ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Stating intentions and expectations Ag innse dè tha san amharc

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè mu dheidhinn tilleadh? what about returning?

dè mu dheidhinn fuireach ann? what about living there?

tha dùil agam rithe I am expecting her

tha dùil agam rithe feasgar Dihaoine I am expecting her on Friday afternoon

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Feasgar math. Good afternoon.
Woman Feasgar math. Good afternoon.
Man Iain, feasgar math. John, good afternoon.
Iain Feasgar math, Maighstir MacCaluim. Good afternoon, Mr MacCalum.
Mr MacCalum Nise Iain, feumaidh sinn bruidhinn. Now John, we need to talk.
Iain Glè mhath, Maighstir MacCaluim.
Cuine?
Very well, Mr MacCalum.
When?
Mr MacCalum Dè mu dheidhinn an-dràsta? What about right now?
Iain An-dràsta?
Tha dùil agam a dhol dhan bhanca.
Right now?
I intend to go to the bank.
Mr MacCalum An-dràsta, mas e do thoil e.
Siuthad.
Suidh sìos.
Cofaidh?
Right now, please.
Go on.
Sit down.
Coffee?
Iain Tapadh leibh. Thank you.
Mr MacCalum Siùcar? Sugar?
Iain A dhà, mas e ur toil e. Two, please.
Mr MacCalum Nise, cò às a tha thu, Iain? Now, where are you from, John?
Iain À Leòdhas. From Lewis.
Mr MacCalum Leòdhas.
An toigh leat Leòdhas, Iain?
Lewis.
Do you like Lewis, John?
Iain ’S toigh l'.
’S toil gu dearbha.
Yes.
I do indeed.
Mr MacCalum Dè mu dheidhinn Glaschu?
An toigh leat Glaschu?
What about Glasgow?
Do you like Glasgow?
Iain Tha Glaschu ceart gu leòr. Glasgow is ok.
Mr MacCalum A bheil dùil agad a dhol air ais a Leòdhas, ma-thà? Do you intend to go back to Lewis, then?
Iain Bidh sinn a’ dol ann a h-uile bliadhna, as t-samhradh. We go there every year, in the summer.
Mr MacCalum Ach chan e saor-làithean a bha mi a' ciallachadh.
Dè mu dheidhinn tilleadh?
Dè mu dheidhinn fuireach ann?
But I didn’t mean holidays.
What about returning?
What about living there?
Iain Uill, tha dùil againn tilleadh a Leòdhas aon latha.
Nach eil dùil aig a h-uile Leòdhasach tilleadh a Leòdhas aon latha?
Well, we intend to return to Lewis one day.
Doesn’t every person from Lewis intend to return to Lewis one day?
Mr MacCalum Iain, tha sinn airson oifis ùr fhosgladh ann an Steòrnabhagh. John, we want to open a office in Stornoway.
Iain Tha sibh a’ fosgladh oifis ann an Steòrnabhagh? You are opening a new office in Stornoway?
Mr MacCalum Tha, agus bidh sinn ag iarraidh manaidsear. Iain, a bheil thu airson a dhol a Steòrnabhagh mar mhanadseir anns an oifis ùr. Yes, and we will want a manager. John, do you want to go to Stornoway as a manager in the new office.
Iain O tha, chiall, tha gu dearbh. Tapadh leibh a Mhaighstir MhicCaluim. Oh my goodness, yes indeed. Thank you Mr MacCallum.
Mr MacCalum Ruairidh. Rory.
Iain Tapadh leibh a Ruaraidh. Slàinte mhath. Thank you Rory. Cheers.
Mr MacCalum Nise, dè tha thu fhèin agus Màiri-Anna a’ dèanamh a-nochd?
Dè mu dheidhinn dìnnear?
Now, what are you and Mary-Anne doing tonight?
What about dinner?
Iain Tha mi duilich, a Ruairidh, ach tha Màiri-Anna ann an Lunnainn an-dràsta. I’m sorry Rory, but Mary-Anne is in London just now.
Mr MacCalum A bheil gu dearbha?
Dè tha i a' dèanamh ann an Lunnainn?
Is she indeed?
What is she doing in London?
Iain Tha i ag obair.
Tha coinneamhan aice fad na seachdain.
She’s working.
She has meetings all week.
Mr MacCalum A bheil gu dearbh?
Cuin a bhios i a’ tilleadh dhachaigh?
Does she indeed?
When is she returning home?
Iain Dihaoine.
Tha dùil agam rithe feasgar Dihaoine.
Friday.
I expect her on Friday evening.
Mr MacCalum Ò Uill, ma-thà.
Dè mu dheidhinn feasgar Disathairne?
An tig thu fhèin agus Màiri-Anna a-mach gu dìnnear feasgar Disathairne?
Oh well, then.
What about Saturday evening?
Will you and Mary-Anne come out to dinner on Saturday evening?
Iain Tapadh leibh.
Bidh sin math.
Thank you.
That will be nice.
Mr MacCalum Ceart ma-thà.
Bidh dùil againn ris an dithis agaibh feasgar Disathairne aig ochd uairean.
Right then.
We will expect the two of you on Saturday evening at eight o’ clock.