FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Little by Little Beag air Bheag

Beginners (A1)- Unit 29 - Expressing your opinion
Luchd-tòiseachaidh (A1) - Aonad 29 - Dè do bheachd?

Introduction

Dè do bheachd?

What’s your opinion?

Here’s some ways in which you might express your opinion or ask others to express an opinion:

a’ buannachadh

winning

dè do bheachd?

what’s your opinion?

cluicheadair

player

ag aontachadh

agreeing

is mòr am beud

more is the pity

In Conversation 1 Pòl and Iain are debating a familiar topic in Scotland - football:

lìog

league

co-dhùnadh

decision

taghadh

choose

deasbad

debate

Conversation 1

Listen to the conversation:

Pòl:
Cò tha a’ dol a bhuannachadh na lìog am-bliadhna?
Who is going to win the league this year?
Iain:
Chan eil fhios a’m. Dè do bheachd fhèin?
I don’t know. What’s your own opinion?
Pòl:
Tha e doirbh a ràdh.
It’s hard to say.
Iain:
Uill, tha beachd agam, ach cha chòrd e riut.
Well, I have an opinion, but you won’t like it.
Pòl:
Siuthad. Innis dhomh.
Go ahead. Tell me.
Iain:
Hibs.
Hibs [an Edinburgh team].
Pòl:
Carson a tha thu ag ràdh sin?
Why do you say that?
Iain:
Oir tha cluicheadairean matha aca.
Because they have good players.
Pòl:
Chan eil mi ag aontachadh riut.
I don’t agree with you.
Iain:
Is beag an t-iongnadh! ’S e fear Rangers a th’ annad.
That’s [not much of] a surprise! You’re a Rangers man.
Pòl:
Tha mi coma mu Rangers. Ach chan eil Hibs math gu leòr.
I am indifferent about Rangers. But Hibs aren’t good enough.
Iain:
Chì sinn. Dè do bheachd air Celtic am-bliadhna?
We’ll see. What is your opinion of Celtic this year?
Pòl:
Tha droch bheachd agam orra.
I have a bad opinion of [on] them.
Iain:
A chionn ’s gur e fear Rangers a th’ annad!
Because you’re a Rangers man!
Pòl:
Uill, dè do bheachd fhèin orra?
Well, what’s your own opinion of them?
Iain:
Tha iad math gu leòr. Ach chaill iad deagh chluicheadairean.
They’re okay. But they lost good players.
Pòl:
An cuir thu geall air Hibs a bhith anns a’ chiad àite?
Will you [put a] bet on Hibs being in [the] first place?
Iain:
Cha chuir! Chan eil mi cho cinnteach sin!
No. I’m not that sure!
Pòl:
Is mòr am beud.
Great is the pity.
Iain:
Carson?
Why?
Pòl:
Bha mi ag iarraidh beagan airgid!
I was wanting a little money!

Conversation

Dè do bheachd?

What’s your opinion?

In Conversation 2, Ceitidh and Anna are discussing another common feature of life – clothing. Note the use of the noun – this refers to women or to objects which are feminine. The masculine equivalent is fear.

Conversation 2

Listen to the conversation:

Ceitidh:
Dè do bheachd air an dreasa seo?
What do you think of [what’s your opinion on] this dress?
Anna:
Tha i math. ’S toigh leam an dath.
It’s good. I like the colour.
Ceitidh:
Chan eil mi cinnteach. Chan eil i a’ tighinn rium.
I’m not sure. It doesn’t suit me.
Anna:
Seall air an tè seo. Dè do bheachd oirre?
Look at [on] this one [feminine]. What do you think of it?
Ceitidh:
Chan eil fhios a’m. Tha i a’ coimhead ro mhòr dhomh.
I don’t know. It looks too big for me.
Anna:
No an tè seo? Tha dath math oirre.
Or this one. It has a nice colour.
Ceitidh:
Tha sin nas fheàrr. Is toigh leam an tè sin.
That’s better. I like that one.
Anna:
A bheil thu ag iarraidh ad? Tha adan aca cuideachd.
Do you want a hat. They have hats as well.
Ceitidh:
Ist! Tha droch bheachd agam air adan. Chan e cailleach a th’ annam.
Be quiet! I have a bad opinion of hats. I’m not an old woman.
Anna:
Huh. Tha deagh bheachd agam fhìn air adan. Chan e cailleach a th’ annam.
Huh. I have a good opinion of hats. I’m not an old woman.
Ceitidh:
Uill, faodaidh tusa ad a chur ort fhèin.
Well, you can wear a hat yourself.
Anna:
Greas ort. Tagh dreasa.
Hurry up. Choose a dress.
Ceitidh:
Tha e doirbh co-dhùnadh a dhèanamh.
It’s difficult to make a decision.
Anna:
Feumaidh tu tè a thaghadh.
You must choose one.
Ceitidh:
Carson? ’S dòcha gun ceannaich mi na dhà.
Why? Perhaps I’ll buy the two.
Anna:
Ceart gu leòr. Tha mi sgìth dhen deasbad.
Okay. I’m tired of the debate.
Ceitidh:
Is toigh leam deasbad mu dhreasaichean.
I like debating dresses.
Anna:
Tagh an tè uaine.
Choose the green one.
Ceitidh:
Duilich. Chan eil mi a’ dol a cheannach gin.
Sorry. I’m not going to buy any.
Anna:
Carson?
Why?
Ceitidh:
Oir is toigh leam a bhith a’ coimhead air dreasaichean. Thèid sinn gu bùth eile.
Because I like looking at dresses. We’ll go to another shop.
Anna:
Mo chreach-sa thàinig!
Goodness gracious me!