ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with people A’ dèiligeadh ri daoine

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha mi airson – I want to

tha mi airson bruidhinn ris – I want to speak to him

tha mi airson Mgr MacCaluim fhaichinn – I want to see Mr MacCallum

a-staigh – in(side)

chan eil e a-staigh – he is not in

coinnichidh mi riut – I will meet you

tha mi airson bruidhinn riut – I want to talk to you

coinnichidh mi ribh – I will meet you (plural/polite)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mr MacCaluim Dè tha seo, Iain? What’s this, John?
Iain Dè th’ ann? What is it?
Mr MacCaluim Dè th’ ann?
Seo..seo.
Seall!
What is it?
This..this.
Look!
Receptionist Mòran taing.
Tìoraidh an-dràsta.
Haidh, Iain.
Many thanks.
Cheerio for now.
Hi, John.
Iain Halò, a Cheit.
Tha mi airson Maighstir MacCaluim fhaicinn.
Hello, Kate.
I want to see Mr McCalum.
Ceit Tha mi duilich, Iain.
Chan eil Maighstir MacCaluim a-staigh an-dràsta.
I’m sorry John.
Mr McCalum is not in just now.
Iain Tha mi airson bruidhinn ris. I want to speak to him.
Ceit Tha mi duilich Iain.
Chan eil e a-staigh.
I’m sorry John.
He isn’t in.
Mr MacCaluim Halò Iain. Hello John.
Iain Halò.
Sharon?
Halò, a ghràidh.
Ciamar a tha thu an-diugh?
Glè mhath.
Am faod mi bruidhinn ri Màiri-Anna?
Tapadh leat, a ghràidh.
Haidh, a Mhàiri-Anna.
Chan eil.
Chan eil mi dona.
Èist!
A bheil thu trang an-dràsta?
Uill, tha mi airson bruidhinn riut.
Seadh an-dràsta.
Tha mi ceart gu leòr, ach tha mi airson bruidhinn riut.
Tha.
Glè mhath.
Coinnichidh mi riut aig a’ Phancake Hut..ann an...
Hello.
Sharon?
Hello, dear.
How are you today?
Very good.
May I speak to Mary-Anne?
Thank you, dear.
Hi, Mary-Anne.
No.
I’m not bad.
Listen!
Are you busy just now?
Well, I want to speak to you.
Yes, right now.
I’m alright, but I want to speak to you.
Yes.
Very well.
I’ll meet you at the Pancake Hut..in....
Màiri-Anna Iain?
Iain?
Iain?
John?
John?
John?
Màiri-Anna Am faod mi bruidhinn ris an dotair?
Càit a bheil Iain MacLeòid?
Càit a bheil an duine agam?
May I speak to the doctor?
Where is John MacLeod?
Where is my husband?
Receptionist Fuirichibh mionaid, mas e ur toil e.
Cha bhi mi fada.
Mòran taing.
Tìoraidh an-dràsta.
Dè an t-ainm a th’ oirbh?
Gabh mo leisgeul.
Dè an t-ainm a th’ oirbh?
Wait a minute, please.
I won’t be long.
Many thanks.
Cheerio for now.
What’s your name?
Excuse me.
What’s your name?
Màiri-Anna NicLeòid.
Màiri-Anna NicLeòid.
Tha an duin’ agam an seo.
Iain MacLeòid.
Am faod mi Iain fhaicinn?
MacLeod.
Mary-Anne MacLeod.
My husband is here.
John MacLeod.
May I see John?
Receptionist Chan fhaod an-dràsta.
Nise, seòladh.
Dè an seòladh a th’ agaibh?
Not just now.
Now, address.
What’s your address?
Màiri-Anna Am faod mi bruidhinn ris an dotair?
Càit a bheil an dotair?
Càit a bheil Iain?
Am faod mi Iain fhaicinn?
Iain MacLeòid.
Càit a bheil e?
A bheil e ceart gu leòr?
May I speak to the doctor?
Where is the doctor?
Where is John?
May I see John?
John MacLeod.
Where is he?
Is he alright?
Nurse Chan fhaod an-dràsta.
Tha Iain ceart gu leòr.
Not just now.
John is alright.
Màiri-Anna A bheil?
A bheil?
A bheil e ceart gu leòr?
Am faca sibh e?
Càit a bheil e?
Am faod mi bruidhinn ris an dotair?
Is he?
Is he?
Is he alright?
Have you seen him?
Where is he?
May I speak to the doctor?
Nurse Ist, ist a-nis.
Tha an dotair trang an-dràsta.
Cha bhi e fada.
Hush, hush now.
The doctor is busy just now.
He won’t be long.
Màiri-Anna Cuin a bhios e saor?
Feumaidh mi bruidhinn ris.
When will he be free?
I need to speak to him.
Nurse Cha bhi e fada.
Còig mionaidean.
Deich mionaidean.
Nise, suidhibh sìos.
A bheil sibh ag iarraidh cupa tì?
He won’t be long.
Five minutes.
Ten minutes.
Now, sit down.
Do you want a cup of tea?
Màiri-Anna Chan eil.
Tha mi ag iarraidh Iain!
No.
I want John!