ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying how you feel Ag innse ciamar a tha thu a’ faireachdainn

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè do chor? how’s your form?

cor math fine (good form)

nas miosa worse

nas fheàrr better

a’ fàs nas fheàrr getting better

tha e a’ fàs nas fheàrr it is getting better

tha e nas fheàrr it is better

beagan a little

tha mi … I am …

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Iain Mo dhruim! My back!
Eilidh A mhamaidh! Mum!
Granaidh Thig a-steach. Come in.
Eilidh Madainn mhath, a ghranaidh. Good morning, granny.
Granaidh Madainn mhath, Eilidh, a ghràidh. Good morning, Helen, dear.
Eilidh Ciamar a tha sibh a’ faireachdainn an-diugh? How are you feeling today?
Granaidh Chan eil mi cho dona. I’m not so bad.
Eilidh ’S math sin.
A bheil sibh ag iarraidh cupa tì?
That’s good.
Do you want a cup of tea?
Granaidh Tha, tapadh leat.
Madainn mhath, Iain, a ghràidh.
Dè do chor an-diugh?
Yes, thank you.
Good morning, John, dear.
How’s your form today?
Iain Cor math, a mhàthair.
Dè mar a tha sibh fhèin?
Good, mother.
How are you yourself?
Granaidh Chan eil cho dona.
Ach tha mi sgìth agus tha mi a' dol dhachaigh an-diugh.
Ò, mòran taing, a Mhàiri-Anna.
Mòran taing.
Dè do chor an-diugh?
Not so bad.
But I’m tired and I am going home today.
Oh, many thanks, Mary-Anne.
Many thanks.
How’s your form today?
Màiri-Anna Cor math, tapadh leibh, a ghranaidh.
Seo a-nis.
A bheil sibh ag iarraidh tost?
Good, thank you, granny.
Here now.
Do you want toast?
Granaidh Chan eil, chan eil, chan eil. No, no, no.
Màiri-Anna Uill?
Dè do bheachd?
Well?
What do you think?
Iain Chan eil i gu math idir, a Mhàiri-Anna.
Tha i a’ dol dhachaigh an-diugh.
She’s not well at all, Mary-Anne.
She’s going home today.
Màiri-Anna Chan eil, Iain. No, John.
Iain Chan eil?
Obh, obh.
Tha thu fuar, a Mhàiri-Anna.
No?
Oh dear.
You are cold, Mary-Anne.
Màiri-Anna Tha gu dearbh.
Chan eil fhios agam carson.
Yes, indeed.
I don’t know why.
Iain Tha mo dhruim goirt. My back is sore.
Màiri-Anna Obh, obh. Trobhad. Suidh sìos. Dè do chor a-nis? Oh dear. Come. Sit down. How’s your form now?
Iain Tha mi a’ fàs nas fheàrr. I’m getting better.
Granaidh Iain, Iain! John, John!
Iain Tha mi a’ tighinn. I’m coming.
Granaidh Tapadh leat. Thank you.
Màiri-Anna ’S e ur beatha.
Chì mi a-nochd sibh ma-thà, a Ghranaidh.
You’re welcome.
See you tonight then, Granny.
Granaidh Chì.
Mar sin leat, a Mhàiri-Anna.
Halò Eòghainn, a ghràidh.
A bheil thu gu dòigheil an-diugh?
Yes.
Bye, Mary-Anne.
Hello Ewan, dear.
Are you well today?
Eòghann Tha, a ghranaidh.
Dè ur cor fhèin?
Yes, granny.
How’s your form yourself?
Granaidh Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan. No reason to complain.
Eòghann Siuthadaibh.
A bheil sibh ag iarraidh seo?
Go on.
Do you want this?
Granaidh Chan eil.
Cha toigh leam an telebhisean idir.
Tha mi trang a’ leughadh.
No.
I don’t like the television at all.
I’m busy reading.
Eòghann Ceart ma-thà, a ghranaidh.
Tìoraidh.
Right then, Granny.
Cheerio.
Eilidh Tìoraidh ma-thà, a ghranaidh.
Chì mi a-nochd sibh.
Cheerio then, Granny.
See you tonight.
Iain A bheil sibh ceart gu leòr ma-thà, a mhàthair? Are you alright then, mother?
Granaidh Tha.
Tha mi gu dòigheil, Iain, a ghràidh.
Siuthad.
Greas ort.
Thalla!
Yes.
I am just fine, John, dear.
Go on.
Hurry up.
Away!
Iain Ceart ma-thà.
Chì mi a-nochd sibh.
Right then.
See you tonight.