ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

I met her when...Choinnich mi rithe nuair...

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

Uibhisteach – Person from Uist

(e)ach at the end of a placename often denotes where that person is from.

Albannach - Scottish person

càit an do choinnich thu ri …? – where did you meet with …?

càit an do choinnich thu rithe? – where did you meet her?

choinnich mi … – I met …

choinnich mi rithe – I met her

choinnich mi ris – I met him

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Halò a Mhàiri!
Dè do chor?
Hello Mary!
How’s your form?
Màiri Cor math.
Dè do chor fhèin?
Good.
How’s yours?
Man Chan eil adhbhar a bhith gearan!
Tha mi duilich.
A bheil thu eòlach air Màiri?
No reason to complain!
I’m sorry.
Do you know Mary?
Man 2 Tha gu dearbh.
Dè tha dol, a Mhàiri?
Yes, indeed.
What’s happening, Mary?
Màiri Tha gu leòr.
Tha mi uabhasach trang an-dràsta.
Plenty.
I’m awfully busy just now.
Man Siuthad ma-thà.
Chì sinn a-rithist thu.
Go on then.
See you again.
Màiri Chì. See you.
Man Ciamar a tha thu eòlach air Màiri?
Càit an do choinnich thu rithe?
How do you know Mary?
Where you did you meet her?
Man 2 Choinnich mi rithe nuair a bha sinn anns an sgoil. I met her when we were at school.
Man 1 Dè rinn thu a-raoir? What did you do last night?
Man 2 Chaidh mi a dh’fhaicinn Capercaillie. I went to see Capercaillie.
Man 1 An deach?
’S toigh leam fhìn Capercaillie.
Càit an robh iad a’ cluich?
Did you?
I like Capercaillie myself.
Where were they playing?
Man 2 Ann am Barrowlands.
Bha iad math.
In Barrowlands.
They were good.
Man 1 Tha Karen Matheson glè mhath, nach eil? Karen Matheson is very good, isn’t she?
Man 2 Tha.
Choinnich mi rithe nuair a bha iad a’ cluich ann an Dùn Èideann.
Yes.
I met her when they were playing in Edinburgh.
Man 1 Cò ris a tha i coltach? What’s she like?
Man 2 Tha i glè ghasta. She’s very nice.