ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Ordering food Ag òrdachadh biadh

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè ghabhas tu? what will you have/take?

am faigh …? can … get …?

gheibh yes (to the question am faigh... ?)

chan fhaigh no (to the question am faigh... ?)

ro anmoch too late

tuilleadh fìon more wine

Asking for more and having enough:

tha sin gu leòr that is enough

tha mi làn I am full

an gabh thu tuilleadh fìon? will you have more wine?

am faigh mi tuilleadh? can I get more?

gheibh yes (to the question am faigh... ?)

To ask in general what someone would like:

chan fhaigh no (to the question am faigh... ?)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mary-Anne A bheil an t-acras ort, a ghràidh? Are you hungry, dear?
Iain Tha.
Tha an t-acras orm.
Agus tha am pathadh orm cuideachd.
Am faod mi briosgaid bheag fhaighinn?
No cupa tì beag?
Yes.
I’m hungry.
And I’m thirsty too.
May I get a small biscuit?
Or a small cup of tea?
Mary-Anne Chan fhaod, Iain.
Tha fhios agad... a, Bill!
Tapadh leat airson tighinn.
Ciamar a bha Lunnainn?
No, John.
You know...ah, Bill!
Thank you for coming.
How was London?
Bill Och, Lunnainn.
Ciamar a tha Iain?
Ciamar a tha thu, ’ille?
Och, London.
How’s John?
How are you lad?
Man Seo?
Tha mise ag iarraidh coiridh.
Here?
I want a curry.
Woman Trobhad.
Dè ghabhas tu?
Uill, a bheil thu ag iarraidh staoig, iasg?
Come on.
What will you have?
Well, do you want steak, fish?
Man A bheil coiridh aca? Do they have curry?
Woman Ist, a Sheumais.
Chan eil.
Shh, James.
No.
Bill Lioft, a Mhàiri-Anna? A lift, Mary-Anne?
Màiri-Anna Tapadh leat, a Bhill.
Chan eil an càr agam a-nochd.
Oidhche mhath, a ghràidh.
A bheil thu ag iarraidh càil?
Thank you, Bill.
I don’t have my car tonight.
Good night, dear.
Do you want anything?
Iain Tha.
Tha mi ag iarraidh staoig agus buntàta, agus currain agus peasraichean, agus sherry trifle, agus cupa cofaidh.
Yes.
I want steak and potatoes, and carrots and peas, and sherry trifle, and a cup of coffee.
Màiri-Anna Ist!
Oidhche mhath, a ghràidh.
Shh!
Good night, dear.
Bill Oidhche mhath, Iain. Good night, John.
Bill Iain bochd.
Am bu toigh leat cofaidh, a Mhàiri-Anna, no glainne fìon?
Poor John.
Would you like a coffee, Mary-Anne, or a glass of wine?
Màiri-Anna Och, tha e ro anmoch, a Bhill.
Uill, ok, bu toigh l'.
Bu toigh leam glainne fìon.
Uill, tha e ro anmoch airson cofaidh, nach eil?
Och, it’s too late, Bill.
Well, ok, I would.
I’d like a glass of wine.
Well, it’s too late for a coffee, isn’t it?
Bill Am faigh sinn bòrd airson dithis, mas e do thoil e? Can we get a table for two, please?
Màiri-Anna Julie! Julie!
Julie Màiri-Anna!
Ciamar a tha Iain bochd a-nochd?
Mary-Anne!
How is poor John tonight?
Màiri-Anna Chan eil dona, Iain bochd.
Tha mi duilich.
Seo Bill.
Bill Coates.
Bill, seo Julie.
Not bad, poor John.
I’m sorry.
This is Bill.
Bill Coates.
Bill, this is Julie.
Bill Feasgar math dhuibh. Good evening to you.
Julie Feasgar math a Bhill.
Agus seo mo bhràthair, Seumas.
Good evening Bill.
And this is my brother James.
Seumas Haidh. Hi.
Julie Siuthadaibh.
Suidhibh sìos.
Go on.
Sit down.
Màiri-Anna Am faod sinn?
Tapadh leibh.
Tuilleadh fìon?
Gheibh mise tuilleadh fìon.
May we?
Thank you.
More wine?
I’ll get more wine.
Bill Chan fhaigh, a Mhàiri-Anna.
Tha sinn ag iarraidh champagne.
No, Mary-Anne.
We want champagne.