ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing things and people Ag innse cò ris a tha daoine agus rudan coltach

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

uabhasach snog terribly nice

tha seo uabhasach snog this is terribly nice

glic wise

chan eil thu glic you are not wise

na bi gòrach! don’t be daft!

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Màiri-Anna Haidh Iain. Hi Iain.
Iain Uh, huh. Cò bha siud? Uh, huh. Who was that?
Màiri-Anna Ò, Sharon. Oh, Sharon.
Iain Dè do bheachd oirre? What do you think of her?
Màiri-Anna Ò, tha i snog.
Ach chan eil mi eòlach oirre fhathast.
Ò mo chreach!
Mel Gibson.
Oh, she’s nice.
But I don’t know her yet.
Oh my goodness!
Mel Gibson.
Iain Dè tha thu a’ ciallachadh? What do you mean?
Màiri-Anna Dè do bheachd air Mel Gibson?
Is toigh le Julie agus Sharon Mel Gibson.
Tha e snog, nach eil?
What do you think of Mel Gibson?
Julie and Sharon like Mel Gibson.
He’s nice, isn’t he?
Iain Chan eil fhios agam.
Chan eil mi eòlach air.
I don’t know.
I don't know him.
Màiri-Anna Ò, tha e snog.
Tha e uabhasach snog.
Oh, he’s nice.
He’s terribly nice.
Sharon Càit a bheil Màiri-Anna? Where’s Mary-Anne?
Julie Màiri-Anna agus Mel Gibson! Mary-Anne and Mel Gibson!
Sharon Ist, Julie!
Na bi gòrach!
Och, tha i gasta, nach eil?
Shoosh, Julie.
Don’t be silly!
Och, she’s nice, isn’t she?
Julie Tha.
’S e boireannach còir a th’ innte.
Yes.
She’s a nice woman.
Màiri-Anna Ò, tha mi duilich.
Tha mi duilich.
Oh, I’m sorry.
I’m sorry.
Julie Ò, a Mhàiri-Anna!
Chan eil thu glic!
Càit an robh sibh?
Oh, Mary-Anne!
You’re not wise!
Where were you?
Màiri-Anna Anns a’ Hilton! In the Hilton!
Julie Ò, seadh!
Seadh gu dearbh!
Bha iad anns a’ Hilton!
Oh, really.
Were you indeed!
They were in the Hilton!
Sharon Màiri-Anna agus Mel Gibson anns a’ Hilton. Mary-Anne and Mel Gibson in the Hilton.
Flower lady MacLeod? MacLeod?
Julie (on phone) Mar sin leibh. Goodbye.
Flower lady Is that Gaelic? Is that Gaelic?
Sharon Gàidhlig.
Tha mi cho moiteil asad.
I am so proud of you.
Dè an t-ainm a th’ air an duine aig Màiri-Anna?
Gàidhlig.
Tha mi cho moiteil asad.
I am so proud of you.
What’s Mary-Anne’s husband’s name?
Julie Iain.
Ciamar?
John.
Why?
Sharon Seall.
M.G. MacLeòid.
Look.
M.G. MacLeòid.
Màiri-Anna Ò mo chreach!
Dè tha seo?
Ò, chan eil e glic!
Oh my goodness!
What’s this?
Oh, he’s not wise!
Sharon M.G. MacLeòid?
Uill, cò tha siud, a Mhàiri-Anna? Eh?
M.G. MacLeod?
Well, who is that, Mary-Anne? Eh?
Màiri-Anna Chan eil e glic! He’s not wise!
Julie Ò Sharon, na bi gòrach! Oh Sharon, don’t be silly!
Sharon Cò? Who?
Julie Mel! Mel!
Màiri-Anna Mel Gibson MacLeod. Mel Gibson MacLeod.
Julie/Sharon/Màiri-Anna Hahaha! Hahaha!