menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

FICHEAD FACAL - 20 WORDS FICHEAD FACAL

Useful phrases for learnersAbairtean feumail do luchd-ionnsachaidh

Here’s a list of short phrases that could be useful on your language learning journey. Perhaps they’ll be handy in your Gaelic class or when trying out your new skills with other Gaelic speakers. Seo liosta de dh’abairtean goirid a dh’fhaodadh a bhith feumail air do shlighe ionnsachaidh. ’S dòcha gun cuir thu feum orra sa chlas Ghàidhlig agad no nuair a bhios tu a’ cleachdadh do sgilean ùra còmhla ri luchd-labhairt eile.

Phrases Abairtean  
Do you speak Gaelic? A bheil Gàidhlig agad? <))
I’ve a little Gaelic Tha beagan Gàidhlig agam <))
I’m learning Gaelic Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig <))
Speak to me in Gaelic Bruidhinn rium sa Ghàidhlig <))
I understand Tha mi a’ tuigsinn <))
I don’t understand Chan eil mi a’ tuigsinn <))
I understand you now Tha mi gad thuigsinn a-nis <))
I don’t know Chan eil fios a'm <))
Say that again Can sin a-rithist <))
Say that more slowly Can sin gu slaodach <))
An sgrìobh thu sin? Can you write that? <))
Can you help me? An cuidich thu mi? <))
How do I say... ? Ciamar a chanas mi... ? <))
What does... mean? Dè tha... a’ ciallachadh? <))
Is this correct? A bheil seo ceart? <))
I’m confused Tha mi troimhe-chèile <))
This is easy Tha seo furasta <))
This is difficult Tha seo doirbh <))
Pardon? B’ àill leat? <))
Pardon? (plural) B’ àill leibh? <))
Excuse me, pardon Gabh mo leisgeul <))
Aye Seadh <))