ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Giving directions A’ toirt seachad seòlaidhean

Do you know where... is? (plural / polite)A bheil fios agaibh càit a bheil... ?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

where is …? – càit a bheil…?

do you know where … is? – a bheil fhios agad càit a bheil …?

To answer this, begin with tha e (or tha i for a place that is a feminine noun)

near - faisg

near to – faisg air

beside - ri taobh

near to the church – faisg air an eaglais

near to the river - faisg air an abhainn

is … near this/here? – a bheil … faisg air an seo?

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Càit a bheil Govan ma-thà? Where’s Govan then?
Woman 2 Tha e faisg air an abhainn.
Sin e.
It’s near the river.
There it is.
Man Gabhaibh mo leisgeul.
A bheil fios agaibh càit a bheil Pizza Hut?
Excuse me.
Do you know where Pizza Hut is?
Woman Chan eil.
Tha mi duilich.
Chan eil mi a’ fuireach an seo.
No.
I'm sorry.
I don’t live here.
Man Gabhaibh mo leisgeul.
A bheil fios agaibh càit a bheil Pizza Hut?
Excuse me.
Do you know where Pizza Hut is?
Man 2 Tha e shìos an sin.
Faisg air an eaglais.
It’s down there.
Near the church.
Man Tapadh leibh. Thank you.
Man 2 ’S e ur beatha. You’re welcome.