menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

The SummerAn Samhradh

We may have been feeling somewhat optimistic when we wrote this list. Perhaps you won't use every word during a Scottish summer but it's good to be hopeful!Dh'fhaodadh gun robh sinn a' faireachdainn rudeigin misneachail nuair a sgrìobh sinn an liosta seo. 'S mathaid nach cuir thu a h-uile facal gu feum as t-samhradh ann an Alba ach 's math a bhith dòchasach!

English Gàidhlig  
The Summer An Samhradh <))
summer samhradh <))
in summer as t-samhradh <))

We live in hope of good weather. Bidh sinn beò an dòchas gum faigh sinn sìde mhath.

English Gàidhlig  
sun grian <))
warmth blàths <))

Many of us take a wee while off at this time of year. Bidh tòrr againn a' gabhail beagan ùine dheth aig an àm seo den bhliadhna.

English Gàidhlig  
holidays làithean-saora <))
holidays saor-làithean <))
journey, excursion cuairt <))
going abroad a' dol a-null thairis <))

These clothes wait patiently in the wardrobe. Tha an t-aodach seo a' feitheamh oirnn sa phreas.

English Gàidhlig  
shorts briogais-ghoirid <))
swimsuit deise-shnàimh <))
sandals cuarain <))
sunglasses speuclairean-grèine <))

Lots of us enjoy summery activities. Bidh cur-seachadan samhrachail a' còrdadh ri mòran againn.

English Gàidhlig  
short walk, stroll sgrìob <))
beach tràigh <))
picnic cuirm-chnuic <))
sunbathing a' gabhail na grèine <))
camping a' campachadh <))
eating ice cream ag ithe reòiteag <))

There's a good chance that you'll see these creatures at some point. Tha deagh theans gum faic thu na creutairean seo uaireigin.

English Gàidhlig  
midge meanbh-chuileag <))
bee seillean <))
wasp speach <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.