FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

I met her when...Choinnich mi rithe nuair...

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

Uibhisteach Person from Uist

(e)ach at the end of a placename often denotes where that person is from.

Albannach Scottish person

càit an do choinnich thu ri …? where did you meet with …?

càit an do choinnich thu rithe? where did you meet her?

choinnich mi … I met …

choinnich mi rithe I met her

choinnich mi ris I met him

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Halò a Mhàiri!
Dè do chor?
Hello Mary!
How’s your form?
Màiri Cor math.
Dè do chor fhèin?
Good.
How’s yours?
Man Chan eil adhbhar a bhith gearan!
Tha mi duilich.
A bheil thu eòlach air Màiri?
No reason to complain!
I’m sorry.
Do you know Mary?
Man 2 Tha gu dearbh.
Dè tha dol, a Mhàiri?
Yes, indeed.
What’s happening, Mary?
Màiri Tha gu leòr.
Tha mi uabhasach trang an-dràsta.
Plenty.
I’m awfully busy just now.
Man Siuthad ma-thà.
Chì sinn a-rithist thu.
Go on then.
See you again.
Màiri Chì. See you.
Man Ciamar a tha thu eòlach air Màiri?
Càit an do choinnich thu rithe?
How do you know Mary?
Where you did you meet her?
Man 2 Choinnich mi rithe nuair a bha sinn anns an sgoil. I met her when we were at school.
Man 1 Dè rinn thu a-raoir? What did you do last night?
Man 2 Chaidh mi a dh’fhaicinn Capercaillie. I went to see Capercaillie.
Man 1 An deach?
’S toigh leam fhìn Capercaillie.
Càit an robh iad a’ cluich?
Did you?
I like Capercaillie myself.
Where were they playing?
Man 2 Ann am Barrowlands.
Bha iad math.
In Barrowlands.
They were good.
Man 1 Tha Karen Matheson glè mhath, nach eil? Karen Matheson is very good, isn’t she?
Man 2 Tha.
Choinnich mi rithe nuair a bha iad a’ cluich ann an Dùn Èideann.
Yes.
I met her when they were playing in Edinburgh.
Man 1 Cò ris a tha i coltach? What’s she like?
Man 2 Tha i glè ghasta. She’s very nice.