ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing needs A’ cur feuman an cèill

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cuin a dh’fheumas tu falbh? – when do you have to go?

ann an leth-uair a thìde – in half an hour

feumaidh sinn rudeigin a cheannach – we must buy something

co-là breith – birthday

flùraichean - flowers

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Nurse Richards Och, ist Iain!
Bidh sibh a’ dol air ais a dh’obair a-màireach.
Och, wheesht, JOh,n!
You’ll be going back to work tomorrow.
Iain Istibh fhèin!
Cha bhi.
Wheesht yourself.
I won’t.
Màiri-Anna Slàn leibh, Nurs Richards, agus mòran taing. Goodbye, Nurse Richards, and many thanks.
Nurse Richards ’S e ur beatha Mrs MacLeod.
Tìoraidh Iain.
You’re welcome Mrs MacLeod.
Cheerio JOh,n.
Iain Mar sin leibh, a ghràidh.
Mòran taing.
Goodbye, dear.
Many thanks.
Màiri-Anna Feumaidh mi a dhol air ais a dh’ obair, Iain. I have to go back to work, JOh,n.
Iain Am feum? Do you?
Màiri-Anna Feumaidh. Yes.
Iain Cuin a dh’fheumas tu falbh? When do you have to go?
Màiri-Anna Ann an leth-uair a thìde.
Ach bidh do mhàthair an seo.
A bheil thu ag iarraidh cupa tì?
In half an hour.
But your mother will be here.
Do you want a cup of tea?
Iain Chan eil an-dràsta.
Tha mi ceart gu leòr.
Càit a bheil granaidh co-dhiù?
Not right now.
I’m alright.
Where is granny anyway?
Màiri-Anna Chan eil fhios agam.
a Ghranaidh!
A bheil sibh ag iarraidh cupa tì?
I don’t know.
Granny!
Do you want a cup of tea?
Iain Och, chan eil càil math air an telebhisean. Och, there’s nothing good on TV.
Màiri-Anna Am faigh mi bhideo bhon bhùth? Will I get a video from the shop?
Iain Gheibh, mas e do thoil e, a Mhàiri-Anna. Yes, please, Mary-Anne.
Màiri-Anna A bheil thu ag iarraidh bhideo ceart gu leòr? Do you really want a video?
Iain Tha.
Bu toigh leam Aliens, ma tha e ann.
Agus mars bar.
Yes.
I would like Aliens, if it’s there.
And a mars bar.
Màiri-Anna Ò thì.
Feumaidh mi falbh.
a Ghranaidh!
Feumaidh mi falbh.
A bheil sibh ag iarraidh cupa tì?
Ghranaidh?
Dè tha sibh a’ dèanamh, a ghranaidh?
Oh, my!
I have to go.
Granny!
I have to go.
Do you want a cup of tea?
Granny?
What are you doing, granny?
Granny Feumaidh mi a dhol dhachaigh a-nis, a Mhàiri-Anna.
Air ais a Dhùn Èideann.
I have to go home now, Mary-Anne.
Back to Edinburgh.
Màiri-Anna Am feum?
Ach carson?
Do you?
But why?
Granny Chan eil Iain gu math.
Feumaidh e a dhol dhan leabaidh aige fhèin.
JOh,n isn’t well.
He needs to go to his own bed.
Màiri-Anna Ach faodaidh sibh a dhol dhan rùm aig Eilidh. But you can go to Helen’s room.
Granny Chan fhaod.
’S tha thu fhèin trang.
No.
And you are busy yourself.
Màiri-Anna Ò, a ghranaidh. Oh, granny.
Granny Tha mi duilich.
Ach feumaidh mi falbh.
I’m sorry.
But I have to go.
Màiri-Anna Am feum?
Ò, uill.
Cuin a tha sibh a’ falbh?
Do you?
Oh, well.
When are you leaving?
Granny A-nochd air an trèana.
Sia uairean.
Seachd uairean.
Tonight by train.
Six o’clock.
Seven o’clock.
Màiri-Anna Ò uill.
Feumaidh sibh rudeigin ithe mus fhalbh sibh.
Agus, gabhaidh sibh cupa tì an-dràsta.
Oh, well.
You must eat something before you leave.
And you’ll have a cup of tea just now.
Granny Cha ghabh. No.
Màiri-Anna Ò uill. Oh, well.
Eilidh Am feum sibh falbh, a ghranaidh? Do you have to go, granny?
Granny Feumaidh, a ghràidh.
Tha dadaidh tinn agus tha mamaidh trang.
Yes, dear.
Daddy is ill and mum is busy.
Eilidh Och, a ghranaidh.
Cuin a dh’fheumas sibh falbh?
Och, granny.
When do you have to go?
Granny Tha an trèana a’ falbh aig seachd uairean.
Tha an tagsaidh a’ tighinn ann an còig mionaidean.
The train leaves at seven o’clock.
The taxi is coming in five minutes.
Eilidh Ò uill.
Feumaidh sibh greasad oirbh.
Oh, well.
You have to hurry up.
Granny Tha a h-uile càil deiseil.
Feumaidh mi mo sheacaid a chur orm.
Everything is ready.
I have to put my jacket on.
Eilidh Ò ghranaidh.
A bheil sibh ag iarraidh rudeigin ri òl mus fhalbh sibh?
Tì?
Glainne uisge?
Oh, granny.
Do you want something to drink before you leave?
Tea?
A glass of water?
Granny Tha mi ceart gu leòr, Eilidh, a ghràidh. I’m alright, Helen, dear.
Eilidh Am faod sinn fhìn a dhol dhan stèisean, a mhamaidh?
Am faod, mas e ur toil e?
Mi fhìn agus Eòghann.
Faodaidh sinn tighinn dhachaigh air a’ bhus.
Am faod?
Am faod?
May we go to the station, mum?
May we, please?
Ewan and I.
We can come home on the bus.
Can we?
Can we?
Màiri-Anna Ceart ma-thà.
A bheil airgead agaibh?
Ok then.
Do you have money?
Eilidh Chan eil. No.
Màiri-Anna Feumaidh tusa seacaid a chur ort, Eilidh. You need to put a jacket on, Helen.
Eilidh Chan fheum.
Tha mi ceart gu leòr.
No.
I’m alright.
Màiri-Anna Feumaidh. Greas ort. Yes. Hurry up!
Eilidh A mhamaidh! Mum!
Màiri-Anna Greas ort! Hurry up!
Eilidh 'S e co-là-breith Mamaidh a th’ ann a-màireach It’s mum’s birthday tomorrow.
Eòghann Ò thì! Oh, goodness!
Eilidh Feumaidh sinn rudeigin a cheannach! We need to buy something.
Eòghann Feumaidh! Flùraichean? We must! Flowers?