ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you have Ag innse dè th’ agad

Does he have the paper?A bheil am pàipear aige?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip

do you have money? – a bheil airgead agaibh?

do you have a job? – a bheil obair agaibh?

do you have … ? – a bheil … agaibh?

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

do you have … ? – a bheil … agad?

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

by car - le càr

are you going there by car? – a bheil sibh a’ dol ann le càr?

we have a boy and a girl – tha balach agus nighean againn

I have 20 pence – tha fichead sgillinn agam

does he have …? - a bheil … aige?

does she have …? - a bheil … aice?

do you have …? - a bheil … agad?

he has … - tha … aige

he has a car – tha càr aige

new – ùr

paper - pàipear

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Husband Tha mi a’ falbh, a ghràidh. I’m leaving, dear.
Wife Tìoraidh ma-thà.
Chì mi a-nochd thu.
Cheerio then.
See you tonight.
Husband Chì. See you.
Wife Seo, am pàipear. Here, the paper.
Husband Ò, tapadh leat. Oh, thank you.
Son A bheil e air falbh? Is he away?
Wife D’ athair?
Tha.
Your father?
Yes.
Son A bheil am pàipear aige? Does he have the paper?
Wife Tha. Yes.
Son Och. Och.
Wife Iain! John!
Man Trobhad, a ghràidh. Come here, dear.
Woman Dè? What?
Man Seall.
Tha càr ùr aige.
Look.
He has a new car.
Woman Càr ùr?
Dè seòrsa càr?
Ò, thà.
Tha e snog, Iain.
Is toigh leamsa Sierra.
An toigh leat fhèin Sierra?
A new car?
What kind of car?
Oh, yes.
It’s lovely, John.
I like a Sierra.
Do you like a Sierra, yourself?
Man Òh, cha toil. Oh, no.