ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing needs A’ cur feuman an cèill

We have toFeumaidh sinn.....

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

I must … - feumaidh mi …

… leave/go - … falbh

I must leave/go - feumaidh mi falbh

must we …? – am feum sinn…?

must we leave/go? – am feum sinn falbh?

must we leave/go now? – am feum sinn falbh a-nis?

must you …? – am feum thu …?

… go to work – … a dhol a dh’obair

… go home – … a dhol dhachaigh

… do that – … sin a dhèanamh

yes (to the question "am feum... ?") – feumaidh

no (to the question "am feum... ?") – chan fheum

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman 1 Bha siud math.
Tapadh leat.
That was good.
Thank you.
Woman 2 ’S e do bheatha.
A bheil thu ag iarraidh tuilleadh cofaidh?
You’re welcome.
Do you want more coffee?
Woman 1 Chan eil.
Seall an uair!
Feumaidh mi falbh.
No.
Look at the time!
I have to go.
Woman 2 Am feum? Do you?
Woman 1 Feumaidh.
Tha am bus agam a’ falbh ann an còig mionaidean.
Chì mi a-màireach thu.
Yes.
My bus leaves in five minutes.
See you tomorrow.
Man 1 Tha e gu bhith dà uair. Feumaidh sinn a dhol air ais a dh’obair. It’s almost two o’ clock.
We have to go back to work.
Man 2 Feumaidh.
Tiugainn.
Yes.
Let’s go.