menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

IslandsEileanan

There are plenty of Gaelic place names to be found in Scotland. There are also plenty of online resources and books that will give you more information on place names and often a breakdown of the Gaelic name. Tha tòrr ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba. Tha tòrr ghoireasan air-loidhne agus leabhraichean le barrachd fiosrachaidh mu ainmean-àite agus mu co às a thàinig gach ainm. Is e seo liosta de dh’ainmean-àitenan Eilean.

Island Eilean  
Skye An t-Eilean Sgitheanach <))
Lewis Leòdhas <))
Harris Na Hearadh <))
North Uist Uibhist a Tuath <))
South Uist Uibhist a Deas <))
Benbecula Beinn na Faoghla <))
Barra Barraigh <))
Eriskay Èirisgeigh <))
Mull Muile <))
Islay Ìle <))
Tiree Tiriodh <))
Raasay Ratharsair/Rathasaigh <))
Scalpay Scalpaigh <))
Taransay Tarasaigh <))
Mingulay Miùghlaigh <))
Rum Rùm <))
Eigg Eige <))
Canna Canaigh <))
Jura Diùra <))
St Kilda Hiort <))
Iona Ì; Eilean Ì <))

If you want to ask someone where they are from, you would say: Cò às a tha thu? Ma tha thu ag iarraidh a’ faighneachd cò às a tha cuideigin, chanadh tu: Cò às a tha thu?