FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cuin a phòs sibh? when did you get married (plural/polite)

phòs sinn we got married

fichead twenty

phòs sinn nuair a bha mi fichead we got married when I was twenty

càite an d’ fhuair thu seo? where did you get this?

fhuair mi I got

càite an do phòs sibh? where did you get married? (plural/polite)

chan eil mi pòsta I am not married

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Carol Haidh, a Mhàiri-Anna.
Dè do chor a-nochd?
Hi, Mary-Anne.
How’s your form tonight?
Màiri-Anna Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan.
Agus ciamar a tha thu fhèin?
No reason to complain.
And how are you yourself?
Carol Ò, tha mi sgìth. Oh, I’m tired.
Màiri-Anna Obh, obh.
Tha mamaidh bhochd sgìth.
Agus ciamar a tha Lewis beag an-diugh?
Trobhad.
Trobhad gu Antaidh Màiri-Anna a-nis, Lewis.
Oh dear.
Poor mummy is tired.
And how is wee Lewis today?
Come.
Come to Auntie Mary-Anne now, Lewis.
Carol A bheil thu ag iarraidh cupa cofaidh, a Mhàiri-Anna? Do you want a cup of coffee, Mary-Anne?
Màiri-Anna Uill, ceart ma-thà.
Dìreach airson deich mionaidean.
Bidh Iain a’ tighinn dhachaigh aig sia uairean.
Well, ok then.
Just for ten minutes.
John will be coming home at six o’ clock.
Carol A bheil thu ag iarraidh tì no cofaidh, a Mhàiri-Anna? Do you want tea or coffee, Mary-Anne?
Màiri-Anna Cofaidh, mas e do thoil e. Coffee, please.
Carol Siùcar? Sugar?
Màiri-Anna Chan eil, tapadh leat.
A bheil Bill aig an taigh an-dràsta?
No, thank you.
Is Bill at home just now?
Carol Chan eil.
Tha e ann an Lunnainn a-rithist.
No.
He’s in London again.
Màiri-Anna Carol bhochd.
Bha thu àlainn.
Cuin a phòs sibh?
Poor Carol.
You were beautiful.
When did you get married?
Carol Phòs sinn nuair a bha mi fichead. We got married when I was twenty.
Màiri-Anna Dìreach fichead? Just twenty?
Carol Bha, ach bha Bill dà fhichead. Yes, but Bill was forty.
Màiri-Anna Dà fhichead!
Gabh mo leisgeul, a Charol.
Bha thu fhèin fichead, agus bha Bill dà fhichead nuair a phòs sibh?
Forty!
Excuse me, Carol.
You were twenty and Bill was forty when you got married?
Carol Bha.
Bha mi glè òg.
Yes.
I was very young.
Màiri-Anna Càit an do choinnich thu ris? Where did you meet him?
Carol Choinnich mi ris anns a’ bhanca.
Bha mi anns a’ cholaiste, agus aon latha, chaidh mi a-steach dhan bhanca.
We met in the bank.
I was in college, and one day, I went to the bank.
Màiri-Anna Agus choinnich thu ri Bill? And you met Bill?
Carol Choinnich. Yes.
Màiri-Anna Bha Bill ag obair anns a’ bhanca? Bill was working in the bank?
Carol Bha, agus phòs sinn nuair a dh’fhàg mi a’ cholaiste. Yes, and we got married when I left college.
Màiri-Anna Bha thu glè òg ceart gu leòr.
Càit an d’fhuair thu seo?
I, Iain.
Iain MacLeòid.
You were very young alright.
Where did you get this?
I, John.
John MacLeod.
Carol Em, fhuair mi e.
Chan eil fhios agam càit an d’ fhuair mi e.
Em, I got it.
I don’t know where I got it.