ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Stating intentions and expectations Ag innse dè tha san amharc

When do you intend to be back?Cuin a tha dùil agad a bhith air ais?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

I intend … - tha dùil agam …

we intend to go out – tha dùil againn a dhol a-mach

we intend … - tha dùil againn ...

he intends … - tha dùil aige …

she intends … - tha dùil aice ...

when do you intend …? – cuin a tha dùil agaibh…? (plural/polite)

when do you intend to leave? – cuin a tha dùil agaibh falbh? (plural/polite)

in August – anns an Lùnastal

I will be back on Friday – bidh mi air ais Dihaoine

Days of the week / Làithean na seachdaine

Monday – Diluain

Tuesday – Dimàirt

Wednesday – Diciadain

Thursday – Diardaoin

Friday – Dihaoine

Saturday – Disathairne

Sunday – Didòmhnaich

Sunday (Literally - Day of the Sabbath) – Là na Sàbaid

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 Cuin a tha dùil agaibh falbh air saor-làithean am-bliadhna? When do you intend to go on holiday this year?
Woman 2 Anns an Lùnastal, tha sinn a’ dol dhan Spàinn.
Càit a bheil sibh fhèin a’ dol?
In August, we are going to Spain.
Where are you going yourself?
Woman 1 Tha sinn a’ fuireach aig an taigh am-bliadhna.
Tha mo bhràthair agus an teaghlach a’ tighinn à Canada airson trì seachdainean.
We are staying at home this year.
My brother and the family are coming from Canada for three weeks.
Woman 2 Glè mhath. Very good.
Man 1 A bheil thu deiseil? Are you ready?
Man 2 Tha.
Agus feumaidh mi greasad orm.
Tha an trèan a’ falbh ann an leth-uair a thìde.
Yes.
And I need to hurry up.
The train leaves in half an hour.
Man 1 Cuin a tha dùil agad a bhith air ais? When do you intend to be back?
Man 2 Dihaoine, bidh mi air ais Dihaoine. Friday, I’ll be back on Friday.
Man 1 Chì mi Dihaoine thu ma-thà. I’ll see you on Friday then.
Man 2 Chì. Yes.