ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Planning a holiday A’ cur air dòigh saor-làithean

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil duine a’ dol ann còmhla ribh? – is anyone going with you? (plural/polite)

tiocaid bho Ghlaschu gu Lunnainn is air ais – a return ticket from Glasgow to London

agus air ais – and back

seadh - aye

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eilidh Ta dà. Ta da.
Màiri-Anna Ò, Eilidh, a ghràidh.
Dè tha thu a’ dol a dhèanamh leis?
Oh, Helen, dear.
What are you going to do with it?
Eilidh Tha mi a’ dol a chur a h-uile sgillinn dhan bhanca an-dràsta.
Tha an sgoil a’ dol air saor-làithean dhan Spàinn as t-samhradh.
Tha mi airson a dhol ann. Am faod mi dhol ann?
I’m going to put every penny in the bank just now.
The school is going on holiday to Spain in the summer.
I want to go. May I go there?
Màiri-Anna A-null dhan Spàinn?
Bidh e gu math daor.
Over to Spain?
It will be very expensive.
Eilidh Ach tha Natalie a’ dol ann. But Natalie is going.
Màiri-Anna Ò, uill!
Ma tha Natalie a’ dol ann!
Oh well!
If Natalie is going!
Eilidh Carson a tha sibh a’ leughadh seo, a Mhamaidh? Why are you reading this, Mum?
Màiri-Anna Tha Mamaidh a’ dol sìos a Lunnainn. Mum's going down to London.
Eilidh Ò, Lunnainn.
Cuin a tha sibh a’ dol ann?
Oh, London.
When are you going?
Màiri-Anna Diluain, a ghràidh. On Monday, dear.
Eilidh A bheil duine a’ dol ann còmhla ribh?
Am faod mi fhìn a dhol ann còmhla ribh?
Is anyone going with you?
Can I go there with you?
Màiri-Anna Chan fhaod.
Tha mi a’ dol a dh’obair.
Cha bhi mi air saor-làithean.
Bidh coinneamhan agam.
No.
I’m going to work.
I won’t be on holiday.
I’ll have meetings.
Eilidh Ach tha mi airson a dhol gu Harrods. But I want to go to Harrods.
Màiri-Anna Harrods! Harrods!
Julie Seall siud, Sharon!
Majorca airson seachdain.
Tha sin saor, nach eil?
Look at that, Sharon!
Majorca for a week.
That’s cheap, isn’t it?
Sharon Cha bu toigh leam a dhol gu Majorca.
Bu toigh leam a dhol dhan Spàinn.
I wouldn’t like to go to Majorca.
I’d like to go to Spain.
Julie Sharon!
Tha Majorca anns an Spàinn.
Sharon!
Majorca is in Spain.
Sharon Ò, a bheil? Oh, is it?
Julie Tiugainn. Feumaidh sinn tiocaid fhaighinn do Mhàiri-Anna.
Siuthad Sharon. Faodaidh tusa an tiocaid fhaighinn do Mhàiri-Anna. Tha mi fhìn airson coimhead air na saor-làithean.
Let’s go.
We need to get a ticket for Mary-Anne.
Go on Sharon.
You may get the ticket for Mary-Anne.
I want to look at the holidays.
Travel Agent Staff Madainn mhath.
Suidhibh sìos.
Nise, dè tha sibh ag iarraidh?
Good morning.
Sit down.
Now, what do you want?
Sharon Tha mi ag iarraidh tiocaid bho Ghlaschu gu Lunnainn is air ais, mas e ur toil e. I want a ticket from Glasgow to London and back, please.
Travel Agent Staff Glaschu gu Lunnainn.
Glè mhath.
Nise, cuin a bhios sibh a’ falbh?
Glasgow to London.
Very good.
Now, when will you be going?
Sharon Diluain.
Madainn Diluain aig seachd uairean.
On Monday.
Monday morning at seven o’ clock.
Travel Agent Staff Agus cuin a bhios sibh a’ tighinn air ais? And when will you be coming back?
Sharon Feasgar Dihaoine aig ochd uairean. On Friday evening at eight o’ clock.
Travel Agent Staff Glè mhath.
Nise, dè an t-ainm a th’ oirbh?
Very good.
Now, what’s your name?
Sharon Sharon, Sharon Mhoireasdan. Sharon, Sharon Morrison.
Travel Agent Staff Miss, Mrs?
Miss, Mrs?
Sharon Miss, Miss Sharon Mhoireasdan, chan eil mi pòsta fhathast. Miss, Miss Sharon Morrison, I am not married yet.
Julie Sharon, tha saor-laithean math ann, chan eil iad daor.
Sharon, there are good holidays here, they are not expensive.
Sharon Nach eil? Aren’t they?
Julie Sharon.
A bheil thu airson a dhol air saor-làithean?
Mi-fhìn agus tu fhèin dìreach airson seachdain.
Sharon.
Do you fancy going on holiday?
Me and you, just for a week.
Sharon Dìreach mi fhìn agus tu fhèin? Just me and you?
Julie Uill, chan fhaod sinn a dhol ann nuair a bhios tu pòsta. Well, we can’t go when you are married.
Sharon Am faod sinn a dhol dhan Spàinn? Can we go to Spain?
Julie Faodaidh. Yes.
Travel Agent Staff Seo a-nis.
Aon tiocaid bho Ghlaschu gu Lunnainn, a’ falbh Diluain agus a’ tighinn air ais Dihaoine.
Ainm, Sharon Mhoireasdan.
Cairt creideis no seic?
Here now.
One ticket from Glasgow to London, leaving on Monday and coming back on Friday.
Name, Sharon Morrison.
Credit card or cheque?
Sharon Cairt creideis. Credit card.
Julie Sharon!
Chan eil thusa a’ dol a Lunnainn.
Tha Màiri-Anna a’ dol a Lunnainn.
Sharon!
You’re not going to London.
Mary-Anne’s going to London.
Sharon Tha mi duilich.
Chan eil mise a’ dol a Lunnainn, tha mi dol dhan Spàinn.
I’m sorry.
I’m not going to London, I’m going to Spain.