ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Further resources – Expert (C2) Tuilleadh ghoireasan - Sàr-ìre (C2)

Please note that LearnGaelic does not hold any responsibility for the content on these resources. Bi mothachail nach gabh LearnGaelic uallach sam bith airson susbaint nan goireasan seo.

BBC Naidheachdan BBC Naidheachdan
Gaelic news service from the BBC. Seirbheis naidheachdan tro mheadhan na Gàidhlig bhon a’ BhBC.
Dana Dana
An online Gaelic magazine. Iris Ghàidhlig air-loidhne
Steall Steall
A Gaelic magazine full of short stories. Iris Ghàidhlig a tha loma-làn sgeulachdan goirid.
Tobar an Dualchais Tobar an Dualchais
A resource with folklore, songs and stories in Gaelic. Goireas le dualchas, òrain is sgeulachdan sa Ghàidhlig.
BBC ALBA BBC ALBA
Gaelic online service. Seirbheis air-loidhne sa Ghàidhlig.
Radio nan Gàidheal Radio nan Gàidheal
Gaelic radio service. Seirbheis rèidio sa Ghàidhlig.
MacEdwards Leach and the Songs of Atlantic Canada MacEdwards Leach and the Songs of Atlantic Canada
A resource with folklore, songs and stories from Cape Breton. Goireas le dualchas, òrain is sgeulachdan à Ceap Breatainn.
Guthan nan Eilean Guthan nan Eilean
A resource with folklore, songs and stories in Gaelic. Goireas le dualchas, òrain is sgeulachdan sa Ghàidhlig.
Cainnt Mo Mhàthar Cainnt Mo Mhàthar
A resource with interviews from Cape Breton. Goireas le agallamhan à Ceap Breatainn.
Beag air Bheag Beag air Bheag
A radio programme for Gaelic learners. Prògram rèidio do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.
Glossika Glossika
App airson do sgilean labhairt a chur gu deuchainn. An app to test your speaking skills.
DASG DASG
University of Glasgow’s Gaelic Archive. Tasglann Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu.
The Gaelic Books Council Comhairle nan Leabhraichean
An organisation who sell Gaelic books. Buidheann a bhios a’ reic leabhraichean Gàidhlig.
BBC ALBA iPlayer BBC ALBA iPlayer
Gaelic programmes from BBC ALBA. Prògraman Gàidhlig bho BBC ALBA.