà thì two teas

dà shùgh orains two orange juices

dà chofaidh two coffees

’s e ur beatha you are welcome

cofaidh geal dhuibh white coffee for you

Dhuibh is the formal version of 'for you'.

sùgh orains dhut an orange juice for you

Use this second version dhut to speak to a friend or a child.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Girl 1 Ciamar a tha sibh an-diugh? How are you today?
Girl 2 Tha gu math.
Tha i brèagha an-diugh.
I’m well.
It’s nice.
Girl 1 Tha.
Tha i brèagha.
Yes.
It’s nice today.
Waitress Feasgar math. Good afternoon.
Girl 1 Feasgar math.
A Sheònag?
Good afternoon.
Joan?
Seonag Cupa tì, mas e ur toil e. A cup of tea, please.
Girl 1 Cupa tì agus cofaidh geal, mas e ur toil e. A cup of tea and a white coffee, please.
Waitress Cupa tì agus cupa cofaidh. A cup of tea and a cup of coffee.
Girl 1 Le bainne agus siùcar. With milk and with sugar.
Waitress Le bainne agus le siùcar.
Glè mhath.
With milk and sugar.
Very well.
Man È, cofaidh dubh agus Anna? Eh, a black coffee and Anna?
Woman Tì, mas e ur toil e. Tea, please.
Man Agus cupa tì. Aonghais? And a cup of tea. Angus?
Aonghas Cofaidh, mas e ur toil e. Coffee, please.
Man Agus cupa cofaidh. And a cup of coffee.
Aonghas Gun siùcar. Without sugar.
Man Gun siùcar. Without sugar.
Waitress Cupa tì ’s dà chupa cofaidh? A cup of tea and two cups of coffee?
Man Aidh, cupa tì agus dà chupa cofaidh.
Gun siùcar.
Aye, a cup of tea and two cups of coffee.
Without sugar.