ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with people A’ dèiligeadh ri daoine

Come back at seven o' clock Thig air ais aig seachd uairean

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha mi airson – I want to

tha mi airson bruidhinn ris – I want to speak to him

a-staigh – in(side)

Of course, if you are unsuccessful, you may hear these phrases.

tha e trang – he is busy

tha i aig coinneamh – she is at a meeting

a bheil iad air falbh? – are they away?

tha iad air saor-làithean - they are on holiday

a bheil e a-staigh? – is he in?

tha mi a-staigh – I am in(side)

tha mi a-muigh – I am out(side)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Niall Halò.
A bheil Iain a’ tighinn a-mach?
Hello.
Is John coming out?
Mother Halò, a Nèill.
Tha mi duilich.
Tha e trang an-dràsta.
Tha e a’ dèanamh obair sgoile.
Thig air ais aig seachd uairean.
Hello, Neil.
I’m sorry.
He’s busy just now.
He’s doing school work.
Come back at seven o’ clock.
Niall Thig.
Tapadh leibh.
Ok.
Thank you.
Man Gabhaibh mo leisgeul. Excuse me.
Receptionist Madainn mhath. Good morning.
Man Tha mi airson Anna NicAonghais fhaicinn mas e ur toil e. I want to see Anne MacInnes please.
Receptionist Tha mi duilich.
Tha i aig coinneamh an-dràsta.
I’m sorry.
She’s at a meeting just now.
Man Cuin a bhios i deiseil? When will it be finished?
Receptionist Bidh i deiseil aig aon uair deug. It will be finished at eleven o’ clock.
Man Mòran taing.
Thig mi air ais aig aon uair deug.
Many thanks.
I’ll come back at eleven o’ clock.
Postman Madainn mhath. Good morning.
Woman Madainn mhath. Good morning.
Postman Tha i math an-diugh. It’s nice today.
Woman Tha.
Tha i math.
Yes.
It’s nice.
Postman A bheil iad air falbh? Are they away?
Woman Tha.
Tha iad air saor-làithean ann am Majorca.
Yes.
They are on holiday in Majorca.
Postman Glè mhath.
Tapadh leat.
Very good.
Thank you.
Woman Halò.
Feasgar math.
Hello.
Good afternoon.
Policeman Feasgar math.
A bheil Seumas Mac an Aba a’ fuireach an seo?
Good afternoon.
Does James MacNab live here?
Woman Tha.
Sin am mac agam.
Carson?
Yes.
That’s my son.
Why?
Policeman A bheil e a-staigh? Is he in?
Woman Tha.
A Sheumais.
Yes.
James.
Answer Phone (male voice)

Halò.
Seo dhà, ceithir, trì, ceithir, neoni, neoni, a h-aon.
Tha mi duilich ach tha mi a-muigh an-dràsta.
Faodaidh sibh brath fhàgail an dèidh a’ bhìg.

Hello.
This is two, four, three, four, zero, zero, one.
I’m sorry but I’m out just now.
You may leave a message after the beep.