FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Further resources – Intermediate (B1) Tuilleadh ghoireasan - Eadar-mheadhanach (B1)

Please note that LearnGaelic does not hold any responsibility for the content on these resources. Bi mothachail nach gabh LearnGaelic uallach sam bith airson susbaint nan goireasan seo.

MacEdwards Leach and the Songs of Atlantic Canada MacEdwards Leach and the Songs of Atlantic Canada
A resource with folklore, songs and stories from Cape Breton. Goireas le dualchas, òrain is sgeulachdan à Ceap Breatainn.
Smathsin Smathsin
A Gaelic comic. Comaig Gàidhlig.
Guthan nan Eilean Guthan nan Eilean
A resource with folklore, songs and stories in Gaelic. Goireas le dualchas, òrain is sgeulachdan sa Ghàidhlig.
Fileanta Fileanta
A collection of resources that is especially aimed at pupils at National levels 3, 4 and 5. Cruinneachadh de stuthan ag amas gu sònraichte air sgoilearan Gàidhlig aig ìrean Nàiseanta 3, 4 agus 5. 
Cainnt Mo Mhàthar Cainnt Mo Mhàthar
A resource with interviews from Cape Breton. Goireas le agallamhan à Ceap Breatainn.
Beag air Bheag Beag air Bheag
A radio programme for Gaelic learners. Prògram rèidio do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.
Glossika Glossika
App airson do sgilean labhairt a chur gu deuchainn. An app to test your speaking skills.
DASG DASG
University of Glasgow’s Gaelic Archive. Tasglann Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu.
Gaelic Books' Council Comhairle nan Leabhraichean
An organisation who sell Gaelic books. Buidheann a bhios a’ reic leabhraichean Gàidhlig.
BBC ALBA iPlayer BBC ALBA iPlayer
Gaelic programmes from BBC ALBA. Prògraman Gàidhlig bho BBC ALBA.
Scottish Gaelic Grammar Wiki Scottish Gaelic Grammar Wiki
An abundance of information about Gaelic grammar. Am pailteas fiosrachaidh air gràmar na Gàidhlig.
Taic Taic
This is a text-based course which takes a traditional approach to Gaelic learning. ’S e cùrsa stèidhte air teacsa a tha an seo, a’ leantainn modh ionnsachaidh traidiseanta.
Akerbeltz Akerbeltz
Various resources which are useful to learners at all levels. You’ll find detailed information on everything from Gaelic sounds, rhymes and verses to technological solutions to add Gaelic to your computer! Diofar sheòrsaichean ghoireasan a tha feumail do luchd-ionnsachaidh aig a h-uile ìre. Gheibhear fiosrachadh mionaideach air a h-uile rud bho fhuaimean na Gàidhlig, duan is rannan gu fuasglaidhean teicneolas airson Gàidhlig a chur air do choimpiutair!