menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Scottish Gaelic vocabulary: tools Briathrachas Gàidhlig: innealan

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s a list of words that could be useful on your language learning journey. Seo liosta de dh’fhaclan a dh’fhaodadh a bhith feumail air do shlighe ionnsachaidh.

Ionnsaich briathrachas Gàidhlig air innealan. Tha tòrr dhaoine measail air DIY agus tha seo gu h-àraid fìor mu na Gàidheil. Dìreach smaoinich air DIY le Donnie! 'S dòcha gum bi feum agad innse do chuideigin gu bheil thu feumach air inneal sònraichte. Learn Gaelic vocabulary for tools. Many people enjoy DIY and this is especially true of the Gaels. Just think of DIY le Donnie! You may need to tell someone that you need a particular tool.

English Gàidhlig  
a shed seada <))
a toolbox bogsa-innealan <))
a measuring tape ribean-tomhais <))
a hammer òrd <))
a screwdriver sgriubhaire <))
a pair of pliers greimire <))
a saw sàbh <))
a drill drile <))
a wrench toinnear <))
a nail tarrag <))
a screw sgriubha <))
wood (woodwork) fiodh (obair-fhiodha) <))
a spanner spainear <))
wallpaper pàipear-balla <))
paper! boltaig <))
wallpaper a’ boltaigeadh <))
varnish bhàirnis <))
paint peant <))
a paintbrush bruis-pheantaidh <))
painting a’ peantadh <))

Barrachd fiosrachaidh air a’ chuspair seo Further resources on this subject

Speaking our Language Speaking our Language
Check out Episode 40 of Speaking our Language. It is about painting and papering. Thoir sùil air Prògram 40 de Speaking our Language. Tha am prògram seo mu a bhith a’ peantadh agus a’ pàipearachadht.
Little by little Beag air Bheag
Learn more phrases and words with Unit 31 of Little by Little which is based on hobbies. Ionnsaich barrachd abairtean agus faclan le Aonad 10 de Bheag air Bheag a tha stèidhichte air cur-seachadan.