ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing People Ag innse cò ris a tha daoine coltach

It's thinTha e caol

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

reamhar fat / plump

caol thin / slim

àrd tall

bòidheach beautiful / handsome

àlainn lovely

tiugh fat, thick

tha e coltach ri… he is like …

tha i coltach ri… she is like …

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 Greas ort! Hurry up!
Man 2 Air do shocair!
Tha mi a’ tighinn!
Take it easy!
I’m coming!
Man 1 Tha thu reamhar! You are fat!
Man 2 Chan eil mi! I am not!
Man Tha mi reamhar. I’m fat.
Female Staff Och, chan eil.
Chan eil sibh reamhar idir.
Tha sin glè mhath.
Och, no.
You’re not fat at all.
That’s very good.
Man Ceart ma-thà. Ok then.
Girl Tha e dà uair. It’s two o’clock.
Girl 2 Cò ris a tha e coltach? What’s he like?
Girl Tha e àrd agus caol.
Seo e a’ tighinn.
Greas ort, Iain!
He’s tall and thin.
Here’s him coming.
Hurry up, John!
Iain Ò, tha mi duilich. Oh, I’m sorry.